Ogłoszenia

Promocja 2w1, czyli kup jeden magazyn, a drugi dostaniesz gratis :)

Sprawa jest bardzo prosta, więc nie będziemy rozpisywać się we wstępie. Dzisiaj zaczyna się (i również dziś się kończy!) promocja 2w1. Na czym polega?

Tyl­ko dzi­siaj do każ­de­go zamó­wio­ne­go nume­ru o symu­la­cjach dosta­je­cie GRATIS jeden (wybra­ny przez sie­bie) numer archi­wal­ny z lat 2017–2019.

Wybo­ru może­cie doko­nać prze­glą­da­jąc zawar­tość nasze­go skle­pu

Za maga­zyn pła­cisz raz, a otrzy­mu­jesz dwa egzem­pla­rze, czy­li daje­my Wam 2w1 🙂

  • Aby otrzy­mać numer GRATIS  wpisz w pole „Uwa­gi do zamó­wie­nia” numer (np. Filo­zo­fuj! 2019 nr 4), któ­ry chcesz otrzy­mać od nas w pre­zen­cie. Jeże­li przy zamó­wie­niu zabrak­nie tej infor­ma­cji, to otrzy­ma­cie od nas loso­wy numer – niespodziankę 🙂
  • Pro­mo­cją obję­te są wszyst­kie nume­ry z lat 2017–2019, któ­re są dostęp­ne w naszym sklepie. 

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Nasza współ­cze­sna Nauka /demokratyczna, zre­la­ty­wi­zo­wa, relatywistyczna?!/: fizy­ka /teoretyczna, akademicka/, logi­ka /szczególnie ta dla prawników/, filo­zo­fia nauki /ki diabeł?!/… rów­nież osta­tecz­nie nie rozstrzyga/ją osta­tecz­nie, któ­ry to jest ten “dru­gi”!
    =-O 😉 🙂 :-! :O 😀 O:-)

  • … Ok, ale dru­gi to który?!
    Bo w dzi­siej­szym po pono­wo­cze­snym świe­cie i filo­zo­fii współ­cze­snej to nie jest takie oczy­wi­ste, vide RI!
    =-O 😉 🙂 :-! :O 😀 O:-)

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy