Tag - relatywizm normatywny

Artykuł Etyka

Jacek Jaśtal: Osoba a normy moralne

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj!” 2019 nr 4 (28), s. 40–41. W peł­nej wer­sji gra­ficz­nej jest dostęp­ny w pli­ku PDF. Ten, kto ma sze­ro­ki hory­zont war­to­ści, ten czu­je, że każ­da oso­ba ma dodat­ko­wo pra­wo do dzia­ła­nia według zasa­dy...

Czytaj więcej
Pytaj o numer w salonach Empiku! logometeortrans  

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy