Aktualności Edukacja filozoficzna Patronaty Wydarzenia

O ewolucji umysłu: spotkanie z filozofią w Szczecinie

Zapraszamy serdecznie uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na kolejne spotkanie wszystkich z cyklu spotkań filozoficznych organizowanych przez Stowarzyszenie „Generator Myśli Humanistycznej". Kolejne spotkanie już jutro, 7 marca w Szczecinie. „Filozofuj!” objęło patronatem medialnym to wydarzenie.

Zapisz się do naszego newslettera

Na kole­jnym spotka­niu będzie moż­na wspól­nie zas­tanow­ić się czy nasze życie men­talne (przeko­na­nia, prag­nienia i emoc­je) moż­na opisy­wać w kat­e­go­ri­ach przys­tosowa­nia do środowiska?

Ist­nieją zwolen­ni­cy poglą­du o wyjątkowym sta­tusie człowieka. Ich zdaniem nad umysłem ludzkim powin­no się prowadz­ić reflek­sję wyłącznie human­isty­czno-kul­tur­ową, ale co jeśli sama kul­tura i tworzące ją umysły podle­ga­ją mech­a­niz­mom ewolucji?

Na spotka­niu zajmiemy się filo­zoficzny­mi rozważa­ni­a­mi Daniela C. Den­neta, który pro­ponu­je badać umysł jako sys­tem, który rozwi­jał się właśnie ewolucyjnie.

Zaprasza­my serdecznie wszys­t­kich zain­tere­sowanych uczniów gim­nazjów i szkół pon­adg­im­naz­jal­nych.

Wstęp wol­ny.

Spotkanie poprowadzi Artur Kosec­ki, dok­torant w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Szczecińskiego, współpra­cown­ik mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”.

Szczecin, Księ­gar­nia FiKa,  al. Papieża Jana Pawła II 6
7 mar­ca godz. 17.oo-18.30
Strona inter­ne­towa

Pro­fil wydarzenia na Face­booku > tutaj

Orga­ni­za­tor:
Sto­warzysze­nie „Gen­er­a­tor Myśli Human­isty­cznej”

Patroni:
„Filo­zo­fuj!”

 

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 13 grudnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy