Pogawędnik filozoficzny

Pogawędnik filozoficzny #12: O demonologii słowiańskiej

Zapraszamy na pogawędkę poświęconą demonologii słowiańskiej. Z pozoru temat mało filozoficzny kryje w sobie problemy etyczne, bowiem w wielu mitologiach większe i mniejsze złe duchy były upostaciowieniem ludzkich wad i przywar moralnych.

Prze­wod­nicz­ką po tema­cie jest Nata­lia Jani­szew­ska – stu­dent­ka kul­tu­ro­znaw­stwa ze spe­cja­li­za­cją folk­lo­ry­sty­ka na UMK.  Mowa będzie m.in. o Bro­ni­sła­wie Tren­tow­skim – filo­zo­fie i pre­kur­so­rze badań nad demo­no­lo­gią sło­wiań­ską, Wele­sie, wod­nych i żyt­nich babach oraz gnie­ciu­chu, któ­ry sro­dze karze za nad­uży­cie alkoholu.

 


Wię­cej infor­ma­cji i oma­wia­na w audy­cji lite­ra­tu­ra > tutaj.

Ilu­stra­cją gra­ficz­ną odcin­ka jest obraz Johan­na Hein­ri­cha Füs­slie­go Noc­na mara, 1781 (Detro­it Insti­tu­te of Arts).

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy