Ontologia Zapowiedzi wydawnicze

Piętnasty numer „Filozofuj!”: Tajemnica istnienia już od 14 czerwca!

Od 14 czerwca w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) będzie można kupić piętnasty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Tajemnica istnienia. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero 14 lipca. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego już teraz w sprzedaży. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

Wydaw­cą cza­sopis­ma jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor prowadzą­cy numeru: Artur Kosec­ki.


Drodzy Czytel­ni­cy,

być może, słucha­jąc czy­tanej wam baj­ki, zas­tanaw­ial­iś­cie się, czy kras­nolud­ki ist­nieją lub przy­na­jm­niej kiedyś naprawdę ist­ni­ały. A może zaj­mowało was ist­nie­nie lub nieist­nie­nie wróżek, czar­o­dziejów, mieszkańców światów równoległych. Z pewnoś­cią, przy­na­jm­niej w pewnym okre­sie życia, dręczyło was pytanie o własne ist­nie­nie po śmier­ci (a może i przed nar­o­dz­i­na­mi), pytanie o ist­nie­nie Boga, aniołów, nie­ba. Jed­nak czy kierowal­iś­cie wasze myśli w stronę samego ist­nienia? Czy zas­tanaw­ial­iś­cie się nad tym, co to znaczy ist­nieć? Czym jest samo ist­nie­nie? To prob­lem bardziej sub­tel­ny, trud­niejszy do dostrzeże­nia – jed­nak gdy już go odkry­je­my, okazu­je się być na miarę najwięk­szej tajem­ni­cy filo­zoficznej.

Myśląc o ist­nie­niu, zazwyczaj rozważamy to, co ist­nieje w sposób dla nas najbardziej oczy­wisty. Słynne Kartez­jańskie „cog­i­to ergo sum” wyraża przeko­nanie co do naszego włas­nego ist­nienia, ale prze­cież praw­ie bez namysłu powiemy też, że ist­nieją nasi rodz­ice, przy­ja­ciele, zwierzę­ta, góry, lasy, rze­ki, otacza­jące nas budyn­ki, samo­chody na uli­cach itd. Czy jed­nak wymieni­a­jąc najprz­eróżniejsze byty (których nazwa bierze się od cza­sown­i­ka „być”, czyli ist­nieć), zbliżamy się jakoś do odkrycia tajem­ni­cy ist­nienia, do uch­wyce­nia sen­su słowa „ist­nieć”?

Prze­cież już przy samym sporządza­niu listy tego, co ist­nieje, napo­tykamy prob­le­my. Czy ist­nieją tylko obiek­ty fizy­czne, takie jak kwan­ty energii i to, co jest z nich złożone: ato­my, związ­ki chemiczne, gwiazdy, plan­e­ty, orga­nizmy żywe oraz ich właś­ci­woś­ci, np. ciężar, ksz­tał­ty, tem­per­atu­ra? Czy życie, inteligenc­ja, stany men­talne, np. myśli, jakoś­ciowe obrazy w umyśle, przeko­na­nia, nasze jaźnie, które prze­cież ist­nieją, także są wynika­mi takich złożeń?

A to dopiero początek naszych prob­lemów. Czyż na tej liś­cie nie umieś­cilibyśmy także takich bytów jak licz­by, zasady logi­ki czy też zasady racjon­al­noś­ci (a może i zasady ety­czne)? A czy ist­nieją jakoś prawa przy­rody? A byty abstrak­cyjne (albo lep­iej – ogólne), np. czer­woność, kwadrat? A czas czy przestrzeń? Licz­ba kandy­datów (niek­tórzy bardziej lub mniej kon­trow­er­syjni) jest dłu­ga: dzieła sztu­ki, Bóg, dusza, światy możli­we, Ham­let, Gan­dalf Szary, a nawet kwadra­towe koło. Ustal­e­nie takiej listy jest trudne i wyma­ga reflek­sji nad samym ist­nie­niem. Czym ono jest? Na czym pole­ga? Jakie są jego kry­te­ria? Zachę­camy was do reflek­sji nad tymi pyta­ni­a­mi, a pomoc­ne w tym, jak mamy nadzieję, będą pro­ponowane w pięt­nastym numerze artykuły tem­aty­czne.

Poza częś­cią tem­aty­czną pro­ponu­je­my także nasze stałe dzi­ały: kole­jne odcin­ki kur­su logi­ki, sztu­ki argu­men­tacji, „who is who” w pol­skiej filo­zofii, prob­lemów ety­cznych w lit­er­aturze, filo­zofii w filmie, filo­zofii dla dzieci, a także ekspery­ment myślowy. Pośród nich zna­jdziecie także wiele odniesień do tem­aty­ki ist­nienia.

Ponieważ zbliża się czas zapisów na stu­dia, prezen­tu­je­my kole­jną uczel­nię ofer­u­jącą możli­wość stu­diowa­nia filo­zofii. Więcej infor­ma­cji: tutaj.

Jak zawsze także i w tym numerze nie może zabraknąć filo­zoficznej rozry­w­ki: kole­jnej satyry filo­zoficznej, aneg­dot i krzyżów­ki.

Życzymy przy­jem­nej i pożytecznej lek­tu­ry! Filo­zo­fu­j­cie!

Redakc­ja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy zor­ga­ni­zowa­niu spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w swoim mieś­cie, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis treś­ci numeru 3(15)/2017:

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy