Aktualności Wykłady

Spacerem o arystotelesowskiej retoryce

Poznańskich archeologów i filozofów połączyła idea ukazania dorobku kultury intelektualnej, która przerodziła się w cykl spotkań pt. „Archeologia myśli”. Jest to inicjatywa popularyzująca dziedzictwo filozoficzne, w ramach której odbywają się wyjątkowe „Spacery z Arystotelesem”. 28 kwietnia o godzinie 18.00 uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję wysłuchać wykładu pt. „Retoryka Arystotelesa i jej recepcja”, który wygłosi mgr Aleksandra Mathesien. „Filozofuj!” jest patronem medialnym całego cyklu.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Arys­tote­les intere­sował się reto­ryką już w Akademii Pla­tona, m.in. polem­izu­jąc z Gor­giaszem oraz szkołą Izokrate­sa, a jego dorobek doty­czą­cy różnych for­ma argu­men­tacji zachowany w trzech księ­gach Reto­ry­ki i pis­mach Organonu jest do dziś powszech­nie uznawany i doce­ni­any. W swoim wykładzie Alek­san­dra Math­e­sien scharak­teryzu­je najważniejsze ele­men­ty reto­ry­ki Arys­tote­le­sa i zaprezen­tu­je dzieje jej his­to­rycznej recepcji, ponieważ jak pisze autor­ka refer­atu: „dopiero w XX wieku bada­nia spec­jal­isty­czne wniosły nową wiedzę o nierozpoz­nanym dotąd w pełni i zatra­conym dorobku dialek­ty­ki (logi­ki) i reto­ry­ki Arys­tote­le­sa”. Cieka­wostką może być fakt, że istot­ny wkład w odnowie­nie zain­tere­sowa­nia omaw­ianą myślą miał pochodzą­cy z Pol­s­ki badacz Ch. Perel­man.

Spac­ery z Arys­tote­le­sem” to pro­jekt zor­ga­ni­zowany z okazji 2400. roczni­cy urodzin Sta­giry­ty, obe­j­mu­ją­cy dzi­ała­nia od październi­ka 2016 roku do czer­w­ca 2017, w tym dziewięć wykładów oraz wys­tawę fotograficzną. Tworzą one cykl refleksyjnych spotkań filo­zoficznych, utrzy­manych w luźnej kon­wencji, które ukazu­ją Arys­tote­le­sa jako myśli­ciela niezwyk­le sil­nie odd­zi­ału­jącego na kul­turę europe­jską Wschodu i Zachodu. Wszys­tko to w wyjątkowym Rez­erwa­cie Arche­o­log­icznym „Genius loci”, którego mot­tem jest wieloz­naczne hasło: „Przekrój poz­na­nia”.

Tem­aty i „prze­wod­ni­cy” najbliższych spotkań:

  • 19.05 godz. 18.00 – „Czy filo­zofię współczes­ną intere­su­je Arys­tote­les?” – dr Paweł Ble­ja (Uni­w­er­sytet Adama Mick­iewicza);
  • 23.06 godz. 18.00 – „Pery­pate­ty­cy o winie, muzyce i sprawach Afrody­ty” – piknik arys­tote­le­sows­ki.

Opra­cow­ał: Mateusz Tofil­s­ki


Rez­er­wat Arche­o­log­iczny „Genius loci”, ul. Księdza Ignacego Posadzego 3, 61–108, Poz­nań
28.04.2017, godz. 18.00
Strona inter­ne­towa wydarzenia
 Wydarze­nie na Face­booku

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy