Ankiety Antropologia Filozofia ekonomii Filozofia nauki Filozofia polityki Filozofia współczesna

Sondaż dotyczący numeru o współczesnych mitach

mity
Jesteśmy ciekawi, co Czytelnicy „Filozofuj!” sądzą o współczesnych mitach. Przygotowaliśmy pytanie sondażowe dotyczące tego, co można uważać za współczesny mit. Oczywiście mamy świadomość, że lista jest niekompletna lub może się wydawać dla niektórych kontrowersyjna. Zachęcamy do wzięcia udziału w sondażu, zgłoszenia własnej propozycji tego, co współcześnie może uchodzić za mit, oraz do dyskusji na ten temat.

Zapisz się do naszego newslettera

Zachę­camy do odpowiedzi na pytanie son­dażowe oraz do wpisa­nia w komen­tarzu do tego pos­ta lub na naszym pro­filu Face­bookowym, co według Was jest współczes­nym mitem. Fra­pu­je nas bowiem, co sądzą na ten tem­at nasi Czytel­ni­cy. Co praw­da numer o współczes­nych mitach dopiero w listopadzie, ale już dzisi­aj chęt­nie poz­namy Wasze stanowisko doty­czące tego tem­atu.

Który ze współczes­nych mitów uważa­cie za najbardziej odd­zi­ału­ją­cy?

 • Mit demokracji jako ide­al­nego sys­te­mu poli­ty­cznego (17%, 13 Votes)
 • Mit ciągłego postępu (15%, 12 Votes)
 • Mit władzy człowieka nad przy­rodą (14%, 11 Votes)
 • Mit abso­lut­nej równoś­ci wszys­t­kich ludzi (12%, 9 Votes)
 • Mit oczy­wis­toś­ci dobroby­tu (9%, 7 Votes)
 • Mit wyżs­zoś­ci życia „zgod­nie z naturą” nad życiem w cywiliza­cji (8%, 6 Votes)
 • Mit potę­gi nau­ki, która może wyjaśnić wszys­tko (8%, 6 Votes)
 • Mit nieogranic­zonych możli­woś­ci człowieka (6%, 5 Votes)
 • Mit abso­lut­nej autonomii człowieka (5%, 4 Votes)
 • Mit samowystar­czal­noś­ci rozu­mu (3%, 2 Votes)
 • Mit „nagich fak­tów” (3%, 2 Votes)
 • Mit neu­tral­noś­ci ide­owej państw jako ideału ustro­jowego (1%, 1 Votes)

Total Vot­ers: 78

Loading ... Load­ing …
Anki­eta będzie akty­w­na do 9 czer­w­ca do godz. 23:59:59.

 

Zaprasza­my Was również do dzie­le­nia się włas­ny­mi pomysła­mi. W komen­tarzach poniżej zamieszcza­j­cie Wasze propozy­c­je najważniejszych współczes­nych mitów.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

4 komentarze

Kliknij, aby skomentować

 • Myślę, że ze wszys­t­kich dni na pisanie o “micie abso­lut­nej równoś­ci wszys­t­kich ludzi” dziesiejszy jest naj­gorszy — cały świat ogłasza black­out tues­day więc (bez wzglę­du na intenc­je bo wiem, że były zupełnie inne) może to być lek­ki strzał w kolano. Nie kry­tyku­ję tylko uwrażli­wiam bo wiem, że “Filo­zo­fuj!” to wspani­ałe miejsce pełne wspani­ałych ludzi 🙂

  • Dzięku­je­my za miłe słowa o wspani­ałym miejs­cu. To wspani­ałe miejsce tworzą też nasi Czytel­ni­cy 🙂 Oczy­wiś­cie jesteśmy jak naj­dalej od twierdzenia, że ludzie nie są sobie równi jeśli chodzi o god­ność, czy też ich wewnętrzną wartość. W sfor­mułowa­niu jest użyte określe­nie „abso­lut­na równość”, to znaczy równość pod każdym wzglę­dem. Moż­na zaś twierdz­ić, że nie jesteśmy wszyscy sobie równi w pewnych aspek­tach, np. mamy różny wzrost. Pon­ad­to anki­etowe propozy­c­je są jedynie pomysła­mi na to, co może współcześnie uchodz­ić za mit. Nie wyrażamy tu włas­nego stanowiska na ten tem­at. Zachę­camy zaś Czytel­ników do dyskusji.

 • Tak się dzi­wnie skła­da, iż są to lewicowe właś­ci­wie dog­maty, zabobony i mity!
  =-O 😉 🙂 :-! :O 😀 O:-)

 • Ich jest tutaj tyle i wszys­tkie są trafne, stupro­cen­towe, prawdzi­we!
  Trud­no wybrać, bo pominie się następ­ny albo poprzed­ni… i będzie żal…
  vide “Sto zabobonów” o. prof. JM Bocheńs­ki /logik, filozof/.
  Nieste­ty! Taka jest smut­na praw­da o nas samych i o świecie na zie­mi, jaki sobie stworzyliśmy…
  Dobrze, że jest cho­ci­aż Bóg; to tak na otar­cie łez…, i że to wszys­tko się kiedyś wresz­cie skończy i będzie spokój. Na amen.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy