Akcje Aktualności

Plebiscyt Filozofowie ważni i bliscy według czytelników „Filozofuj!” – kto głosował?

Publikujemy szczegółowe podsumowanie naszej akcji. Dzisiaj dowiecie się tego, jaka liczba osób z poszczególnych kategorii naszych Czytelników oddała głos w plebiscycie.

Oso­by, któ­re odda­ły naj­wię­cej gło­sów na wybra­nych filo­zo­fów, to zde­cy­do­wa­nie ludzie mło­dzi. Ucznio­wie sta­no­wi­li 8,4% ogó­łu gło­su­ją­cych (10 gło­sów), mło­dzi doro­śli mię­dzy 19 a 24 rokiem życia – 37,2% (58 gło­sów), a oso­by mię­dzy 25 a 40 rokiem życia – 40,4% (63 gło­sy). Oso­by mię­dzy 41 a 60 rokiem życia odda­ły 15,4% ogó­łu gło­sów (24). Mie­li­śmy też jed­ną oso­bę powy­żej 60 roku życia. Cie­szy­my się, że i tak gru­pa wie­ko­wa mia­ła swo­je­go przedstawiciela.

 

Jeśli cho­dzi o płeć gło­su­ją­cych, to prze­wa­ży­li pano­wie, sta­no­wiąc ponad 2/3 ogółu.

 

W kate­go­rii wykształ­ce­nia prze­wa­ży­ły zaś oso­by o wykształ­ce­niu nie­fi­lo­zo­ficz­nym, odda­jąc 65 gło­sów, co sta­no­wi 45,8% ogó­łu. Na dru­gim miej­scu upla­so­wa­li się absol­wen­ci filo­zo­fii (odpo­wied­nio 38 i 26,8%), na trze­cim – stu­den­ci (23 i 16,2%). Filo­zo­fem aka­de­mic­kim był co dzie­sią­ty gło­su­ją­cy (16 i 11,3%).

 


Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy zaan­ga­żo­wa­li się w nasza akcję. Już jutro dowie­cie się, któ­ry filo­zof zwy­cię­żył w któ­rej kate­go­rii gło­su­ją­cych! Jeste­ście ciekawi?

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Pokaz­cie i daj­cie mi filo­zo­fa, co nadal­by dziś sens świa­tu, ludziom i poje­dyn­cze­mu człowiekowi!”.
    (“ A póź­niej wska­że kie­ru­nek, w jakim nale­ża­ło­by podą­żać… żeby się to wszyst­ko nazbyt wcze­śnie nie zato­mi­zo­wa­lo… do wewnątrz”)

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy