Akcje Edukacja filozoficzna Ogłoszenia Wsparli nas

Podziękowania z cytatem filozoficznym za wsparcie projektu „Filozofuj z dziećmi”

Szanowni Darczyńcy, publikujemy listę podziękowań dla Was, z dedykowanym cytatem oraz avatarem. Chcemy tym samym wyrazić ogromna wdzięczność za Wasze wsparcie.

Zapisz się do naszego newslettera

 

krzyrych Hojność pole­ga nie tyle na dawa­niu wiele, co na dawa­niu we właś­ci­wym momen­cie. Jean de La Bruyère
m_niestroj Nau­ka w szkołach powin­na być prowad­zona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cen­ny dar, a nie za cięż­ki obow­iązek. Albert Ein­stein
beny.gula Byle człowiek był szla­chet­ny, całą zaś resztę moż­na zdobyć tal­en­tem, wiedzą, rozsąd­kiem, geniuszem. Fiodor Dos­to­jew­s­ki
maga.piotrek
Kto umie się og­ra­niczyć, jest praw­dzi­wie bogaty. Lao Cy
mwlod

Kto ma uza­sad­nione wąt­pli­woś­ci, osiąg­nie wiedzę. Andrzej Frycz Mod­rzews­ki
wic­to­rius

Ludzie z natu­ry dobrzy prag­ną wiedzy. Leonar­do da Vin­ci
Ryszard Średz­ki Śląs­ki

Prawdzi­wa wiedza to zna­jo­mość przy­czyn. Fran­cis Bacon
lewar31

Wiedza daje poko­rę wielkiemu, dzi­wi prze­cięt­nego, nady­ma małego. Lew Tołs­toj
david948

Sztu­ka bycia mądrym – to wiedzieć czego nie robić. The art of being wise is the art of know­ing what to over­look. William James
j.raczkowska

Wiedzieć, że się wie, co się wie i wiedzieć, że się nie wie, czego się nie wie – oto prawdzi­wa wiedza. Kon­fucjusz
edyta.zipser1

Choćbyśmy nawet mogli stać się uczony­mi uczonoś­cią drugich, mądrzy może­my być jedynie włas­ną mądroś­cią. Michel de Mon­taigne
tokarzewski.marek1

Cier­pli­wość jest towarzyszem mądroś­ci. Aure­liusz Augustyn z Hip­pony
RobG56

Mądrość to cór­ka doświad­czenia. Leonar­do da Vin­ci
Michał Zawadz­ki

Odważ się być mądrym Hora­cy
flo.vion

Mądrość zaczy­na się w cieka­woś­ci. Wis­dom begins in won­der. Sokrates
kamila.kruszynska

Co to jest człowiek dorosły? Dziecko nadęte lata­mi. Simone de Beau­voir
Justy­na Szwa­ja

W chwili, w której umiera w nas dziecko, zaczy­na się starość. François Mau­ri­ac
Ania Wilk-Płaszczyk

Takie cza­sy nas­tały, że jak chcesz z kimś mądrym pogadać, musisz roz­maw­iać sam ze sobą Sokrates
Robert Dul
Słowa mędr­ca zda­ją się wpierw fak­tom przeczyć, później zaś okazu­ją się z nimi w zgodzie. Lao Cy
anna.d.

Wyk­sz­tałce­nie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbaw­ić. Menan­der
milafternoon257

Tyl­ko dwie rzeczy są nies­kończo­ne: wszechświat oraz ludz­ka głupo­ta, choć nie jes­tem pe­wien co do tej pier­wszej. Ein­stein
dinkadin­ka

Lep­iej być niezad­owolonym Sokrate­sem niż zad­owolonym głupcem. John Stu­art Mill
szczesny_lukasz

Trafne pytanie jest połową mądroś­ci. Fran­cis Bacon
piotr.wisniewski92
Cała mądrość świa­ta, była kiedyś nieak­cep­towanym wymysłem jakiegoś mędrca.Henry David Thore­au Hen­ry David Thore­au
Mał­gosia Groszkows­ka

Choćbyśmy nawet mogli stać się uczony­mi uczonoś­cią drugich, mądrzy może­my być jedynie włas­ną mądroś­cią. Michel de Mon­taigne
matkow

Człowiek mądry umie uczyć się od wrogów. Arysto­fanes
jurowski.rafal
Naj­gorzej, gdy szkoła ucieka się do takich metod, jak zas­traszanie, prze­moc czy sztuczny auto­ry­tet. Metody te niszczą u uczniów nat­u­ralne odruchy, szczerość i wiarę w siebie, czyniąc z nich ludzi uległych. Albert Ein­stein
so.isk

Szkoła doświad­czenia kosz­tu­je, ale żad­na inna nie potrafi lep­iej wyk­sz­tał­cić człowieka.

Ben­jamin Franklin

Ben­jamin Franklin
mirug
Szkoła przy­go­towu­je dzieci do życia w świecie, który nie ist­nieje. Albert Camus
ewa.pietruszczak

Szkoła powin­na dążyć do tego, by młody człowiek opuszczał ją jako har­moni­j­na osobowość, a nie jako spec­jal­ista. Albert Ein­stein
Marcin Sza­t­ka

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. Sene­ka Młod­szy
Han Na Han Na

Dwie prze­sady: wyk­luczyć rozum, przyj­mować tylko rozum. Blaise Pas­cal
dmarzena

Im bardziej w postępowa­niu naszym kieru­je­my się rozumem, tym bardziej
jesteśmy wol­ni – i zniewoleni, im bardziej ulegamy namięt­noś­ciom.
Got­tfried Wil­helm Leib­niz
ren­gryz

Jed­na kro­pla miłoś­ci jest więcej warta niż ocean dobrych chę­ci i rozu­mu. Blaise Pas­cal
janisuav
Kto patrzy na świat rozum­nie, na tego i świat patrzy rozum­nie. Hegel
ewelina.gradzka

Kto rozpraw­ia, powołu­jąc się na auto­ry­tet, nie posługu­je się rozumem, lecz raczej pamię­cią. Leonar­do da Vin­ci
msitek72

Zadawanie pytań jest pobożnoś­cią myśle­nia. Mar­tin Hei­deg­ger
Alek­san­dra Wło­dar­czyk

Wyobraź­nia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskon­ałe. Albert Ein­stein
Domini­ka Gebler

Człowiek tyle jest wart, ile warte są sprawy, który­mi się zaj­mu­je. Marek Aure­liusz
annagoledzi­nows­ka
Człowiek nie jest bogaty tym, co posi­a­da, lecz tym, bez czego z god­noś­cią może się obe­jść. Immanuel Kant
aqdarek

Aby czynić dobro, nie czekaj na okaz­je szczególne. Próbuj wyko­rzys­tać zwycza­jne sytu­acje. Jean-Paul Sartre
Piotr Win­nic­ki

Dziecko, baw­iąc się, doz­na­je po raz pier­wszy w życiu radoś­ci twór­cy i wład­cy. Antoni Kępińs­ki
maria.pastwa.98

Nieomyl­nym znakiem umiłowa­nia prawdy jest nieprzyj­mowanie żad­nych teorii z pewnoś­cią więk­szą, niż pozwala­ją na to dowody, na których się one opier­a­ją. John Locke
ekedek

Umieć pytać znaczy: umieć czekać, nawet życie całe Mar­tin Hei­deg­ger
Joan­na Szyszkows­ka

Ciem­ność jest cier­pi­e­niem umysłu. David Hume
paola17

Wszel­ki czyn tylko o tyle posi­a­da wartość moral­ną, o ile wyni­ka ze współczu­cia. Arthur Schopen­hauer
ppilch

Dzieci nie są głup­sze od dorosłych, tylko mają mniej doświad­czenia. Janusz Kor­czak
traw­in­skam

Jeśli życ­zli­wość jest szcz­era i nieobłud­na, to jest niezwyciężona. Marek Aure­liusz
letkas

Roz­maw­iać i poz­nawać na tym pole­ga szczęś­cie. Pla­ton
tue­na

Dzieci i zegar­ki nie mogą być stale nakrę­cane. Trze­ba im także poz­wolić chodz­ić. Jean-Paul Sartre
zwiernik.jolanta

Prawdzi­wa wiedza to świado­mość rozmi­arów włas­nej igno­rancji. Kon­fucjusz
amoro­gov

Dobrem jest nie samo życie, lecz piękne życie. Sene­ka Starszy
katarzy­nadar­i­anowak

Każdą pracę wykonuj, jak­by miała ona być ostat­nią w życiu. Marek Aure­liusz
piotr.zagorski825

Głównym skład­nikiem szczęś­cia, ale nie jedynym, jest radość życia. Epikur
rokub

Isto­ta uważa się za samodziel­ną dopiero wtedy, gdy stoi na włas­nych nogach, a stoi na włas­nych nogach dopiero wtedy, gdy swo­je ist­nie­nie zawdz­ięcza samej sobie. Karol Marks
decart9

Umysły twór­cze najlepiej rozwi­ja­ją się tam, gdzie ist­nieje poszanowanie twór­c­zoś­ci. Jere­my Ben­tham
Urszu­la Lisows­ka

Wystar­czy, że dana jest nam szansa, byśmy mogli stać się tym, czym chce­my. José Orte­ga y Gas­set
beat­ami­ka
Podróż tysią­ca mil zaczy­na się od jed­nego kroku. Kon­fucjusz
semafores

Co należy zro­bić po upad­ku? To, co robią dzieci: pod­nieść się. Aldous Hux­ley
bean­na
Najwięk­sze odkrycie moich cza­sów to praw­da, że człowiek może zmienić siebie, zmieni­a­jąc swój sto­sunek do świa­ta. William James
jkielek
Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli. Marek Aure­liusz
Anna Korzan

Jesteśmy niekończącą się roz­mową, bo nie jesteśmy w stanie odnaleźć słów, które odpowiadały­by na pytanie kim jesteśmy i jak powin­niśmy siebie rozu­mieć. Hans-Georg Gadamer
staniszewski.m

Ory­gi­nal­ność jest jedyną rzeczą, której użytecznoś­ci nie mogą pojąć nieo­ry­gi­nalne umysły. John Stu­art Mill
aga.mg
Człowiek szla­chet­ny kieru­je się spraw­iedli­woś­cią. Człowiek mały – korzyś­cią. Kon­fucjusz
hobbit_m

Im więcej posi­adamy radoś­ci, tym doskon­al­si jesteśmy. Baruch Spin­oza
Joan­na Szy­dzi­ak

Nie potrafimy określić chwili, w której człowiek zaczął odczuwać potrze­bę myśle­nia. Han­nah Arendt
sgorza­ta

Autor ilus­tracji:      mati­as­del­carmine
Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się, lecz nie myśleć, a niebez­pieczną myśleć, lecz nie uczyć się niczego. Kon­fucjusz

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy