Audycje Filozofia dla dzieci Popularyzacja

O filozofowaniu z dziećmi i naszym magazynie w radiu TOK FM

Gościem programu Weekendowy Poranek pod red. Karoliny Głowackiej w radiu TOK FM była nasza redakcyjna koleżanka Dorota Monkiewicz-Cybulska. Tematem audycji było filozofowanie z dziećmi oraz umiejętności, jakie dzięki temu nabywają, a także nasz magazyn. Zachęcamy do wysłuchania.

Zapisz się do naszego newslettera

Audy­cja w Radio TOK FM zosta­ła wyemi­to­wa­na w sobo­tę 18 lute­go o godz. 7.30.

Trze­ba spoj­rzeć na dziec­ko jako na mądrą, myślą­cą isto­tę. Jeże­li dziec­ko pyta „dla­cze­go”, to moż­na mu powie­dzieć  „A jak myślisz?”, a nie od razu poda­wać mu na tacy roz­wią­za­nie

– prze­ko­ny­wa­ła Doro­ta Mon­kie­wicz-Cybul­ska.

Dzie­ci, któ­re są zachę­ca­ne do samo­dziel­ne­go myśle­nia wyra­sta­ją na świa­do­mych doro­słych, odpor­nych na indok­try­na­cję. Umie­jęt­ność rozu­mo­wa­nia jest dla nich cen­nym kapi­ta­łem na przy­szłość.

Filo­zo­fo­wać z dzieć­mi moż­na rów­nież we wła­snym domu, przy oka­zji zabaw czy lek­tur. To prost­sze, niż by się mogło wyda­wać…

Wysłu­chaj audy­cji:

Audycję  można wysłuchać także > tutaj.


Prze­czy­taj arty­kuł: Filo­zo­fo­wa­nie z dzieć­mi prze­ciw ter­ro­ry­zmo­wi

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy