Akcje Edukacja filozoficzna Ogłoszenia Wsparli nas

Podziękowania z cytatem filozoficznym za wsparcie projektu „Filozofuj z dziećmi”

Szanowni Darczyńcy, publikujemy listę podziękowań dla Was, z dedykowanym cytatem oraz avatarem. Chcemy tym samym wyrazić ogromna wdzięczność za Wasze wsparcie.

 

krzy­rych Hoj­ność pole­ga nie tyle na dawa­niu wie­le, co na dawa­niu we wła­ści­wym momencie. Jean de La Bruyère
m_niestroj Nauka w szko­łach powin­na być pro­wa­dzo­na w taki spo­sób, aby ucznio­wie uwa­ża­li ją za cen­ny dar, a nie za cięż­ki obowiązek. Albert Ein­ste­in
beny.gula Byle czło­wiek był szla­chet­ny, całą zaś resz­tę moż­na zdo­być talen­tem, wie­dzą, roz­sąd­kiem, geniuszem. Fio­dor Dostojewski
maga.piotrek
Kto umie się og­ra­niczyć, jest praw­dzi­wie bogaty. Lao Cy
mwlod

Kto ma uza­sad­nio­ne wąt­pli­wo­ści, osią­gnie wiedzę. Andrzej Frycz Modrzewski
wic­to­rius

Ludzie z natu­ry dobrzy pra­gną wiedzy. Leonar­do da Vinci
Ryszard Średz­ki Śląski

Praw­dzi­wa wie­dza to zna­jo­mość przyczyn. Fran­cis Bacon
lewar31

Wie­dza daje poko­rę wiel­kie­mu, dzi­wi prze­cięt­ne­go, nady­ma małego. Lew Toł­stoj
david948

Sztu­ka bycia mądrym – to wie­dzieć cze­go nie robić. The art of being wise is the art of kno­wing what to overlook. Wil­liam James
j.raczkowska

Wie­dzieć, że się wie, co się wie i wie­dzieć, że się nie wie, cze­go się nie wie – oto praw­dzi­wa wiedza. Kon­fu­cjusz
edyta.zipser1

Choć­by­śmy nawet mogli stać się uczo­ny­mi uczo­no­ścią dru­gich, mądrzy może­my być jedy­nie wła­sną mądrością. Michel de Montaigne
tokarzewski.marek1

Cier­pli­wość jest towa­rzy­szem mądrości. Aure­liusz Augu­styn z Hippony
RobG56

Mądrość to cór­ka doświadczenia. Leonar­do da Vinci
Michał Zawadz­ki

Odważ się być mądrym Hora­cy
flo.vion

Mądrość zaczy­na się w cie­ka­wo­ści. Wis­dom begins in wonder. Sokra­tes
kamila.kruszynska

Co to jest czło­wiek doro­sły? Dziec­ko nadę­te latami. Simo­ne de Beauvoir
Justy­na Szwaja

W chwi­li, w któ­rej umie­ra w nas dziec­ko, zaczy­na się starość. Fra­nço­is Mauriac
Ania Wilk-Płasz­czyk

Takie cza­sy nasta­ły, że jak chcesz z kimś mądrym poga­dać, musisz roz­ma­wiać sam ze sobą Sokra­tes
Robert Dul
Sło­wa mędr­ca zda­ją się wpierw fak­tom prze­czyć, póź­niej zaś oka­zu­ją się z nimi w zgodzie. Lao Cy
anna.d.

Wykształ­ce­nie to dobro, któ­re­go nic nie jest w sta­nie nas pozbawić. Menan­der
milafternoon257

Tyl­ko dwie rze­czy są nies­kończo­ne: wszech­świat oraz ludz­ka głupo­ta, choć nie jes­tem pe­wien co do tej pierwszej. Ein­ste­in
din­ka­din­ka

Lepiej być nie­za­do­wo­lo­nym Sokra­te­sem niż zado­wo­lo­nym głupcem. John Stu­art Mill
szczesny_lukasz

Traf­ne pyta­nie jest poło­wą mądrości. Fran­cis Bacon
piotr.wisniewski92
Cała mądrość świa­ta, była kie­dyś nie­ak­cep­to­wa­nym wymy­słem jakie­goś mędrca.Henry David Thoreau Hen­ry David Thoreau
Mał­go­sia Groszkowska

Choć­by­śmy nawet mogli stać się uczo­ny­mi uczo­no­ścią dru­gich, mądrzy może­my być jedy­nie wła­sną mądrością. Michel de Montaigne
mat­kow

Czło­wiek mądry umie uczyć się od wrogów. Ary­sto­fa­nes
jurowski.rafal
Naj­go­rzej, gdy szko­ła ucie­ka się do takich metod, jak zastra­sza­nie, prze­moc czy sztucz­ny auto­ry­tet. Meto­dy te nisz­czą u uczniów natu­ral­ne odru­chy, szcze­rość i wia­rę w sie­bie, czy­niąc z nich ludzi uległych. Albert Ein­ste­in
so.isk

Szko­ła doświad­cze­nia kosz­tu­je, ale żad­na inna nie potra­fi lepiej wykształ­cić człowieka.

Ben­ja­min Franklin

Ben­ja­min Franklin
mirug
Szko­ła przy­go­to­wu­je dzie­ci do życia w świe­cie, któ­ry nie istnieje. Albert Camus
ewa.pietruszczak

Szko­ła powin­na dążyć do tego, by mło­dy czło­wiek opusz­czał ją jako har­mo­nij­na oso­bo­wość, a nie jako specjalista. Albert Ein­ste­in
Mar­cin Szatka

Uczy­my się nie dla szko­ły, lecz dla życia. Sene­ka Młodszy
Han Na Han Na

Dwie prze­sa­dy: wyklu­czyć rozum, przyj­mo­wać tyl­ko rozum. Bla­ise Pascal
dma­rze­na

Im bar­dziej w postę­po­wa­niu naszym kie­ru­je­my się rozu­mem, tym bardziej
jeste­śmy wol­ni – i znie­wo­le­ni, im bar­dziej ule­ga­my namiętnościom.
Got­t­fried Wil­helm Leibniz
ren­gryz

Jed­na kro­pla miło­ści jest wię­cej war­ta niż oce­an dobrych chę­ci i rozumu. Bla­ise Pascal
jani­su­av
Kto patrzy na świat rozum­nie, na tego i świat patrzy rozumnie. Hegel
ewelina.gradzka

Kto roz­pra­wia, powo­łu­jąc się na auto­ry­tet, nie posłu­gu­je się rozu­mem, lecz raczej pamięcią. Leonar­do da Vinci
msitek72

Zada­wa­nie pytań jest poboż­no­ścią myślenia. Mar­tin Heidegger
Alek­san­dra Włodarczyk

Wyobraź­nia bez wie­dzy może stwo­rzyć rze­czy pięk­ne. Wie­dza bez wyobraź­ni naj­wy­żej doskonałe. Albert Ein­ste­in
Domi­ni­ka Gebler

Czło­wiek tyle jest wart, ile war­te są spra­wy, któ­ry­mi się zajmuje. Marek Aure­liusz
anna­go­le­dzi­now­ska
Czło­wiek nie jest boga­ty tym, co posia­da, lecz tym, bez cze­go z god­no­ścią może się obejść. Imma­nu­el Kant
aqda­rek

Aby czy­nić dobro, nie cze­kaj na oka­zje szcze­gól­ne. Pró­buj wyko­rzy­stać zwy­czaj­ne sytuacje. Jean-Paul Sar­tre
Piotr Win­nic­ki

Dziec­ko, bawiąc się, dozna­je po raz pierw­szy w życiu rado­ści twór­cy i władcy. Anto­ni Kępiński
maria.pastwa.98

Nie­omyl­nym zna­kiem umi­ło­wa­nia praw­dy jest nie­przyj­mo­wa­nie żad­nych teo­rii z pew­no­ścią więk­szą, niż pozwa­la­ją na to dowo­dy, na któ­rych się one opierają. John Loc­ke
eke­dek

Umieć pytać zna­czy: umieć cze­kać, nawet życie całe Mar­tin Heidegger
Joan­na Szyszkowska

Ciem­ność jest cier­pie­niem umysłu. David Hume
paola17

Wszel­ki czyn tyl­ko o tyle posia­da war­tość moral­ną, o ile wyni­ka ze współczucia. Arthur Scho­pen­hau­er
ppilch

Dzie­ci nie są głup­sze od doro­słych, tyl­ko mają mniej doświadczenia. Janusz Kor­czak
tra­win­skam

Jeśli życz­li­wość jest szcze­ra i nie­obłud­na, to jest niezwyciężona. Marek Aure­liusz
let­kas

Roz­ma­wiać i pozna­wać na tym pole­ga szczęście. Pla­ton
tuena

Dzie­ci i zegar­ki nie mogą być sta­le nakrę­ca­ne. Trze­ba im tak­że pozwo­lić chodzić. Jean-Paul Sar­tre
zwiernik.jolanta

Praw­dzi­wa wie­dza to świa­do­mość roz­mia­rów wła­snej ignorancji. Kon­fu­cjusz
amo­ro­gov

Dobrem jest nie samo życie, lecz pięk­ne życie. Sene­ka Starszy
kata­rzy­na­da­ria­no­wak

Każ­dą pra­cę wyko­nuj, jak­by mia­ła ona być ostat­nią w życiu. Marek Aure­liusz
piotr.zagorski825

Głów­nym skład­ni­kiem szczę­ścia, ale nie jedy­nym, jest radość życia. Epi­kur
rokub

Isto­ta uwa­ża się za samo­dziel­ną dopie­ro wte­dy, gdy stoi na wła­snych nogach, a stoi na wła­snych nogach dopie­ro wte­dy, gdy swo­je ist­nie­nie zawdzię­cza samej sobie. Karol Marks
decart9

Umy­sły twór­cze naj­le­piej roz­wi­ja­ją się tam, gdzie ist­nie­je posza­no­wa­nie twórczości. Jere­my Bentham
Urszu­la Lisowska

Wystar­czy, że dana jest nam szan­sa, byśmy mogli stać się tym, czym chcemy. José Orte­ga y Gasset
beata­mi­ka
Podróż tysią­ca mil zaczy­na się od jed­ne­go kroku. Kon­fu­cjusz
sema­fo­res

Co nale­ży zro­bić po upad­ku? To, co robią dzie­ci: pod­nieść się. Aldo­us Huxley
bean­na
Naj­więk­sze odkry­cie moich cza­sów to praw­da, że czło­wiek może zmie­nić sie­bie, zmie­nia­jąc swój sto­su­nek do świata. Wil­liam James
jkie­lek
Nasze życie jest takim, jakim uczy­ni­ły je nasze myśli. Marek Aure­liusz
Anna Korzan

Jeste­śmy nie­koń­czą­cą się roz­mo­wą, bo nie jeste­śmy w sta­nie odna­leźć słów, któ­re odpo­wia­da­ły­by na pyta­nie kim jeste­śmy i jak powin­ni­śmy sie­bie rozumieć. Hans-Georg Gada­mer
staniszewski.m

Ory­gi­nal­ność jest jedy­ną rze­czą, któ­rej uży­tecz­no­ści nie mogą pojąć nie­ory­gi­nal­ne umysły. John Stu­art Mill
aga.mg
Czło­wiek szla­chet­ny kie­ru­je się spra­wie­dli­wo­ścią. Czło­wiek mały – korzyścią. Kon­fu­cjusz
hobbit_m

Im wię­cej posia­da­my rado­ści, tym dosko­nal­si jesteśmy. Baruch Spi­no­za
Joan­na Szydziak

Nie potra­fi­my okre­ślić chwi­li, w któ­rej czło­wiek zaczął odczu­wać potrze­bę myślenia. Han­nah Arendt
sgo­rza­ta

Autor ilu­stra­cji:      matiasdelcarmine
Bez­u­ży­tecz­ną rze­czą jest uczyć się, lecz nie myśleć, a nie­bez­piecz­ną myśleć, lecz nie uczyć się niczego. Kon­fu­cjusz

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy