Galeria Cytatów

Roman Ingarden: Człowiek musi przekraczać granice przyrody

Cytat_z_Ingardena

Czło­wiek jest prze­to zmu­szo­ny do życia na pod­ło­żu Przy­ro­dy i w jej obrę­bie, lecz dzię­ki swej szcze­gól­nej isto­cie musi prze­kra­czać jej gra­ni­ce, ale nigdy nie może w peł­ni zaspo­ko­ić swej wewnętrz­nej potrze­by bycia człowiekiem.

[Roman Ingar­den, Ksią­żecz­ka o czło­wie­ku, Kra­ków 1987, s. 17] 

Przy­go­to­wu­je­my doda­tek spe­cjal­ny do nume­ru 3/2020 maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!” poświę­co­ny filo­zo­fii Roma­na Ingar­de­na. Chce­my w ten spo­sób zarów­no uczcić obcho­dy Roku Roma­na Ingar­de­na (usta­no­wio­ny przez Sejm RP z oka­zji 50. rocz­ni­cy śmier­ci naj­wy­bit­niej­sze­go pol­skie­go filo­zo­fa XX wie­ku), jak i zapre­zen­to­wać w spo­sób przy­stęp­ny Jego doro­bek filo­zo­ficz­ny oraz przy­bli­żyć Czy­tel­ni­kom Jego postać.

Pomóż nam wydać dodatek specjalny – przyłącz się do zrzutki.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Czło­wiek się rodzi i musi sobie radzić. I tu poja­wia się kwe­stia z pio­sen­ki pew­nej zna­nej: “Bóg jest zabaw­ny o niczym nie wiesz, roz­da­je kar­ty dla mnie dla cie­bie…” Chcia­ło­by się cza­sa­mi spoj­rzeć na swe jedyn­ki, dwój­ki i powie­dzieć: “tak mam asa w ręka­wie…” Z życia czer­pać cały­mi gar­ścia­mi to marze­nie czło­wie­ka. Bunt jed­nost­ki wobec rze­czy­wi­sto­ści nie popła­ca, trze­ba zawsze szu­kać roz­wią­zań zgod­nych z boski­mi pra­wa­mi. Za każ­dą nie­zgo­dę się zapła­ci do “ostat­nie­go sze­ląż­ka”. Wypa­da więc się osta­tecz­nie zgo­dzić ze wszyst­kim co w życiu się otrzy­ma­ło i zaak­cep­to­wać to.

  • Jed­nak z filo­zo­fią RI, jego feno­me­no­lo­gia jest coś nie tak, coś nie gra, nie jest ona przej­rzy­sta, jasna, wyraź­ną, np. Ary­sto­te­les, Sokra­tes czy nawet Pla­ton albo wiel­cy logi­cy moc­no by się nią zadziwili…

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy