Ontologia Zapowiedzi wydawnicze

Piętnasty numer „Filozofuj!”: Tajemnica istnienia już od 14 czerwca!

Od 14 czerwca w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) będzie można kupić piętnasty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Tajemnica istnienia. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero 14 lipca. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego już teraz w sprzedaży. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Wydaw­cą cza­so­pi­sma jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor pro­wa­dzą­cy nume­ru: Artur Kosecki.


Dro­dzy Czytelnicy,

być może, słu­cha­jąc czy­ta­nej wam baj­ki, zasta­na­wia­li­ście się, czy kra­sno­lud­ki ist­nie­ją lub przy­naj­mniej kie­dyś napraw­dę ist­nia­ły. A może zaj­mo­wa­ło was ist­nie­nie lub nie­ist­nie­nie wró­żek, cza­ro­dzie­jów, miesz­kań­ców świa­tów rów­no­le­głych. Z pew­no­ścią, przy­naj­mniej w pew­nym okre­sie życia, drę­czy­ło was pyta­nie o wła­sne ist­nie­nie po śmier­ci (a może i przed naro­dzi­na­mi), pyta­nie o ist­nie­nie Boga, anio­łów, nie­ba. Jed­nak czy kie­ro­wa­li­ście wasze myśli w stro­nę same­go ist­nie­nia? Czy zasta­na­wia­li­ście się nad tym, co to zna­czy ist­nieć? Czym jest samo ist­nie­nie? To pro­blem bar­dziej sub­tel­ny, trud­niej­szy do dostrze­że­nia – jed­nak gdy już go odkry­je­my, oka­zu­je się być na mia­rę naj­więk­szej tajem­ni­cy filozoficznej.

Myśląc o ist­nie­niu, zazwy­czaj roz­wa­ża­my to, co ist­nie­je w spo­sób dla nas naj­bar­dziej oczy­wi­sty. Słyn­ne Kar­te­zjań­skie „cogi­to ergo sum” wyra­ża prze­ko­na­nie co do nasze­go wła­sne­go ist­nie­nia, ale prze­cież pra­wie bez namy­słu powie­my też, że ist­nie­ją nasi rodzi­ce, przy­ja­cie­le, zwie­rzę­ta, góry, lasy, rze­ki, ota­cza­ją­ce nas budyn­ki, samo­cho­dy na uli­cach itd. Czy jed­nak wymie­nia­jąc naj­prze­róż­niej­sze byty (któ­rych nazwa bie­rze się od cza­sow­ni­ka „być”, czy­li ist­nieć), zbli­ża­my się jakoś do odkry­cia tajem­ni­cy ist­nie­nia, do uchwy­ce­nia sen­su sło­wa „ist­nieć”?

Prze­cież już przy samym spo­rzą­dza­niu listy tego, co ist­nie­je, napo­ty­ka­my pro­ble­my. Czy ist­nie­ją tyl­ko obiek­ty fizycz­ne, takie jak kwan­ty ener­gii i to, co jest z nich zło­żo­ne: ato­my, związ­ki che­micz­ne, gwiaz­dy, pla­ne­ty, orga­ni­zmy żywe oraz ich wła­ści­wo­ści, np. cię­żar, kształ­ty, tem­pe­ra­tu­ra? Czy życie, inte­li­gen­cja, sta­ny men­tal­ne, np. myśli, jako­ścio­we obra­zy w umy­śle, prze­ko­na­nia, nasze jaź­nie, któ­re prze­cież ist­nie­ją, tak­że są wyni­ka­mi takich złożeń?

A to dopie­ro począ­tek naszych pro­ble­mów. Czyż na tej liście nie umie­ści­li­by­śmy tak­że takich bytów jak licz­by, zasa­dy logi­ki czy też zasa­dy racjo­nal­no­ści (a może i zasa­dy etycz­ne)? A czy ist­nie­ją jakoś pra­wa przy­ro­dy? A byty abs­trak­cyj­ne (albo lepiej – ogól­ne), np. czer­wo­ność, kwa­drat? A czas czy prze­strzeń? Licz­ba kan­dy­da­tów (nie­któ­rzy bar­dziej lub mniej kon­tro­wer­syj­ni) jest dłu­ga: dzie­ła sztu­ki, Bóg, dusza, świa­ty moż­li­we, Ham­let, Gan­dalf Sza­ry, a nawet kwa­dra­to­we koło. Usta­le­nie takiej listy jest trud­ne i wyma­ga reflek­sji nad samym ist­nie­niem. Czym ono jest? Na czym pole­ga? Jakie są jego kry­te­ria? Zachę­ca­my was do reflek­sji nad tymi pyta­nia­mi, a pomoc­ne w tym, jak mamy nadzie­ję, będą pro­po­no­wa­ne w pięt­na­stym nume­rze arty­ku­ły tematyczne.

Poza czę­ścią tema­tycz­ną pro­po­nu­je­my tak­że nasze sta­łe dzia­ły: kolej­ne odcin­ki kur­su logi­ki, sztu­ki argu­men­ta­cji, „who is who” w pol­skiej filo­zo­fii, pro­ble­mów etycz­nych w lite­ra­tu­rze, filo­zo­fii w fil­mie, filo­zo­fii dla dzie­ci, a tak­że eks­pe­ry­ment myślo­wy. Pośród nich znaj­dzie­cie tak­że wie­le odnie­sień do tema­ty­ki istnienia.

Ponie­waż zbli­ża się czas zapi­sów na stu­dia, pre­zen­tu­je­my kolej­ną uczel­nię ofe­ru­ją­cą moż­li­wość stu­dio­wa­nia filo­zo­fii. Wię­cej infor­ma­cji: tutaj.

Jak zawsze tak­że i w tym nume­rze nie może zabrak­nąć filo­zo­ficz­nej roz­ryw­ki: kolej­nej saty­ry filo­zo­ficz­nej, aneg­dot i krzyżówki.

Życzy­my przy­jem­nej i poży­tecz­nej lek­tu­ry! Filozofujcie!

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 3(15)/2017:

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy