Aktualności Edukacja filozoficzna Patronaty Wydarzenia

O ewolucji umysłu: spotkanie z filozofią w Szczecinie

Zapraszamy serdecznie uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na kolejne spotkanie wszystkich z cyklu spotkań filozoficznych organizowanych przez Stowarzyszenie „Generator Myśli Humanistycznej". Kolejne spotkanie już jutro, 7 marca w Szczecinie. „Filozofuj!” objęło patronatem medialnym to wydarzenie.

Zapisz się do naszego newslettera

Na kole­jnym spotka­niu będzie moż­na wspól­nie zas­tanow­ić się czy nasze życie men­talne (przeko­na­nia, prag­nienia i emoc­je) moż­na opisy­wać w kat­e­go­ri­ach przys­tosowa­nia do środowiska?

Ist­nieją zwolen­ni­cy poglą­du o wyjątkowym sta­tusie człowieka. Ich zdaniem nad umysłem ludzkim powin­no się prowadz­ić reflek­sję wyłącznie human­isty­czno-kul­tur­ową, ale co jeśli sama kul­tura i tworzące ją umysły podle­ga­ją mech­a­niz­mom ewolucji?

Na spotka­niu zajmiemy się filo­zoficzny­mi rozważa­ni­a­mi Daniela C. Den­neta, który pro­ponu­je badać umysł jako sys­tem, który rozwi­jał się właśnie ewolucyjnie.

Zaprasza­my serdecznie wszys­t­kich zain­tere­sowanych uczniów gim­nazjów i szkół pon­adg­im­naz­jal­nych.

Wstęp wol­ny.

Spotkanie poprowadzi Artur Kosec­ki, dok­torant w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Szczecińskiego, współpra­cown­ik mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”.

Szczecin, Księ­gar­nia FiKa,  al. Papieża Jana Pawła II 6
7 mar­ca godz. 17.oo-18.30
Strona inter­ne­towa

Pro­fil wydarzenia na Face­booku > tutaj

Orga­ni­za­tor:
Sto­warzysze­nie „Gen­er­a­tor Myśli Human­isty­cznej”

Patroni:
„Filo­zo­fuj!”

 

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy