Aktualności Ogłoszenia Sprzedaż

Promocja na Dzień Kobiet

Wielkimi krokami zbliża się najważniejsze święto w roku, czyli Dzień Kobiet. Bo czym byłby świat bez nich? Z tego powodu przygotowaliśmy dla Was promocję w naszym sklepie, która trwa od dziś do 11 marca lub do wyczerpania zapasów.

Z roku na roku obser­wu­je­my coraz bar­dziej kre­atyw­ne pomy­sły na świę­to­wa­nie Dnia Kobiet. Kie­dyś ten dzień koja­rzył się wyłącz­nie z goź­dzi­ka­mi, cze­ko­lad­ka­mi i raj­sto­pa­mi. My przy­cho­dzi­my z naszym pomy­słem na pre­zent (nie tyl­ko) dla Pań – nume­ra­mi maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!” w pro­mo­cyj­nej cenie. Pro­mo­cja trwa od 5 do 11 mar­ca i obej­mu­je wszyst­kie archi­wal­ne nume­ry „Filo­zo­fuj!” oraz całe kom­ple­ty czasopisma.

Lista nume­rów pro­mo­cyj­nych wraz z wyso­ko­ścią rabatu:

nume­ry z roku 2017 – 50%

nume­ry z lat 2018–2019 – 40%

nume­ry z roku 2020 – 30%

numer 1 (37) z 2021 roku – 10% 

kom­ple­ty nume­rów z lat 2018–2020 – 50%

Zamó­wie­nia moż­na skła­dać tutaj.

Ser­decz­nie zapra­sza­my do doko­ny­wa­nia zaku­pów w naszym sklepie.

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy