Aktualności Nowości wydawnicze Patronaty

Poprawianie ewolucji. Argumenty etyczne za tworzeniem lepszych ludzi – nowość wydawnicza

Poprawianie ewolucji. Argumenty etyczne za tworzeniem lepszych ludzi Johna Harrisa to nowość wydawnicza Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, która ukazała się w marcu 2021 r. „Filozofuj!” objęło ją patronatem medialnym.

John Har­ris poważ­nie trak­tu­je moż­li­wość rady­kal­ne­go udo­sko­na­le­nia ludz­ko­ści. Optu­je za koniecz­no­ścią inter­we­nio­wa­nia w „natu­ral­ną lote­rię życia”, żeby popra­wić rze­czy­wi­stość i prze­jąć kon­tro­lę nad naszym przy­szłym roz­wo­jem. Har­ris poru­sza m.in. takie zagad­nie­nia jak: bada­nia nad komór­ka­mi macie­rzy­sty­mi, mani­pu­la­cja gena­mi, selek­cja zarod­ków, moż­li­wość prze­dłu­że­nia życia, wybo­ry repro­duk­cyj­ne, medy­ka­men­ty, nie­peł­no­spraw­ność i upo­śle­dze­nie. Podej­mu­je tak­że pole­mi­kę z prze­ciw­ni­ka­mi ulep­sza­nia ludz­ko­ści: Micha­elem San­de­lem, Leo­nem Kas­sem oraz Jür­ge­nem Habermasem.


Autor: John Har­ris

Tytuł pol­ski: Popra­wia­nie ewo­lu­cji. Argu­men­ty etycz­ne za two­rze­niem lep­szych ludzi

Licz­ba stron: 366

ISBN: 978–83-8220–228‑1

e‑ISBN: 978–83-8220–229‑8


Wię­cej nowo­ści wydaw­ni­czych w naszym dzia­le Nowo­ści wydaw­ni­cze.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy