Filozofia religii Patronaty Relacje i reportaże

Relacja z konferencji „Obraz między sacrum i profanum” [FOTO]

Za nami kolejna edycja konferencji poświęconej obrazom i dokonującemu się za ich sprawą poznaniu. W tym roku uczestnicy mieli okazję do filozoficznej refleksji nad obrazami w kontekście tytułowych kategorii sacrum i profanum, będących ważnymi pojęciami w filozofii religii. Patronem medialnym konferencji był magazyn „Filozofuj!”.

Zapisz się do naszego newslettera

Zob. zapowiedź wydarzenia > tutaj.


Kon­fer­enc­ja „Obraz między sacrum i pro­fanum” odbyła się 12–14 październi­ka 2016 r. To już trze­cia edy­c­ja cyk­lu kon­fer­encji „Co i jak poz­na­je­my przez obrazy?” i ta również spotkała się z dużym zain­tere­sowaniem zarówno badaczy z całego kra­ju, jak i współpracu­ją­cych z orga­ni­za­tora­mi insty­tucji kul­tu­ry. Ponown­ie wydarze­nie zor­ga­ni­zował Zakład Filo­zofii Kul­tu­ry na Wydziale Filo­zofii i Socjologii UMCS w Lublin­ie.

Tegorocz­na kon­fer­enc­ja odbyła się w dwóch miejs­cach. Na WFiS UMCS w Lublin­ie miała miejsce ses­ja ple­nar­na, pod­czas której prof. dr hab. Karol Klauza zwró­cił uwagę na rolę i znacze­nie relacji między sztuka­mi wiz­ual­ny­mi i audi­al­ny­mi a sferą sacrum.

Ponieważ patronat nad wydarze­niem objęło Muzeum Lubel­skie w Lublin­ie, uczest­ni­cy kon­fer­encji (z 15 różnych ośrod­ków naukowych) mogli wziąć udzi­ał w zwiedza­niu Kapl­i­cy Trój­cy Świętej. Równie cen­na była możli­wość odwiedza­nia Parafii pw. św. Andrze­ja Boboli w Lublin­ie, gdzie dr hab. Dobrosław Bag­ińs­ki dokon­ał fachowej eksper­tyzy, zapoz­na­jąc uczest­ników z wys­tro­jem tego znaczącego obiek­tu kul­tu­ry.

Po zakońc­zonej wycieczce obrady kon­fer­en­cyjne przeniosły się – jak co roku – do Domu Dzi­en­nikarza w Kaz­imierzu Dol­nym, gdzie uczest­ni­cy po raz kole­jny zasiedli do obrad w pan­elach poświę­conych roz­maitym kon­tek­stom współczes­nej inter­pre­tacji obrazów. Co ciekawe, pan­ele poświę­cone zagad­nieniom ściśle filo­zoficznym stanow­iły jedynie część okaza­łej tem­aty­ki, z jaką mierzyli się badacze.

Trud­no ocenić, czy w niespeł­na 40 wys­tąpi­eni­ach (oraz w towarzyszą­cym im dyskus­jach) prze­ważała reflek­s­ja nad kat­e­gorią sacrum, czy pro­fanum. Przed­staw­ione refer­aty były wieloaspek­towe, wzbo­ga­cone wielo­ma przykłada­mi i nierzad­ko posz­erza­ły dziedz­inę filo­zofii sztu­ki. Uczest­ni­cy mogli po raz kole­jny liczyć na gościn­ną atmos­ferę i bogatą mery­to­rycznie dyskusję, a z rezul­tata­mi badań będzie moż­na zapoz­nać się dzię­ki pow­sta­jącej mono­grafii pokon­fer­en­cyjnej.

Patronat medi­al­ny nad wydarze­niem objęli: Cza­sopis­mu Filo­zo­fuj!, TVP 3 Lublin oraz Pol­skie Radio Lublin. Szczegółowe infor­ma­c­je: http://obrazy.umcs.pl.

Krzysztof Rojek


No Slide Found In Slid­er.

Orga­ni­za­tor: Zakład Filo­zofii Kul­tu­ry na Wydziale Filo­zofii i Socjologii UMCS w Lublin­ie

Patron: Muzeum Lubel­skie w Lublin­ie

Patroni medi­al­ni: TVP 3 Lublin i Pol­skie Radio Lublin, Mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”

Strona inter­ne­towa kon­fer­encji > Gale­ria.

Relac­ja z kon­fer­encji zre­al­i­zowana przez Panoramę Lubel­ską (TVP 3 Lublin) jest > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy