Aktualności Przegląd prasy

Nowa ścieżka kariery dla filozofa?

Czy zgodzilibyście się na wykupienie spotkania z profesjonalnym doradcą filozoficznym? A może chcielibyście podjąć pracę w tym zawodzie? Warto przemyśleć te pytania, ponieważ wkrótce trend zza oceanu może pojawić się również w Polsce. Dowiedzcie się, na czym on polega i co powoduje jego popularność.

Zapisz się do naszego newslettera

Człowiek w ciągu życia zna­j­du­je się w wielu sytu­ac­jach; sytu­acje te wyma­ga­ją od niego nie tylko log­icznego myśle­nia czy pode­j­mowa­nia odpowied­nich decyzji, ale również sta­bil­noś­ci psy­chicznej i głęb­szego zrozu­mienia siebie i otacza­jącego go świa­ta. To właśnie tam  z odsieczą przy­chodzi mu filo­zofia. Jed­nak nie wszyscy mają czas i umiejęt­noś­ci, aby to głęb­sze zrozu­mie­nie znaleźć na włas­ną rękę, na przykład poprzez stu­dia filo­zoficzne czy zgłębian­ie filo­zofii w wol­nym cza­sie. Zysku­ją­cym na pop­u­larnoś­ci rozwiązaniem jest sko­rzys­tanie z tak zwanego doradzt­wa filo­zoficznego. Pole­ga ono na wprowadze­niu klien­ta w myśli filo­zoficzne poprzez kry­ty­czną rewiz­ję jego przekon­ań, definicji i celów. Zak­wes­t­ionowanie samego siebie częs­to nie jest łatwe, ale na pewno poma­ga w zrozu­mie­niu swo­jego położe­nia.

Widzi­ałem wielu ludzi z prob­le­ma­mi życiowy­mi, które wydawały się być do  rozwiąza­nia dzię­ki myśle­niu, którego stu­den­ci filo­zofii uczą się już na wprowadze­niu do filo­zofii czy na log­ice

– mówi Elliot Cohen, jeden z założy­cieli Nation­al Philo­soph­i­cal Coun­sel­ing Asso­ci­a­tion, najwięk­szego amerykańskiego sto­warzyszenia zaj­mu­jącego się doradztwem filo­zoficznym.

Uzupełnienie psychoterapii

NPCA zostało założone w 1992. Swo­ją metodę porównu­ją do psy­choter­apii, ale nie staw­ia­ją ich na równi. Psy­choter­apii nie moż­na zastąpić filo­zofią, ale ta niewąt­pli­wie poma­ga zrozu­mieć i rozwiązać liczne prob­le­my. Taka meto­da nie jest w stanie wyleczyć chorób czy zaburzeń psy­chicznych, ale z powodze­niem moż­na ją uznać za uzu­pełnie­nie. Klien­ta­mi są oso­by, które prze­chodzą kryzys wieku śred­niego, zma­ga­ją się ze stratą bliskiej oso­by, prob­le­ma­mi moral­ny­mi, stre­sem czy zmi­aną miejs­ca pra­cy albo zamieszka­nia. Częs­to zgłasza­ją się również firmy, które chcą imple­men­tować nowy tok myśle­nia pośród swoich pra­cown­ików.

Pod­czas spotka­nia z dorad­cą klient może przykład­owo zostać wprowad­zony w egzys­tenc­jal­izm Jean-Paula Sartre i otrzy­mać zadanie pole­ga­jące na odniesie­niu włas­nych dzi­ałań do myśli filo­zo­fa.

Nie próbu­je­my wmaw­iać ludziom, jakie dok­tryny filo­zoficzne są dla nich odpowied­nie, ale pokazu­je­my im różne dro­gi ety­ki i moral­noś­ci

– opowia­da Cohen.

Coraz popularniejsze

W ciągu ostat­nich lat NPCA zan­otowała duży wzrost zain­tere­sowaniem swoi­mi usługa­mi. W 2013 roku sto­warzysze­nie dys­ponowało 75 dorad­ca­mi, dziś licz­ba wzrosła do 300. 

Filo­zofia pojaw­ia się w wielu prak­ty­cznych dziedz­i­nach życia i rozprzestrzenia się na kole­jne; obec­na jest nie tylko w doradztwie filo­zoficznym

– zauważa Cohen.

Ta ten­denc­ja może również stać się widocz­na w Polsce. Świad­czy o tym pop­u­larność coachin­gu i kierunek studiów „Doradzt­wo filo­zoficzne i coach­ing”, który jest dostęp­ny na Uni­w­er­syte­cie Śląskim w Katow­icach i Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim. 

Ciekawe, jaka jest Wasza opinia o tej formie wyko­rzys­ta­nia filo­zofii. Zachę­camy do dyskusji.

Opra­cow­ała: Lena Parac­ka

Źródło: qz.com, npcassoc.org

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

5 komentarzy

Kliknij, aby skomentować

  • Dzisiejszy stan filo­zofii zna­j­du­je się na zbyt niskim stop­niu uzgod­nienia, nie ma jed­nej Prawdy, aby skuteczność doradza­nia była wyso­ka. Dla pocieszenia, to samo doty­czy psy­chologii i psy­chi­a­trii. Moż­na zadać pytanie, czy filo­zof wie, co to jest zgod­ność (Praw­da), aby tę zgod­ność przenosić na klien­ta?

  • Coach­ing filo­zoficzny oraz doradzt­wo filo­zoficzne moż­na stu­diować także na Uni­w­er­syte­cie Opol­skim. Coach­ing, jako kierunek studiów, cieszy się tam dużym zain­tere­sowaniem.

    • Ale spec­jal­iś­ci — filo­zo­fowie, psy­cholodzy, fachow­cy “kołcze” — od tego kierunku są tylko w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Zielonogórskiego 🙂

  • Kari­era + Coach­ing + Men­tor­ing + Egzys­tenc­jal­izm || Filo­zofia i jej wzniosły ideał.

    Czy, aby na pewno idzie to [nie bard­zo wiado­mo co] w dobrym kierunku?

  • Warto by przes­tu­diowac roznice w edukacji filo­zo­focznej pomiedzy Pol­s­ka a Amery­ka — na ile ich doswiad­czenia sa mozli­we do prze­niesienia w pol­skie realia.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy