Aktualności Nowości wydawnicze Patronaty

Poprawianie ewolucji. Argumenty etyczne za tworzeniem lepszych ludzi – nowość wydawnicza

Poprawianie ewolucji. Argumenty etyczne za tworzeniem lepszych ludzi Johna Harrisa to nowość wydawnicza Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, która ukazała się w marcu 2021 r. „Filozofuj!” objęło ją patronatem medialnym.

John Har­ris poważ­nie trak­tu­je moż­li­wość rady­kal­ne­go udo­sko­na­le­nia ludz­ko­ści. Optu­je za koniecz­no­ścią inter­we­nio­wa­nia w „natu­ral­ną lote­rię życia”, żeby popra­wić rze­czy­wi­stość i prze­jąć kon­tro­lę nad naszym przy­szłym roz­wo­jem. Har­ris poru­sza m.in. takie zagad­nie­nia jak: bada­nia nad komór­ka­mi macie­rzy­sty­mi, mani­pu­la­cja gena­mi, selek­cja zarod­ków, moż­li­wość prze­dłu­że­nia życia, wybo­ry repro­duk­cyj­ne, medy­ka­men­ty, nie­peł­no­spraw­ność i upo­śle­dze­nie. Podej­mu­je tak­że pole­mi­kę z prze­ciw­ni­ka­mi ulep­sza­nia ludz­ko­ści: Micha­elem San­de­lem, Leo­nem Kas­sem oraz Jür­ge­nem Habermasem.


Autor: John Har­ris

Tytuł pol­ski: Popra­wia­nie ewo­lu­cji. Argu­men­ty etycz­ne za two­rze­niem lep­szych ludzi

Licz­ba stron: 366

ISBN: 978–83-8220–228‑1

e‑ISBN: 978–83-8220–229‑8


Wię­cej nowo­ści wydaw­ni­czych w naszym dzia­le Nowo­ści wydaw­ni­cze.

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy