Edukacja filozoficzna Historia filozofii starożytnej Źródła mądrości

Odcinek 1: Pytanie o arché

Czas start! Oto pierwszy film z naszego najnowszego 8-odcinkowego kursu e-learningowego, który został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury. 

W odcin­ku, przez któ­ry prze­pro­wa­dza­ją nas antycz­ni grec­cy filo­zo­fo­wie Tales i Anak­sy­man­der, pyta­my o począ­tek (gr. arché) wszel­kie­go bytu, całe­go wszech­świa­ta. Pierw­sze pyta­nie, któ­re poja­wi­ło się w dzie­jach filo­zo­fii brzmia­ło bowiem: „Co było na począt­ku?”. To coś, o co pyta­my, to osta­tecz­ne i wiecz­ne źró­dło wszyst­kie­go, co jest. W języ­ku pol­skim nazy­wa­my to zasa­dą. Czy jest to coś mate­rial­ne­go, czy raczej nie­em­pi­rycz­ne­go; czy taka zasa­da jest jed­na, czy raczej jest ich wie­le? Z tymi kwe­stia­mi mie­rzy­li się sta­ro­żyt­ni, ale jak zoba­czy­cie, pozo­sta­ją one wciąż aktualne. 


Chcesz wesprzeć dalszą produkcję multimediów filozoficznych o dużej wartości dydaktycznej? 

Chcę Wam pomóc

Moż­na też wspie­rać nas bez­po­śred­nio – poprzez wpła­tę na konto:
66 1950 0001 2006 0001 0339 0002
Fun­da­cja Academicon
ul. H. Modrze­jew­skiej 13, 20–810 Lublin


Film został opar­ty na nowym pod­ręcz­nik do filo­zo­fii „Źró­dła mądro­ści”. Uka­zał się nakła­dem Wydaw­nic­twa Aca­de­mi­con nie­speł­na mie­siąc temu, a już cie­szy się samy­mi pochleb­ny­mi opi­nia­mi! Moż­na go zaku­pić tutaj lub tutaj.Kolej­ny odci­nek już jutro o 15:00, a w nim o pierw­szych spo­rach filo­zo­ficz­nych. Jeste­śmy cie­ka­wi Waszej opi­nii. Koniecz­nie daj­cie znać, co sądzi­cie o naszych filo­zo­ficz­nych pro­duk­cjach filmowych! 


Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy