Aktualności Festiwale

Otwarcie dziesiątych „Okien” w Radomiu

Już dziś rozpoczyna się X Radomski Festiwal Filozofii „Okna” im. Leszka Kołakowskiego, zorganizowany przez Resursę Obywatelską. W ten sposób Radomianie po raz kolejny uczczą pamięć filozofa, urodzonego w ich mieście. Festiwal potrwa do 10 czerwca, a w programie zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń. Szczegóły prezentujemy poniżej.

Zapisz się do naszego newslettera

Inau­gu­rac­ja Radom­skiego Fes­ti­walu Filo­zofii odbędzie się dziś w samo połud­nie, w amfiteatrze przy pasażu Lesz­ka Kołakowskiego. W tym roku hasłem prze­wod­nim Fes­ti­walu będzie „Wier­ność”. Następ­nie w pro­gramie przewidziano dyskusję pt. „Moral­ność i cno­ta wier­noś­ci”, w której udzi­ał wezmą prof. Bar­bara Markiewicz, dr Adri­an Ziółkows­ki, Agniesz­ka Kołakows­ka oraz lau­reaci XXX Ogólnopol­skiej Olimpiady Filo­zoficznej. Zostanie też uroczyś­cie wręc­zona nagro­da dla najlep­szego uczest­ni­ka Olimpiady. Dzień zwieńczy spek­takl „Hiob, czyli Antynomie cno­ty” na pod­staw­ie tek­stu Lesz­ka Kołakowskiego, w którym udzi­ał wezmą aktorzy z Teatru z II LO im. M. Konop­nick­iej.

5 czer­w­ca o godz. 12:00 w Sali Kam­er­al­nej Resursy odbędzie się wykład pt. „Wier­ność i patri­o­tyzm. Między his­torią a współczes­noś­cią”, który poprowadzi dr Adam Duszyk. O godz. 18:00 w Galerii Resursy nastąpi otwar­cie wys­tawy malarst­wa, rysunku i grafi­ki pt. „Wier­ność sobie – wier­ność innym”.

6 czer­w­ca w Klu­bie Dobrego Fil­mu w Sali Kam­er­al­nej zostanie wyświ­et­lona „Wier­ność” w reży­serii Andrze­ja Żuławskiego. Przewidziane są dwa pokazy: o godz. 12:00 i o godz. 18:00. Bile­ty moż­na nabyć w cenie 10 zło­tych.

7 czer­w­ca o godz. 18:00 orga­ni­za­torzy zaprasza­ją do Sali Wid­owiskowej Resursy na spek­takl „Przekładaniec” na pod­staw­ie prozy Stanisława Lema, w reży­serii Marci­na For­tuny. Po przed­staw­ie­niu będzie moż­na wziąć udzi­ał w spotka­niu z Ireneuszem Nawrotem, chirurgiem i trans­plan­tolo­giem.

9 czer­w­ca, od godz. 13:30 do 19:00 odbędzie się „Czer­w­cowa majówka w Gar­batce-Let­nisku”, czyli wyciecz­ka ślada­mi Lesz­ka Kołakowskiego, ognisko filo­zofów, rajd moto­cyk­listów i inne atrakc­je.

10 czer­w­ca, w ostat­nim dniu Fes­ti­walu, w Sali Wid­owiskowej Resursy odbędzie się kon­cert Andrze­ja Sta­siu­ka i ukraińskiego zespołu Hay­damaky. Bile­ty w cenie 20 zło­tych (w dniu kon­cer­tu 30 zło­tych) do naby­cia w Resur­sie.

Zachę­camy do uczest­nict­wa w tych wydarzeni­ach.

Opra­cow­ała: Lil­iana Rad­kiewicz
Źródło: Resur­sa Oby­wa­tel­s­ka

Najnowszy numer można nabyć od 13 grudnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy