Ogłoszenia

Podaruj prenumeratę „Filozofuj!” na święta

Podaruj osobie bliskiej wyjątkowy prezent pod choinkę – roczną prenumeratę magazynu „Filozofuj!”.

Nasze cza­so­pi­smo może oka­zać się wspa­nia­łym pre­zen­tem świą­tecz­nym, któ­ry pozo­sta­nie z obda­ro­wa­ną oso­bą przez cały rok. W 2020 roku na łamach nasze­go maga­zy­nu podej­mie­my nastę­pu­ją­ce tematy:

  1. Isto­ta rzeczy
  2. Tajem­ni­ca życia
  3. Uto­pie
  4. Czy żyje­my w symulacji?
  5. Zło
  6. Współ­cze­sne mity

Zamówienie można składać > tutaj.

Po wyku­pie­niu pre­nu­me­ra­ty do 24 grud­nia (decy­du­je data wpła­ty) wyśle­my Pań­stwu imien­ny świą­tecz­ny voucher do wydru­ko­wa­nia. Uprzej­mie pro­si­my o infor­ma­cję przez e‑mail (redakcja@filozofuj.eu), jaką dedy­ka­cję wpisać.

Voucher moż­na poło­żyć pod cho­in­ką lub prze­słać obda­ro­wa­nej oso­bie. Taki pre­zent nie da o sobie zapo­mnieć przez cały rok, bo co dwa mie­sią­ce oso­ba obda­ro­wa­na otrzy­ma kolo­ro­wy numer nasze­go maga­zy­nu, pełen filo­zo­ficz­nych inspiracji.

Z pre­nu­me­ra­tą wią­żą się kon­kret­ne korzyści: 

  1. nasi pre­nu­me­ra­to­rzy dosta­ją naj­now­szy numer szyb­ciej niż uka­zu­je się on w sprze­da­ży stacjonarnej, 
  2. maga­zyn dostar­cza­ny jest pro­sto do domu,
  3. prze­sył­ka nic Was nie kosztuje.

Z życze­nia­mi reflek­syj­nych i rado­snych świąt
Redak­cja „Filo­zo­fuj!”

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy