Prenumerata

Prenumerata jako idealny prezent świąteczny!

Końcówka roku tuż tuż. Proponujemy Wam już teraz zastanowić się nad kwestią zamówienia rocznej prenumeraty magazynu „Filozofuj!” w ramach świątecznego prezentu dla kogoś bliskiego.

Pre­nu­me­ra­ta 2021 — VOUCHER  to ide­al­na opcja dla lubią­cych wrę­czać prze­my­śla­ne, uży­tecz­ne pre­zen­ty, któ­re będą cie­szyć obda­ro­wa­ne­go przez dłu­gi czas! Zwróć­cie uwa­gę, że taki poda­ru­nek przy­po­mi­na o sobie co dwa mie­sią­ce przez cały rok 🙂 Jeśli chce­cie, może­my sper­so­na­li­zo­wać dla Was voucher (w szcze­gó­łach zamó­wie­nia wystar­czy wpi­sać imię i nazwi­sko oso­by, do któ­rej ma tra­fić pre­zent z dopi­skiem „per­so­na­li­za­cja”). Pre­nu­me­ra­ta w tej for­mie kosz­tu­je dokład­nie tyle, ile stan­dar­do­wa opcja – nie ma żad­nych dodat­ko­wych kosztów!


Poni­żej zamiesz­cza­my szcze­gó­ły doty­czą­ce ogól­nych zasad zama­wia­nia prenumeraty:

Cena pre­nu­me­ra­ty 2021 to 70 zł (w tym 5% VAT).

  • Zama­wia­ją­cy, któ­rzy chcą zamó­wić prze­sył­kę pole­co­ną dla wszyst­kich egzem­pla­rzy, będą musie­li dopła­cić 14,99 zł (w tym 23% VAT). W tym celu nale­ży w koszy­ku, w opcjach wysył­ki wybrać: Prze­sył­ka pole­co­na x 6 — pre­nu­me­ra­ta.

Pre­nu­me­ra­tę moż­na zamó­wić już teraz tutajtutaj.

Pre­nu­me­ra­ta nie jest oczy­wi­ście obo­wiąz­ko­wa 🙂 Tym z Was, któ­rzy wolą jed­nak zama­wiać poje­dyn­cze egzem­pla­rze, poda­je­my krót­ką ścią­gaw­kę z tego, gdzie to zrobić: 

  • w naszym skle­pie inter­ne­to­wym > tutaj.

A tak­że, po znie­sie­niu obec­nych epi­de­mio­lo­gicz­nych ograniczeń:

  • salo­nach Empi­ku w całej Pol­sce – wię­cej infor­ma­cji > tutaj
  • salo­ni­kach pra­so­wych Ruchu, Inme­dio, Relay, Świat Pra­sy i innych w całej Pol­sce – wię­cej infor­ma­cji > tutaj.
  • w punk­tach two­rzą­cej się sie­ci sprze­da­ży „Filo­zo­fuj!” – wię­cej infor­ma­cji > tutaj.

 

Czy WIECIE, ŻE…

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy