Ontologia Zapowiedzi wydawnicze

Piętnasty numer „Filozofuj!”: Tajemnica istnienia już od 14 czerwca!

Od 14 czerwca w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) będzie można kupić piętnasty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Tajemnica istnienia. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero 14 lipca. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego już teraz w sprzedaży. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

Wydaw­cą cza­so­pi­sma jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor pro­wa­dzą­cy nume­ru: Artur Kosecki.


Dro­dzy Czytelnicy,

być może, słu­cha­jąc czy­ta­nej wam baj­ki, zasta­na­wia­li­ście się, czy kra­sno­lud­ki ist­nie­ją lub przy­naj­mniej kie­dyś napraw­dę ist­nia­ły. A może zaj­mo­wa­ło was ist­nie­nie lub nie­ist­nie­nie wró­żek, cza­ro­dzie­jów, miesz­kań­ców świa­tów rów­no­le­głych. Z pew­no­ścią, przy­naj­mniej w pew­nym okre­sie życia, drę­czy­ło was pyta­nie o wła­sne ist­nie­nie po śmier­ci (a może i przed naro­dzi­na­mi), pyta­nie o ist­nie­nie Boga, anio­łów, nie­ba. Jed­nak czy kie­ro­wa­li­ście wasze myśli w stro­nę same­go ist­nie­nia? Czy zasta­na­wia­li­ście się nad tym, co to zna­czy ist­nieć? Czym jest samo ist­nie­nie? To pro­blem bar­dziej sub­tel­ny, trud­niej­szy do dostrze­że­nia – jed­nak gdy już go odkry­je­my, oka­zu­je się być na mia­rę naj­więk­szej tajem­ni­cy filozoficznej.

Myśląc o ist­nie­niu, zazwy­czaj roz­wa­ża­my to, co ist­nie­je w spo­sób dla nas naj­bar­dziej oczy­wi­sty. Słyn­ne Kar­te­zjań­skie „cogi­to ergo sum” wyra­ża prze­ko­na­nie co do nasze­go wła­sne­go ist­nie­nia, ale prze­cież pra­wie bez namy­słu powie­my też, że ist­nie­ją nasi rodzi­ce, przy­ja­cie­le, zwie­rzę­ta, góry, lasy, rze­ki, ota­cza­ją­ce nas budyn­ki, samo­cho­dy na uli­cach itd. Czy jed­nak wymie­nia­jąc naj­prze­róż­niej­sze byty (któ­rych nazwa bie­rze się od cza­sow­ni­ka „być”, czy­li ist­nieć), zbli­ża­my się jakoś do odkry­cia tajem­ni­cy ist­nie­nia, do uchwy­ce­nia sen­su sło­wa „ist­nieć”?

Prze­cież już przy samym spo­rzą­dza­niu listy tego, co ist­nie­je, napo­ty­ka­my pro­ble­my. Czy ist­nie­ją tyl­ko obiek­ty fizycz­ne, takie jak kwan­ty ener­gii i to, co jest z nich zło­żo­ne: ato­my, związ­ki che­micz­ne, gwiaz­dy, pla­ne­ty, orga­ni­zmy żywe oraz ich wła­ści­wo­ści, np. cię­żar, kształ­ty, tem­pe­ra­tu­ra? Czy życie, inte­li­gen­cja, sta­ny men­tal­ne, np. myśli, jako­ścio­we obra­zy w umy­śle, prze­ko­na­nia, nasze jaź­nie, któ­re prze­cież ist­nie­ją, tak­że są wyni­ka­mi takich złożeń?

A to dopie­ro począ­tek naszych pro­ble­mów. Czyż na tej liście nie umie­ści­li­by­śmy tak­że takich bytów jak licz­by, zasa­dy logi­ki czy też zasa­dy racjo­nal­no­ści (a może i zasa­dy etycz­ne)? A czy ist­nie­ją jakoś pra­wa przy­ro­dy? A byty abs­trak­cyj­ne (albo lepiej – ogól­ne), np. czer­wo­ność, kwa­drat? A czas czy prze­strzeń? Licz­ba kan­dy­da­tów (nie­któ­rzy bar­dziej lub mniej kon­tro­wer­syj­ni) jest dłu­ga: dzie­ła sztu­ki, Bóg, dusza, świa­ty moż­li­we, Ham­let, Gan­dalf Sza­ry, a nawet kwa­dra­to­we koło. Usta­le­nie takiej listy jest trud­ne i wyma­ga reflek­sji nad samym ist­nie­niem. Czym ono jest? Na czym pole­ga? Jakie są jego kry­te­ria? Zachę­ca­my was do reflek­sji nad tymi pyta­nia­mi, a pomoc­ne w tym, jak mamy nadzie­ję, będą pro­po­no­wa­ne w pięt­na­stym nume­rze arty­ku­ły tematyczne.

Poza czę­ścią tema­tycz­ną pro­po­nu­je­my tak­że nasze sta­łe dzia­ły: kolej­ne odcin­ki kur­su logi­ki, sztu­ki argu­men­ta­cji, „who is who” w pol­skiej filo­zo­fii, pro­ble­mów etycz­nych w lite­ra­tu­rze, filo­zo­fii w fil­mie, filo­zo­fii dla dzie­ci, a tak­że eks­pe­ry­ment myślo­wy. Pośród nich znaj­dzie­cie tak­że wie­le odnie­sień do tema­ty­ki istnienia.

Ponie­waż zbli­ża się czas zapi­sów na stu­dia, pre­zen­tu­je­my kolej­ną uczel­nię ofe­ru­ją­cą moż­li­wość stu­dio­wa­nia filo­zo­fii. Wię­cej infor­ma­cji: tutaj.

Jak zawsze tak­że i w tym nume­rze nie może zabrak­nąć filo­zo­ficz­nej roz­ryw­ki: kolej­nej saty­ry filo­zo­ficz­nej, aneg­dot i krzyżówki.

Życzy­my przy­jem­nej i poży­tecz­nej lek­tu­ry! Filozofujcie!

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 3(15)/2017:

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy