Galeria Cytatów

Roman Ingarden: Człowiek musi przekraczać granice przyrody

Cytat_z_Ingardena

Zapisz się do naszego newslettera

Człowiek jest prze­to zmus­zony do życia na podłożu Przy­rody i w jej obrę­bie, lecz dzię­ki swej szczegól­nej isto­cie musi przekraczać jej granice, ale nigdy nie może w pełni zaspokoić swej wewnętrznej potrze­by bycia człowiekiem.

[Roman Ingar­den, Książecz­ka o człowieku, Kraków 1987, s. 17]

Przy­go­towu­je­my dodatek spec­jal­ny do numeru 3/2020 mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!” poświę­cony filo­zofii Romana Ingar­de­na. Chce­my w ten sposób zarówno ucz­cić obchody Roku Romana Ingar­de­na (ustanowiony przez Sejm RP z okazji 50. roczni­cy śmier­ci najwybit­niejszego pol­skiego filo­zo­fa XX wieku), jak i zaprezen­tować w sposób przys­tęp­ny Jego dorobek filo­zoficzny oraz przy­bliżyć Czytel­nikom Jego postać.

Pomóż nam wydać dodatek specjalny – przyłącz się do zrzutki.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Człowiek się rodzi i musi sobie radz­ić. I tu pojaw­ia się kwes­t­ia z piosen­ki pewnej znanej: “Bóg jest zabawny o niczym nie wiesz, roz­da­je kar­ty dla mnie dla ciebie…” Chci­ało­by się cza­sa­mi spo­jrzeć na swe jedyn­ki, dwój­ki i powiedzieć: “tak mam asa w rękaw­ie…” Z życia czer­pać cały­mi garś­ci­a­mi to marze­nie człowieka. Bunt jed­nos­t­ki wobec rzeczy­wis­toś­ci nie popła­ca, trze­ba zawsze szukać rozwiązań zgod­nych z boski­mi prawa­mi. Za każdą niez­godę się zapłaci do “ostat­niego szeląż­ka”. Wypa­da więc się ostate­cznie zgodz­ić ze wszys­tkim co w życiu się otrzy­mało i zaak­cep­tować to.

  • Jed­nak z filo­zofią RI, jego fenom­e­nolo­gia jest coś nie tak, coś nie gra, nie jest ona prze­jrzys­ta, jas­na, wyraźną, np. Arys­tote­les, Sokrates czy nawet Pla­ton albo wiel­cy log­i­cy moc­no by się nią zadzi­wili…

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy