Ankiety Antropologia Filozofia ekonomii Filozofia nauki Filozofia polityki Filozofia współczesna

Sondaż dotyczący numeru o współczesnych mitach

mity
Jesteśmy ciekawi, co Czytelnicy „Filozofuj!” sądzą o współczesnych mitach. Przygotowaliśmy pytanie sondażowe dotyczące tego, co można uważać za współczesny mit. Oczywiście mamy świadomość, że lista jest niekompletna lub może się wydawać dla niektórych kontrowersyjna. Zachęcamy do wzięcia udziału w sondażu, zgłoszenia własnej propozycji tego, co współcześnie może uchodzić za mit, oraz do dyskusji na ten temat.
Zachę­ca­my do odpo­wie­dzi na pyta­nie son­da­żo­we oraz do wpi­sa­nia w komen­ta­rzu do tego posta lub na naszym pro­fi­lu Face­bo­oko­wym, co według Was jest współ­cze­snym mitem. Fra­pu­je nas bowiem, co sądzą na ten temat nasi Czy­tel­ni­cy. Co praw­da numer o współ­cze­snych mitach dopie­ro w listo­pa­dzie, ale już dzi­siaj chęt­nie pozna­my Wasze sta­no­wi­sko doty­czą­ce tego tematu.

Któ­ry ze współ­cze­snych mitów uwa­ża­cie za naj­bar­dziej oddziałujący?

 • Mit demo­kra­cji jako ide­al­ne­go sys­te­mu poli­tycz­ne­go (17%, 13 Votes)
 • Mit cią­głe­go postę­pu (15%, 12 Votes)
 • Mit wła­dzy czło­wie­ka nad przy­ro­dą (14%, 11 Votes)
 • Mit abso­lut­nej rów­no­ści wszyst­kich ludzi (12%, 9 Votes)
 • Mit oczy­wi­sto­ści dobro­by­tu (9%, 7 Votes)
 • Mit potę­gi nauki, któ­ra może wyja­śnić wszyst­ko (8%, 6 Votes)
 • Mit wyż­szo­ści życia „zgod­nie z natu­rą” nad życiem w cywi­li­za­cji (8%, 6 Votes)
 • Mit nie­ogra­ni­czo­nych moż­li­wo­ści czło­wie­ka (6%, 5 Votes)
 • Mit abso­lut­nej auto­no­mii czło­wie­ka (5%, 4 Votes)
 • Mit „nagich fak­tów” (3%, 2 Votes)
 • Mit samo­wy­star­czal­no­ści rozu­mu (3%, 2 Votes)
 • Mit neu­tral­no­ści ide­owej państw jako ide­ału ustro­jo­we­go (1%, 1 Votes)

Total Voters: 78

Loading ... Loading …
Ankie­ta będzie aktyw­na do 9 czerw­ca do godz. 23:59:59.

 

Zapra­sza­my Was rów­nież do dzie­le­nia się wła­sny­mi pomy­sła­mi. W komen­ta­rzach poni­żej zamiesz­czaj­cie Wasze pro­po­zy­cje naj­waż­niej­szych współ­cze­snych mitów.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

4 komentarze

Kliknij, aby skomentować

 • Myślę, że ze wszyst­kich dni na pisa­nie o “micie abso­lut­nej rów­no­ści wszyst­kich ludzi” dzie­siej­szy jest naj­gor­szy — cały świat ogła­sza blac­ko­ut tues­day więc (bez wzglę­du na inten­cje bo wiem, że były zupeł­nie inne) może to być lek­ki strzał w kola­no. Nie kry­ty­ku­ję tyl­ko uwraż­li­wiam bo wiem, że “Filo­zo­fuj!” to wspa­nia­łe miej­sce peł­ne wspa­nia­łych ludzi 🙂

  • Dzię­ku­je­my za miłe sło­wa o wspa­nia­łym miej­scu. To wspa­nia­łe miej­sce two­rzą też nasi Czy­tel­ni­cy 🙂 Oczy­wi­ście jeste­śmy jak naj­da­lej od twier­dze­nia, że ludzie nie są sobie rów­ni jeśli cho­dzi o god­ność, czy też ich wewnętrz­ną war­tość. W sfor­mu­ło­wa­niu jest uży­te okre­śle­nie „abso­lut­na rów­ność”, to zna­czy rów­ność pod każ­dym wzglę­dem. Moż­na zaś twier­dzić, że nie jeste­śmy wszy­scy sobie rów­ni w pew­nych aspek­tach, np. mamy róż­ny wzrost. Ponad­to ankie­to­we pro­po­zy­cje są jedy­nie pomy­sła­mi na to, co może współ­cze­śnie ucho­dzić za mit. Nie wyra­ża­my tu wła­sne­go sta­no­wi­ska na ten temat. Zachę­ca­my zaś Czy­tel­ni­ków do dyskusji.

 • Tak się dziw­nie skła­da, iż są to lewi­co­we wła­ści­wie dogma­ty, zabo­bo­ny i mity!
  =-O 😉 🙂 :-! :O 😀 O:-)

 • Ich jest tutaj tyle i wszyst­kie są traf­ne, stu­pro­cen­to­we, prawdziwe!
  Trud­no wybrać, bo pomi­nie się następ­ny albo poprzed­ni… i będzie żal…
  vide “Sto zabo­bo­nów” o. prof. JM Bocheń­ski /logik, filozof/.
  Nie­ste­ty! Taka jest smut­na praw­da o nas samych i o świe­cie na zie­mi, jaki sobie stworzyliśmy…
  Dobrze, że jest cho­ciaż Bóg; to tak na otar­cie łez…, i że to wszyst­ko się kie­dyś wresz­cie skoń­czy i będzie spo­kój. Na amen.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy