Aktualności Ogłoszenia Sprzedaż

Promocja na Dzień Kobiet

Wielkimi krokami zbliża się najważniejsze święto w roku, czyli Dzień Kobiet. Bo czym byłby świat bez nich? Z tego powodu przygotowaliśmy dla Was promocję w naszym sklepie, która trwa od dziś do 11 marca lub do wyczerpania zapasów.

Z roku na roku obser­wu­je­my coraz bar­dziej kre­atyw­ne pomy­sły na świę­to­wa­nie Dnia Kobiet. Kie­dyś ten dzień koja­rzył się wyłącz­nie z goź­dzi­ka­mi, cze­ko­lad­ka­mi i raj­sto­pa­mi. My przy­cho­dzi­my z naszym pomy­słem na pre­zent (nie tyl­ko) dla Pań – nume­ra­mi maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!” w pro­mo­cyj­nej cenie. Pro­mo­cja trwa od 5 do 11 mar­ca i obej­mu­je wszyst­kie archi­wal­ne nume­ry „Filo­zo­fuj!” oraz całe kom­ple­ty czasopisma.

Lista nume­rów pro­mo­cyj­nych wraz z wyso­ko­ścią rabatu:

nume­ry z roku 2017 – 50%

nume­ry z lat 2018–2019 – 40%

nume­ry z roku 2020 – 30%

numer 1 (37) z 2021 roku – 10% 

kom­ple­ty nume­rów z lat 2018–2020 – 50%

Zamó­wie­nia moż­na skła­dać tutaj.

Ser­decz­nie zapra­sza­my do doko­ny­wa­nia zaku­pów w naszym sklepie.

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy