LSF Wydarzenia

Pierwsza Letnia Szkoła Filozofuj pod Zakopanem

W tym roku organizujemy Pierwszą Letnią Szkołę Filozofuj (1LSF) pod hasłem „Krytyczne i logiczne myślenie”. Odbędzie się ona w dn. 14–22 sierpnia w miejscowości Murzasichle na Podhalu, nieopodal Zakopanego, na skraju Tatrzańskiego Parku Narodowego. Będą pogadanki, warsztaty, dyskusje. To wszystko w górach, powiązane z atrakcjami turystycznymi i rekreacyjnymi. Otwieramy zapisy. Ilość miejsc mocno ogran

Zapisz się do naszego newslettera

Program

Edu­ka­cja

Hasłem 1LSF jest „Kry­tycz­ne i logicz­ne myśle­nie”. Zaję­cia będą doty­czyć zagad­nień z obsza­ru:  logi­ki (pod­sta­wy semio­ty­ki logicz­nej, logi­ki for­mal­nej, teo­rii pytań, rozu­mo­wań) i teo­rii argu­men­ta­cji. Każ­de­go dnia będą one podzie­lo­ne na 3 blo­ki:

  • Poga­dan­ki (wykła­dy, pre­lek­cje) – krót­kie wpro­wa­dze­nie do dane­go zagad­nie­nia, wygła­sza­ne przez redak­to­rów „Filo­zo­fuj!” lub gości spe­cjal­nych, trwa­ją­ce ok. 15–20 min.
  • Warsz­ta­ty – zaję­cia prak­tycz­ne na bazie tre­ści prze­ka­za­nych w poga­dan­kach (45 min).
  • Dys­ku­sje – zaję­cia pro­wa­dzo­ne przez dwóch dys­ku­tan­tów głów­nych + mode­ra­tor (2 godz.).

Ponad­to dla chęt­nych będą orga­ni­zo­wa­ne warsz­ta­ty redak­tor­skie, warsz­ta­ty z zasad dobrej dys­ku­sji i mar­ke­tin­gu filo­zo­ficz­ne­go pro­wa­dzo­ne przez redak­to­rów „Filo­zo­fuj!”.

Roz­ryw­ka

  • spływ kaja­ko­wy,
  • ter­my,
  • ogni­ska,
  • sport: boisko do siat­ków­ki, koszy­ków­ki, pił­ki noż­nej,
  • pił­ka­rzy­ki,
  • bilard,
  • spa, jacuz­zi, basen.

Tury­sty­ka

Pro­po­no­wa­ne tra­sy:
Krót­kie (z ład­nym wido­kiem po doj­ściu do celu):
· Zło­ta Doli­na, Rusi­no­wa Pola­na, Gęsia Szy­ja (1489)
· Doli­na Strą­ży­ska, Sar­nia Skał­ka (1377)
· Doli­na Cho­cho­łow­ska, Grześ (1653)

Dłuż­sze (ze schro­ni­skiem):
· Doli­na Suchej Wody, Schro­ni­sko Muro­wa­niec, Czar­ny Staw Gąsie­ni­co­wy
· Doli­na Roz­to­ki, Doli­na Pię­ciu Sta­wów (schro­ni­sko)
· Doli­na Koście­li­ska, Schro­ni­sko pod Orna­kiem, Prze­łęcz Iwa­nic­ka, Doli­na Cho­cho­łow­ska

Program ramowy 1LSF jest > tutaj.

Miejsce

Miej­sco­wość: Mur­za­si­ch­le – poło­żo­ne jest nie­opo­dal Zako­pa­ne­go na skra­ju Tatrzań­skie­go Par­ku Naro­do­we­go na wyso­ko­ści 840–950 m n.p.m. w połu­dnio­wej czę­ści Skal­ne­go Pod­ha­la, pomię­dzy Zako­pa­nem a Buko­wi­ną Tatrzań­ską. Z Mur­za­si­ch­la roz­ta­cza się wspa­nia­ły widok na Tatry. Jest to jed­na z naj­bar­dziej roz­wi­nię­tych pod wzglę­dem bazy tury­stycz­nej wsi na Pod­ha­lu, z dobrym zaple­czem spor­to­wym i gastro­no­micz­nym. Mur­za­si­ch­le ota­cza­ją lasy, któ­re zapew­nia­ją bogac­two runa leśne­go, ciszę i spo­kój.

Zakwa­te­ro­wa­nie: Wil­la Jędruś, ul. Sądel­ska 16, 34–531 Mur­za­si­ch­le

Murzasichle_114632130509_Zdjecie_z_lotu_ptaka

Zapisy

Kto może się zapi­sać? Ucznio­wie szkół pond­gim­na­zjal­nych oraz stu­den­ci.

Koszt udzia­łu w 1LSF (9 dni poby­tu + cało­dzien­ne wyży­wie­nie + pro­gram) to 800 zł + VAT = 984 zł

Ilość miejsc: 3

Zapi­sy przyj­mu­je­my do 27 maja, chy­ba że limit miejsc zosta­nie wyczer­pa­ny wcze­śniej.

Osta­tecz­na rezer­wa­cja miej­sca będzie wyma­ga­ła wpła­ty kau­cji w wyso­ko­ści 200 zł.

Aby się zapi­sać na 1LSF, nale­ży wysłać na adres redakcja@filozofuj.eu zgło­sze­nie, któ­re zawie­ra wypeł­nio­ny for­mu­larz zgło­sze­nia (moż­na go pobrać > tutaj) oraz zdję­cie.

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku jest > tutaj.

Goście specjalni

Dr Mar­cin Będ­kow­ski – Absol­went stu­diów filo­zo­ficz­nych i polo­ni­stycz­nych na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim, dok­tor filo­zo­fii oraz dok­to­rant w Insty­tu­cie Języ­ka Pol­skie­go UW. Autor publi­ka­cji z zakre­su filo­zo­fii ana­li­tycz­nej, a tak­że idio­lek­tu i myśli Cypria­na Nor­wi­da oraz kul­tu­ry języ­ka. Nauczy­ciel aka­de­mic­ki i tre­ner – pro­wa­dzi zaję­cia, warsz­ta­ty i szko­le­nia z zakre­su logi­ki, popraw­no­ści języ­ko­wej i redak­cji tek­stów. Czyn­ny redak­tor języ­ko­wy i korek­tor. Uczest­nik licz­nych pro­jek­tów nauko­wych (m.in. „Inter­ne­to­wy słow­nik języ­ka Cypria­na Nor­wi­da”, „Spój­ni­ki logicz­ne w języ­kach natu­ral­nych”, „Słow­ni­ki daw­ne i współ­cze­sne. Inter­ne­to­wy prze­wod­nik edu­ka­cyj­ny”, „Labo­ra­to­rium języ­ko­we: kor­pus mło­dzie­ży począt­ku XXI wie­ku”). Czło­nek Komi­te­tu Nauk Filo­zo­ficz­nych PAN oraz Zespo­łu Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka Pol­skie­go przy Pre­zy­dium PAN. Twór­ca stro­ny www.mysleniekrytyczne.pl, miło­śnik gry na gita­rze, foto­gra­fo­wa­nia, wędró­wek po górach i… ucze­nia się nowych rze­czy.

Dr hab. Krzysz­tof A. Wie­czo­rek – Adiunkt w Insty­tu­cie Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go. Inte­re­su­je go przede wszyst­kim tzw. logi­ka nie­for­mal­na, teo­ria argu­men­ta­cji i per­swa­zji, związ­ki mię­dzy logi­ką a psy­cho­lo­gią. Pry­wat­nie jest miło­śni­kiem zwie­rząt (ale tyl­ko żywych, nie na tale­rzu). Ama­tor­sko upra­wia bie­gi dłu­go­dy­stan­so­we. Jest auto­rem wie­lu arty­ku­łów w maga­zy­nie „Filo­zo­fuj!”.


Załoga F

Oto poczet tych osób z naszej redak­cji, czy­li „Zało­gi F”, któ­rzy wybie­ra­ją się na 1LSF:

wojtek-czapkowskiWoj­ciech Czap­kow­ski – Stu­dent III roku filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim. Sta­ra­jąc się zro­zu­mieć ota­cza­ją­cą rze­czy­wi­stość swo­je zain­te­re­so­wa­nia filo­zo­ficz­ne kie­ru­je głów­nie w stro­nę filo­zo­fii poli­ty­ki oraz histo­rii filo­zo­fii antycz­nej. Duży entu­zja­sta popu­la­ry­za­cji filo­zo­fii oraz war­to­ści huma­ni­stycz­nych we wszyst­kich moż­li­wych for­mach. Do Jego poza­fi­lo­zo­ficz­nych zain­te­re­so­wań nale­żą: wspi­nacz­ka, foto­gra­fia, poezja, sztu­ka, poli­ty­ka, góry. W redak­cji zaj­mu­je się mar­ke­tin­giem.

 

adziubaAga­ta Dziu­ba – Student­ka II stop­nia MISHu w Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim. Inte­re­su­je się pro­ble­mem pamię­ci w kon­tek­ście antro­po­lo­gicz­no-kul­tu­ro­wym, filo­zo­ficz­nym i psy­cho­lo­gicz­nym. W „Filo­zo­fuj!” zaj­mu­je się spra­wa­mi kra­kow­ski­mi 🙂

 

Hypatia,jpgCeli­na Gło­gow­ska – Dok­to­rant­ka filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie Szcze­ciń­skim. W „Filo­zo­fuj!” zaj­mu­je się orga­ni­zo­wa­niem debat i mar­ke­tin­giem. Peda­gog z zami­ło­wa­nia i wykształ­ce­nia. Pra­co­wa­ła z dzieć­mi i mło­dzie­żą w wie­ku przed­szkol­nym, gim­na­zjal­nym, lice­al­nym i aka­de­mic­kim. Lubi roz­ma­wiać o isto­cie rze­czy i pra­co­wać w zgra­nej eki­pie! 🙂

 

stas-guto-fotoSta­ni­sław Gut – Mło­dy filo­zof z Olsz­ty­na. Inte­re­su­je się głów­nie ety­ką, filo­zo­fią reli­gii oraz fizy­ką (jak na razie samo­uk z pomo­cą ze stro­ny swo­je­go taty). Poza filo­zo­fią uwiel­bia fil­my Kie­ślow­skie­go oraz muzy­kę meta­lo­wą i jaz­zo­wą (gra na sak­so­fo­nie). W „Filo­zo­fuj!” zaj­mu­je się reda­go­wa­niem tek­stów i dba­niem o to, by były zro­zu­mia­łe dla szer­sze­go gro­na odbior­ców.

 

Jacek Jaroc­ki – Dok­to­rant w Kate­drze Histo­rii Filo­zo­fii Nowo­żyt­nej i Współ­cze­snej KUL. Zain­te­re­so­wa­nia nauko­we: filo­zo­fia umy­słu, histo­ria filo­zo­fii ana­li­tycz­nej, filo­zo­fia nauki. Poza nauką inte­re­su­je się muzy­ką (pro­wa­dzi blog z recen­zja­mi oraz gry­wa w zespo­le), współ­cze­sną lite­ra­tu­rą fran­cu­ską oraz nisko­bu­dże­to­wy­mi fil­ma­mi o zom­bi. Jeden z fila­rów „Filo­zo­fuj!”.

 

marcin-klocMar­cin Kloc – Ukoń­czył filo­zo­fię pierw­sze­go stop­nia na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim, obec­nie kon­ty­nu­uje stu­dia na dru­gim stop­niu. Inte­re­su­je się przede wszyst­kim pro­ble­ma­ty­ką etycz­ną i filo­zo­ficz­no-poli­tycz­ną. W wol­nych chwi­lach poświę­ca się muzy­ce gra­jąc na gita­rze.

 

robertRobert Kryń­ski – Absol­went filo­zo­fii, twór­ca por­ta­lu Aca­de­mi­con, redak­tor i wydaw­ca. Entu­zja­sta popu­la­ry­za­cji filo­zo­fii i ama­tor pił­ki noż­nej. Sekre­tarz redak­cji.

 

lukasz-szostakŁukasz Szo­stak – Absol­went Skan­dy­na­wi­sty­ki oraz Dzien­ni­kar­stwa i Komu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim. Swo­je ilu­stra­cje publi­ko­wał m.in. w: „Bra­vo Sport”, „Gaze­cie Wybor­czej”, „Live and Tra­vel”. Czło­nek Sto­wa­rzy­sze­nia Pol­skich Arty­stów Kary­ka­tu­ry. Lau­re­at nagro­dy głów­nej w kon­kur­sie: „Poli­ty­ka w kary­ka­tu­rze. Praw­dzi­wa cno­ta kry­tyk się nie boi”. W wol­nych chwi­lach upra­wia Heavy Metal. W „Filo­zo­fuj!” ilu­stru­je arty­ku­ły.

 

malgosia-szostakMał­go­rza­ta Szo­stak – dok­to­rant­ka na Wydzia­le Filo­lo­gicz­nym oraz absol­went­ka Filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim. Spe­cja­li­zu­je się w meto­do­lo­gii badań języ­ko­znaw­czych oraz zaj­mu­je się lite­ra­tu­rą koń­ca XIX i począt­ku XX wie­ku. Miesz­ka na wsi, gdzie zbie­ra, warzy, suszy i prze­twa­rza oko­licz­ne zio­ła. Filar redak­cji „Filo­zo­fuj!” w zakre­sie oce­ny mery­to­rycz­nej, popu­la­ry­za­tor­skiej i języ­ko­wej tek­stów.

 

Artur Szut­ta – Filo­zof, pra­cow­nik Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go, spe­cja­li­zu­je się w filo­zo­fii spo­łecz­nej, ety­ce i meta­ety­ce. Jego pasje to przy­rzą­dza­nie smacz­nych potraw, nauka języ­ków obcych (obec­nie węgier­skie­go), cho­dze­nie po górach i gra w pił­kę noż­ną. Redak­tor naczel­ny „Filo­zo­fuj!”.

 

Nata­sza Szut­ta – Filo­zof, pra­cow­nik Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go, spe­cja­li­zu­je się w ety­ce i psy­cho­lo­gii moral­no­ści. Pasje: lite­ra­tu­ra, muzy­ka, góry i nade wszyst­ko swo­je dzie­ci.

 

justyna-wasiniewskaJusty­na Wasi­niew­ska – Stu­dent­ka filo­zo­fii zain­te­re­so­wa­na zagad­nie­nia­mi odpo­wie­dzial­no­ści moral­nej oraz wol­nej woli. Jej pasją jest foto­gra­fo­wa­nie oraz bie­ga­nie. Jest autor­ką tych pięk­nych zdjęć ze spo­tkań Klu­bu „Filo­zo­fuj!” z Gdań­ska.

 

Monika-ZielinskaMoni­ka Zie­liń­ska – Weso­ła filo­zo­fu­ją­ca miło­śnicz­ka lite­ra­tu­ry pięk­nej. Ukoń­czy­ła filo­zo­fię pierw­sze­go stop­nia na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim. Obec­nie kon­ty­nu­uje swo­ją filo­zo­ficz­ną przy­go­dę na stu­diach magi­ster­skich. W wol­nych chwi­lach recen­zu­je książ­ki i pisze opo­wia­da­nia, któ­re skrzęt­nie umiesz­cza na blo­gu http://www.czytamirecenzuje.blogspot.com. Chęt­nie spa­ce­ru­je z apa­ra­tem foto­gra­ficz­nym.


 

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy