LSF Wydarzenia

Pierwsza Letnia Szkoła Filozofuj pod Zakopanem

W tym roku organizujemy Pierwszą Letnią Szkołę Filozofuj (1LSF) pod hasłem „Krytyczne i logiczne myślenie”. Odbędzie się ona w dn. 14–22 sierpnia w miejscowości Murzasichle na Podhalu, nieopodal Zakopanego, na skraju Tatrzańskiego Parku Narodowego. Będą pogadanki, warsztaty, dyskusje. To wszystko w górach, powiązane z atrakcjami turystycznymi i rekreacyjnymi. Otwieramy zapisy. Ilość miejsc mocno ogran

Zapisz się do naszego newslettera

Program

Edukac­ja

Hasłem 1LSF jest „Kry­ty­czne i log­iczne myśle­nie”. Zaję­cia będą doty­czyć zagad­nień z obszaru:  logi­ki (pod­stawy semi­o­ty­ki log­icznej, logi­ki for­mal­nej, teorii pytań, rozu­mowań) i teorii argu­men­tacji. Każdego dnia będą one podzielone na 3 blo­ki:

  • Pogadan­ki (wykłady, prelekc­je) – krótkie wprowadze­nie do danego zagad­nienia, wygłaszane przez redak­torów „Filo­zo­fuj!” lub goś­ci spec­jal­nych, trwa­jące ok. 15–20 min.
  • Warsz­taty – zaję­cia prak­ty­czne na bazie treś­ci przekazanych w pogadankach (45 min).
  • Dyskus­je – zaję­cia prowad­zone przez dwóch dysku­tan­tów głównych + mod­er­a­tor (2 godz.).

Pon­ad­to dla chęt­nych będą orga­ni­zowane warsz­taty redak­torskie, warsz­taty z zasad dobrej dyskusji i mar­ketingu filo­zoficznego prowad­zone przez redak­torów „Filo­zo­fuj!”.

Rozry­wka

  • spływ kajakowy,
  • termy,
  • ogniska,
  • sport: boisko do siatków­ki, koszyków­ki, pił­ki nożnej,
  • piłkarzy­ki,
  • bilard,
  • spa, jacuzzi, basen.

Turysty­ka

Pro­ponowane trasy:
Krótkie (z ład­nym widok­iem po dojś­ciu do celu):
· Zło­ta Dolina, Rusi­nowa Polana, Gęsia Szy­ja (1489)
· Dolina Strążys­ka, Sar­nia Skał­ka (1377)
· Dolina Cho­chołows­ka, Grześ (1653)

Dłuższe (ze schro­niskiem):
· Dolina Suchej Wody, Schro­nisko Murowaniec, Czarny Staw Gąsieni­cowy
· Dolina Roz­to­ki, Dolina Pię­ciu Stawów (schro­nisko)
· Dolina Koś­cieliska, Schro­nisko pod Ornakiem, Przełęcz Iwan­ic­ka, Dolina Cho­chołows­ka

Program ramowy 1LSF jest > tutaj.

Miejsce

Miejs­cowość: Murza­sich­le – położone jest nieopo­dal Zakopanego na skra­ju Tatrza­ńskiego Parku Nar­o­dowego na wysokoś­ci 840–950 m n.p.m. w połud­niowej częś­ci Skalnego Pod­ha­la, pomiędzy Zakopanem a Bukow­iną Tatrza­ńską. Z Murza­sich­la roz­tacza się wspani­ały widok na Tatry. Jest to jed­na z najbardziej rozwinię­tych pod wzglę­dem bazy turysty­cznej wsi na Pod­halu, z dobrym zapleczem sportowym i gas­tro­nom­icznym. Murza­sich­le otacza­ją lasy, które zapew­ni­a­ją bogact­wo runa leśnego, ciszę i spokój.

Zak­wa­terowanie: Willa Jędruś, ul. Sądel­s­ka 16, 34–531 Murza­sich­le

Murzasichle_114632130509_Zdjecie_z_lotu_ptaka

Zapisy

Kto może się zapisać? Uczniowie szkół pondg­im­naz­jal­nych oraz stu­den­ci.

Koszt udzi­ału w 1LSF (9 dni poby­tu + całodzi­enne wyży­wie­nie + pro­gram) to 800 zł + VAT = 984 zł

Ilość miejsc: 3

Zapisy przyj­mu­je­my do 27 maja, chy­ba że lim­it miejsc zostanie wycz­er­pa­ny wcześniej.

Ostate­cz­na rez­erwac­ja miejs­ca będzie wyma­gała wpłaty kaucji w wysokoś­ci 200 zł.

Aby się zapisać na 1LSF, należy wysłać na adres redakcja@filozofuj.eu zgłosze­nie, które zaw­iera wypełniony for­mu­la­rz zgłoszenia (moż­na go pobrać > tutaj) oraz zdję­cie.

Wydarze­nie na Face­booku jest > tutaj.

Goście specjalni

Dr Marcin Będ­kows­ki – Absol­went studiów filo­zoficznych i polonisty­cznych na Uni­w­er­syte­cie Warsza­wskim, dok­tor filo­zofii oraz dok­torant w Insty­tu­cie Języ­ka Pol­skiego UW. Autor pub­likacji z zakre­su filo­zofii anal­i­ty­cznej, a także idi­olek­tu i myśli Cypri­ana Nor­wi­da oraz kul­tu­ry języ­ka. Nauczy­ciel aka­demic­ki i tren­er – prowadzi zaję­cia, warsz­taty i szkole­nia z zakre­su logi­ki, poprawnoś­ci językowej i redakcji tek­stów. Czyn­ny redak­tor językowy i korek­tor. Uczest­nik licznych pro­jek­tów naukowych (m.in. „Inter­ne­towy słown­ik języ­ka Cypri­ana Nor­wi­da”, „Spójni­ki log­iczne w językach nat­u­ral­nych”, „Słown­i­ki dawne i współczesne. Inter­ne­towy prze­wod­nik eduka­cyjny”, „Lab­o­ra­to­ri­um językowe: kor­pus młodzieży początku XXI wieku”). Członek Komite­tu Nauk Filo­zoficznych PAN oraz Zespołu Ety­ki Słowa Rady Języ­ka Pol­skiego przy Prezy­di­um PAN. Twór­ca strony www.mysleniekrytyczne.pl, miłośnik gry na gitarze, fotografowa­nia, wędrówek po górach i… uczenia się nowych rzeczy.

Dr hab. Krzysztof A. Wiec­zorek – Adi­unkt w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego. Intere­su­je go przede wszys­tkim tzw. logi­ka niefor­mal­na, teo­ria argu­men­tacji i per­swazji, związ­ki między logiką a psy­chologią. Pry­wat­nie jest miłośnikiem zwierząt (ale tylko żywych, nie na talerzu). Ama­torsko upraw­ia bie­gi dłu­godys­tan­sowe. Jest autorem wielu artykułów w mag­a­zynie „Filo­zo­fuj!”.


Załoga F

Oto poczet tych osób z naszej redakcji, czyli „Zało­gi F”, którzy wybier­a­ją się na 1LSF:

wojtek-czapkowskiWoj­ciech Czap­kows­ki – Stu­dent III roku filo­zofii na Uni­w­er­syte­cie Gdańskim. Stara­jąc się zrozu­mieć otacza­jącą rzeczy­wis­tość swo­je zain­tere­sowa­nia filo­zoficzne kieru­je głównie w stronę filo­zofii poli­ty­ki oraz his­torii filo­zofii anty­cznej. Duży entuz­jas­ta pop­u­laryza­cji filo­zofii oraz wartoś­ci human­isty­cznych we wszys­t­kich możli­wych for­ma­ch. Do Jego pozafilo­zoficznych zain­tere­sowań należą: wspinacz­ka, fotografia, poez­ja, sztu­ka, poli­ty­ka, góry. W redakcji zaj­mu­je się mar­ketingiem.

 

adziubaAga­ta Dzi­u­ba – Studen­t­ka II stop­nia MISHu w Uni­w­er­syte­cie Jagiel­lońskim. Intere­su­je się prob­le­mem pamię­ci w kon­tekś­cie antropo­log­iczno-kul­tur­owym, filo­zoficznym i psy­cho­log­icznym. W „Filo­zo­fuj!” zaj­mu­je się sprawa­mi krakowski­mi 🙂

 

Hypatia,jpgCeli­na Gło­gows­ka – Dok­toran­t­ka filo­zofii na Uni­w­er­syte­cie Szczecińskim. W „Filo­zo­fuj!” zaj­mu­je się orga­ni­zowaniem debat i mar­ketingiem. Ped­a­gog z zamiłowa­nia i wyk­sz­tałce­nia. Pra­cow­ała z dzieć­mi i młodzieżą w wieku przed­szkol­nym, gim­naz­jal­nym, liceal­nym i aka­demickim. Lubi roz­maw­iać o isto­cie rzeczy i pra­cow­ać w zgranej ekip­ie! 🙂

 

stas-guto-fotoStanisław Gut – Młody filo­zof z Olsz­ty­na. Intere­su­je się głównie etyką, filo­zofią religii oraz fizyką (jak na razie samouk z pomocą ze strony swo­jego taty). Poza filo­zofią uwiel­bia filmy Kieślowskiego oraz muzykę met­alową i jaz­zową (gra na sak­so­fonie). W „Filo­zo­fuj!” zaj­mu­je się redagowaniem tek­stów i dban­iem o to, by były zrozu­mi­ałe dla szer­szego grona odbior­ców.

 

Jacek Jaroc­ki – Dok­torant w Kat­e­drze His­torii Filo­zofii Nowożyt­nej i Współczes­nej KUL. Zain­tere­sowa­nia naukowe: filo­zofia umysłu, his­to­ria filo­zofii anal­i­ty­cznej, filo­zofia nau­ki. Poza nauką intere­su­je się muzyką (prowadzi blog z recen­z­ja­mi oraz gry­wa w zes­pole), współczes­ną lit­er­aturą fran­cuską oraz niskobudże­towy­mi fil­ma­mi o zom­bi. Jeden z filarów „Filo­zo­fuj!”.

 

marcin-klocMarcin Kloc – Ukończył filo­zofię pier­wszego stop­nia na Uni­w­er­syte­cie Gdańskim, obec­nie kon­tynu­u­je stu­dia na drugim stop­niu. Intere­su­je się przede wszys­tkim prob­lematyką ety­czną i filo­zoficzno-poli­ty­czną. W wol­nych chwilach poświę­ca się muzyce gra­jąc na gitarze.

 

robertRobert Kryńs­ki – Absol­went filo­zofii, twór­ca por­talu Aca­d­e­mi­con, redak­tor i wydaw­ca. Entuz­jas­ta pop­u­laryza­cji filo­zofii i ama­tor pił­ki nożnej. Sekre­tarz redakcji.

 

lukasz-szostakŁukasz Szostak – Absol­went Skan­dy­naw­isty­ki oraz Dzi­en­nikarst­wa i Komu­nikacji Społecznej na Uni­w­er­syte­cie Gdańskim. Swo­je ilus­trac­je pub­likował m.in. w: „Bra­vo Sport”, „Gaze­cie Wybor­czej”, „Live and Trav­el”. Członek Sto­warzyszenia Pol­s­kich Artys­tów Karykatu­ry. Lau­re­at nagrody głównej w konkur­sie: „Poli­ty­ka w karykaturze. Prawdzi­wa cno­ta kry­tyk się nie boi”. W wol­nych chwilach upraw­ia Heavy Met­al. W „Filo­zo­fuj!” ilus­tru­je artykuły.

 

malgosia-szostakMał­gorza­ta Szostak – dok­toran­t­ka na Wydziale Filo­log­icznym oraz absol­wen­t­ka Filo­zofii na Uni­w­er­syte­cie Gdańskim. Spec­jal­izu­je się w metodologii badań językoz­naw­czych oraz zaj­mu­je się lit­er­aturą koń­ca XIX i początku XX wieku. Miesz­ka na wsi, gdzie zbiera, warzy, suszy i przetwarza okoliczne zioła. Filar redakcji „Filo­zo­fuj!” w zakre­sie oce­ny mery­to­rycznej, pop­u­laryza­torskiej i językowej tek­stów.

 

Artur Szut­ta – Filo­zof, pra­cown­ik Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego, spec­jal­izu­je się w filo­zofii społecznej, etyce i metae­tyce. Jego pas­je to przyrządzanie smacznych potraw, nau­ka języków obcych (obec­nie węgier­skiego), chodze­nie po górach i gra w piłkę nożną. Redak­tor naczel­ny „Filo­zo­fuj!”.

 

Natasza Szut­ta – Filo­zof, pra­cown­ik Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego, spec­jal­izu­je się w etyce i psy­chologii moral­noś­ci. Pas­je: lit­er­atu­ra, muzy­ka, góry i nade wszys­tko swo­je dzieci.

 

justyna-wasiniewskaJusty­na Wasiniews­ka – Stu­den­t­ka filo­zofii zain­tere­sowana zagad­nieni­a­mi odpowiedzial­noś­ci moral­nej oraz wol­nej woli. Jej pasją jest fotografowanie oraz bie­ganie. Jest autorką tych pięknych zdjęć ze spotkań Klubu „Filo­zo­fuj!” z Gdańs­ka.

 

Monika-ZielinskaMoni­ka Zielińs­ka – Wesoła filo­zo­fu­ją­ca miłośnicz­ka lit­er­atu­ry pięknej. Ukończyła filo­zofię pier­wszego stop­nia na Uni­w­er­syte­cie Gdańskim. Obec­nie kon­tynu­u­je swo­ją filo­zoficzną przy­godę na stu­di­ach mag­is­ter­s­kich. W wol­nych chwilach recen­zu­je książ­ki i pisze opowiada­nia, które skrzęt­nie umieszcza na blogu http://www.czytamirecenzuje.blogspot.com. Chęt­nie spaceru­je z aparatem fotograficznym.


 

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy