Sprawy filozofów

Sprawy filozofów” – nowy dział publicystyki

Otwieramy nowy dział publicystyki. Będą w nim zamieszczane teksty dotyczące spraw ważnych dla środowiska filozoficznego w Polsce.

Zapisz się do naszego newslettera

Sprawy filo­zofów” to dzi­ał pub­l­i­cysty­ki. Przy­pom­ni­jmy, czym ona jest. Otóż tek­sty pub­l­i­cysty­czne to wypowiedzi na „aktu­alne tem­aty, przed­staw­ia­jące wyraźne poglądy i opinie, częs­to o charak­terze polemicznym, ten­den­cyjnym lub wręcz prowoka­cyjnym” [Encyk­lo­pe­dia PWN]. Pub­l­i­cys­ta „inter­pre­tu­je i oce­nia fak­ty z przyjętego punk­tu widzenia, zmierza do ksz­tał­towa­nia opinii pub­licznej” [Encyk­lo­pe­dia PWN].

Zależy nam na tym, aby stworzyć plat­for­mę dyskusji na ważne dla środowiska filo­zoficznego (czy nawet szerzej – human­isty­cznego) tem­aty. Takie jak np. sprawa reformy szkol­nict­wa wyższego, ewalu­acji cza­sop­ism filo­zoficznych, zasad tworzenia wykazów punk­towanych wydaw­ców czy – pow­iązana z nimi – kwes­t­ia umiędzy­nar­o­dowienia pol­skiej human­isty­ki. Tekst otwier­a­ją­cy ten dzi­ał doty­czy ostat­niej z wymienionych przykład­owo spraw. Jego autorem jest prof. Jan Woleńs­ki.

Gorą­co zachę­camy do dyskusji, do przesyła­nia tek­stów na ten i inne ważne tem­aty. Chce­my, aby por­tal był miejscem owoc­nej, służącej dobru środowiska dyskusji.

Tek­sty moż­na przesyłać na adres redak­cyjny: redakcja@filozofuj.eu

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy