Dzień Patrona

Październikowy Dzień Patrona już dziś!

Niektórzy z Was pewnie już pamiętają, że każdego 21. dnia miesiąca celebrujemy Dzień Patrona. Jest to święto, które ustanowiliśmy, aby podziękować naszym Patronom, którzy regularnie wspierają finansowo naszą działalność na platformie patronite.pl.

Po co to robi­my? Otóż wie­my, że pomoc Patro­nów jest nam nie­zbęd­na. Dzię­ki ich comie­sięcz­nej cegieł­ce może­my pla­no­wać, roz­wi­jać się i podej­mo­wać jesz­cze inten­syw­niej­sze dzia­ła­nia popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię. Idąc dalej – to m.in. dzię­ki wspar­ciu naszych Hoj­nych Dar­czyń­ców może­my za dar­mo dzie­lić się naszym dzie­łem z tysią­ca­mi osób, któ­re codzien­nie odwie­dza­ją nasz por­tal filozofuj.eu. Mamy dostęp do wszel­kich sta­ty­styk i dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę z tego, jak sze­ro­kie gro­no odbior­ców regu­lar­nie nas odwie­dza i korzy­sta z naszych mate­ria­łów (i bar­dzo się z tego cieszymy!).

W związ­ku z obcho­da­mi Dnia Patro­na, co mie­siąc jeden z naszych Dar­czyń­ców otrzy­mu­je od nas w ramach podzię­ko­wa­nia książ­kę. Dzi­siej­szą nagro­dą jest pozy­cja autor­stwa Jerze­go Sur­dy­kow­skie­go „Nadzie­ja na sen­sow­ność świa­ta”, któ­ra uka­za­ła się nie­co ponad mie­siąc temu nakła­dem Wydaw­nic­twa Coper­ni­cus Cen­ter Press i obję­li­śmy ją patro­na­tem medial­nym. Z przy­jem­no­ścią prze­ka­zu­je­my ją na ręce nasze­go Patro­na — pana Kac­pra Dyrdy.

Mamy szcze­rą nadzie­ję, że uda­je nam się tra­fić w gusta Patro­nów 🙂 Gra­tu­lu­je­my i tym samym jesz­cze raz bar­dzo, bar­dzo dzię­ku­je­my za oka­zy­wa­ne wsparcie!


Też chcesz nas wes­przeć i stać się aktyw­nym uczest­ni­kiem obcho­dów Dnia Patro­na? Wejdź na nasz pro­fil na patronite.pl, zade­kla­ruj kwo­tę, któ­rą chcesz prze­zna­czyć na nasze dzia­ła­nia i popu­la­ry­zuj z nami myśl filozoficzną!

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy