Aktualności Ogłoszenia Praca Pracodawca

Poszukujemy korektorów do prac nad „Filozofuj!”

Wydawnictwo Academicon zatrudni korektorów do pracy przy magazynie „Filozofuj!”. Praca zdalna.

Zatrud­ni­my korek­to­rów języ­ko­wych przy maga­zy­nie „Filo­zo­fuj!”.

Zakres obo­wiąz­ków: korek­ta języ­ko­wa czasopisma.

Wyma­ga­my:

  • dosko­na­łe­go opa­no­wa­nia zasad języ­ka pol­skie­go, zasad reda­go­wa­nia tek­stu oraz filo­zo­ficz­nej wraż­li­wo­ści na sens tek­stu – sło­wem: kompetencji,
  • opa­no­wa­nia narzę­dzi pra­cy i respek­to­wa­nia zasad współpracy,
  • zaan­ga­żo­wa­nia i ter­mi­no­wo­ści, a nawet wię­cej: systematyczności,
  • rze­tel­no­ści i dokładności.

 

Dodat­ko­wym atu­tem będzie pasja filo­zo­ficz­na.

Pra­ca zdal­na, umo­wa o dzieło. 

Ofer­ty wraz z CV, wyka­zem zre­da­go­wa­nych tek­stów, listem moty­wa­cyj­nym oraz orien­ta­cyj­ną staw­ką za arkusz korek­ty pro­si­my słać na adres: redakcja@filozofuj.eu i marta.ratkiewicz@filozofuj.eu.


Zachę­ca­my zarów­no pra­co­daw­ców, jak i kan­dy­da­tów na pra­cow­ni­ków do prze­sy­ła­nia ogło­szeń doty­czą­cych pra­cy: redakcja@filozofuj.

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy