Aktualności Nowości wydawnicze

Nadzieja na sensowność świata – nowość wydawnicza

Nadzieja na sensowność świata Jerzego Surdykowskiego to nowość wydawnicza Copernicus Center Press, która ukazała się we wrześniu 2020 r.

Od myśli sta­ro­żyt­nych przez bla­ski i cie­nie Oświe­ce­nia aż po kon­sump­cjo­nizm XXI wie­ku – naj­now­sza książ­ka Jerze­go Sur­dy­kow­skie­go sta­no­wi pró­bę zna­le­zie­nia odpo­wie­dzi na wiecz­nie sta­wia­ne pyta­nie: „Jaki jest sens nasze­go życia?”. Autor Powra­ca­ją­ce­go z morza, Oblę­że­nia czy Para­dyg­ma­tu w poszu­ki­wa­niu odpo­wie­dzi nie boi się podej­mo­wać trud­nych i kon­tro­wer­syj­nych tema­tów. Pyta­jąc o rolę kon­sump­cjo­ni­zmu w życiu czło­wie­ka, błę­dy popeł­nia­ne przez wie­rzą­cych w insty­tu­cje oraz współ­cze­sne for­my ate­izmu, Nadzie­ja na sen­sow­ność świa­ta sta­je się swo­istym mani­fe­stem wia­ry w czło­wie­ka zagu­bio­ne­go we współczesności.


Autor: Jerzy Sur­dy­kow­ski

Tytuł: Nadzie­ja na sen­sow­ność świata

Wydaw­ca: Coper­ni­cus Cen­ter Press

Licz­ba stron: 256

ISBN: 978–83-7886–523‑0

Data pre­mie­ry: 8.09.2020


O Autorze

Jerzy Sur­dy­kow­ski (ur. 1939) – wybit­ny „czło­wiek rene­san­su”, myśli­ciel, autor ksią­żek (m.in. Powra­ca­ją­cy z morza, Oblę­że­nie, S.O.S, Plą­ta­wi­sko). Autor sta­łych felie­to­nów w „Rzecz­po­spo­li­tej”, „Odrze” oraz „Kra­ko­wie”. Kon­sul gene­ral­ny RP w Nowym Jor­ku (1990–1997), amba­sa­dor RP w Taj­lan­dii, Bir­mie i na Fili­pi­nach (1997–2003).

Wię­cej nowo­ści wydaw­ni­czych znaj­dziesz w naszym dzia­le Nowo­ści wydaw­ni­cze.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Tytuł ade­kwat­nie do rze­czy­wi­sto­ści AD 2020 powi­nien brzmieć: “Bez nadziei na sen­sow­ność świa­ta” albo “Bez­na­dzie­ja bez­sen­sow­ne­go świata”.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy