Konkursy

Relacja z zawodów okręgowych XXXII Olimpiady Filozoficznej

W dniu 8.02.2020 mieliśmy zaszczyt objąć patronatem zawody okręgowe XXXII Olimpiady Filozoficznej, które odbyły się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, a dokładniej na Auli  Wydziału Filozofii i Socjologii w Lublinie. Wzięło w nich udział 20 uczniów z 5 szkół.

Dzię­ki wspar­ciu finan­so­we­mu Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej przez Dyrek­to­ra Wydzia­łu Stra­te­gii i Przed­się­bior­czo­ści Mia­sta Lublin dra Mariu­sza Saga­na, dofi­nan­so­wa­niu nagród przez Dzie­ka­na Wydzia­łu Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii UMCS dr hab. Lesz­ka Kop­ciu­cha, prof. UMCS, Wydaw­nic­two UMCS, Księ­gar­nię Aka­de­mic­ką oraz Redak­cję maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!” kon­kurs spo­tkał się z tak ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem wśród licealistów.

W skład Komi­sji Egza­mi­na­cyj­nej wcho­dzą: dr Miłosz Kude­la (UMCS) i Piotr Lip­ski (KUL). Uro­czy­ste wrę­cze­nie nagród nastą­pi 22 lute­go 2020 o godz. 12:00! Nasza redak­cja z rado­ścią będzie uczest­ni­czy­ła w tak waż­nym dla filo­zo­fu­ją­cych lice­ali­stów dniu!  A tym­cza­sem trzy­ma­my kciu­ki za wszyst­kich uczest­ni­ków OF! I do zobaczenia! 

Na pamiąt­ko­wym zdję­ciu (fot. Andrzej Łuka­sik) z tego dnia, któ­re zosta­ło wyko­rzy­sta­ne w bane­rze wpi­su, obec­ni są orga­ni­za­to­rzy tego wyda­rze­nia: dr hab. Andrzej Łuka­sik, prof. nadzw. UMCS – prze­wod­ni­czą­cy, dr Mar­cin Rzą­decz­ka (UMCS) – sekre­tarz, dr Piotr Lip­ski (KUL) i nasza redak­cyj­na kole­żan­ka – Domi­ni­ka Kopańska!

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy