Konkursy

Relacja z zawodów okręgowych XXXII Olimpiady Filozoficznej

W dniu 8.02.2020 mieliśmy zaszczyt objąć patronatem zawody okręgowe XXXII Olimpiady Filozoficznej, które odbyły się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, a dokładniej na Auli  Wydziału Filozofii i Socjologii w Lublinie. Wzięło w nich udział 20 uczniów z 5 szkół.

Zapisz się do naszego newslettera

Dzię­ki wspar­ciu finan­sowe­mu Olimpiady Filo­zoficznej przez Dyrek­to­ra Wydzi­ału Strate­gii i Przed­siębior­c­zoś­ci Mias­ta Lublin dra Mar­iusza Sagana, dofi­nan­sowa­niu nagród przez Dziekana Wydzi­ału Filo­zofii i Socjologii UMCS dr hab. Lesz­ka Kop­ci­ucha, prof. UMCS, Wydawnict­wo UMCS, Księ­gar­nię Aka­demicką oraz Redakcję mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!” konkurs spotkał się z tak ogrom­nym zain­tere­sowaniem wśród liceal­istów.

W skład Komisji Egza­m­i­na­cyjnej wchodzą: dr Miłosz Kudela (UMCS) i Piotr Lip­s­ki (KUL). Uroczyste wręcze­nie nagród nastąpi 22 lutego 2020 o godz. 12:00! Nasza redakc­ja z radoś­cią będzie uczest­niczyła w tak ważnym dla filo­zo­fu­ją­cych liceal­istów dniu!  A tym­cza­sem trzy­mamy kciu­ki za wszys­t­kich uczest­ników OF! I do zobaczenia! 

Na pamiątkowym zdję­ciu (fot. Andrzej Łukasik) z tego dnia, które zostało wyko­rzys­tane w banerze wpisu, obec­ni są orga­ni­za­torzy tego wydarzenia: dr hab. Andrzej Łukasik, prof. nadzw. UMCS – prze­wod­niczą­cy, dr Marcin Rządecz­ka (UMCS) – sekre­tarz, dr Piotr Lip­s­ki (KUL) i nasza redak­cyj­na koleżan­ka – Domini­ka Kopańs­ka!

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy