Nowości wydawnicze

Już jest! Dwudziesty ósmy numer „Filozofuj!” o relatywizmie trafił do saloników prasowych

dwudziesty ósmy numer Filozofuj! okładka
Od dzisiaj w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można kupić dwudziesty ósmy numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Relatywizm. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około miesiąc. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

Filo­zo­fuj!” jest cza­sopis­mem pop­u­larnonaukowym o filo­zofii.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor prowadzą­cy numeru: prof. Andrzej Sza­haj

Podz­iękowa­nia należą się: Autorom tek­stów, Redak­torom, w szczegól­noś­ci: Eli Droz­dowskiej, Błaże­jowi Gęburze, Mar­ci­nowi Iwan­ick­iemu, Doro­cie Monkiewicz-Cybul­skiej, Patrykowi Popławskiemu, Mar­cie Ratkiewicz-Siłuch, Mał­gosi Szostak, Maciejowi Wój­cikowi, Redak­torom językowym: Mał­gorza­cie Szostak, Oldze Tyszce, Justynie Grzeszczuk, Grafikom: Natalii Biesi­adzie-Myszak, Zuzan­nie Bołtryk, Wik­torii Jabłońskiej, Markowi Mosorowi, Jędrze­jowi Pawlaczykowi, Łukas­zowi Szostakowi, Mał­gorza­cie Uglik, Hani Urbankowskiej, Patrycji Waleszczak, Spec­jal­is­tom DTP: Adamowi Doro­towi, Patrycji Waleszczak, Naszym Hojnym Patronom, którzy nas wspar­li w pro­jek­cie Patron­ite: Woj­ciechowi Paciorkowi, Alicji Pietras, Tomas­zowi Stepińskiemu, Dominice Szafran, Sla­vo Szcześ­ni­akowi, a także wszys­tkim innym osobom, które nam poma­gały i nas wspier­ały. Dzięku­je­my serdecznie! Bez Was wydanie kole­jnego numeru było­by niemożli­we.


Drodzy Czytel­ni­cy,

niemal każ­da oso­ba, która nieco dłużej zaj­mu­je się filo­zofią, marzy o tym, nawet jeśli się do tego nie przyz­na­je, żeby cho­ci­aż przez chwilę poroz­maw­iać z wielki­mi myśli­ciela­mi z przeszłoś­ci, zadać im kil­ka pytań i podzielić się wąt­pli­woś­ci­a­mi. Zakłada­jąc, że prob­le­mem nie jest dla nas bari­era językowa, wyobraźmy sobie, że nagle zna­j­du­je­my się w starożyt­nych Ate­nach i spo­tykamy Sokrate­sa siedzącego pod ogrom­nym pla­tanem. Korzys­ta­jąc z okazji, zada­je­my mu pytanie: „Czym jest spraw­iedli­wość?”, a on patrzy na nas zdu­miony i mówi: „Na Zeusa, prze­cież to zależy! Najpierw powiedz mi, kim jesteś”. W tym samym momen­cie dochodzi do nieoczeki­wanej zami­any miejsc, w wyniku której nie roz­maw­iamy już z Sokrate­sem, ale Pro­tago­rasem z Abdery, który pod­stępem próbu­je nas przekon­ać o słusznoś­ci swo­jej słyn­nej tezy, że człowiek jest miarą wszechrzeczy.

Tak rozu­mi­any relaty­wizm miał­by zwracać naszą uwagę na ocean różnych moty­wów i sądów twor­zonych przez ludzkość. Sposób, w jaki widz­imy świat, jest zależny nie tylko od naszych psy­cho­log­icznych uwarunk­owań, ale przede wszys­tkim od kul­tu­ry, która nas uksz­tał­towała, wpa­ja­jąc nam określone przeko­na­nia i sposo­by myśle­nia. A jeśli tak, to roszcze­nie sobie pre­ten­sji do tego, by to właśnie nasz punkt widzenia był pod wzglę­dem poz­naw­czym wyróżniony i lep­szy od innych, wyda­je się mało uza­sad­nione. To samo doty­czy zarówno kul­tu­ry europe­jskiej, jak i innych kul­tur czy wspól­not. Jeśli relaty­wiś­ci mają rację, to nikt nie może niczego ustal­ić w sposób abso­lut­ny, obiek­ty­wny i ostate­czny, a więc nieza­leżnie od włas­nej per­spek­ty­wy.

Rozstrzyg­nię­cie, czy stanowisko relaty­wiz­mu moż­na uza­sad­nić, jest kluc­zowe nie tylko w osza­cow­a­niu naszych ambicji poz­naw­czych, ale także w określe­niu, jaka jest natu­ra filo­zofii. Czy ma ona jedynie kat­a­l­o­gować i opisy­wać różne punk­ty widzenia, czy też docier­ać do niepod­ważal­nej i obiek­ty­wnej prawdy – prawdy przez duże P? Uważamy, że są to pyta­nia niezwyk­le istotne i właśnie z tego powodu łamy najnowszego numeru „F!” poświę­camy na zrelacjonowanie sporu o relaty­wizm, przy­tacza­jąc na rzecz tego stanowiska argu­men­ty, które jako pier­wszy wyartykułował Pro­tago­ras, oraz zarzu­ty for­mułowane przez jego prze­ci­wników, którym cier­pli­we sekun­du­ją Sokrates i Pla­ton.

Zachę­camy Was również do zwróce­nia uwa­gi na stałe dzi­ały cza­sopis­ma, w których tym razem przeczyta­cie m.in. o relaty­wisty­cznym ekspery­men­cie myślowym z kos­mi­ta­mi w rolach głównych, filmie Przed­szkolan­ka, ety­cznej anal­izie Medalionów Zofii Nałkowskiej oraz o tym, dlaczego w dyskusji należy ostrożnie postępować z niek­tóry­mi dylemata­mi. Dla nauczy­cieli jak zwyk­le przy­go­towal­iśmy objaśnie­nie kole­jnego frag­men­tu pod­stawy pro­gramowej.

Filo­zo­fu­j­cie (nieza­leżnie od wszys­tkiego)!

Redakc­ja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy zor­ga­ni­zowa­niu spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w swoim mieś­cie, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis treś­ci numeru 4(28)/2019:

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Słowo jest najważniejszym narzędziem w relac­jach między ludź­mi, tylko ono zależy od pod­miotowego nadawa­nia mu znaczenia, bo każdy może rozu­mieć je po swo­je­mu. Dlat­ego trud­noś­ci dzisiejsze w relac­jach między ludź­mi wynika­ją z tego że niko­mu nie chce się tracić cza­su na dyskurs, on ter­az już praw­ie nie ist­nieje z powodu wzras­ta­jącego ego­cen­tryz­mu pod­miotów w komu­nikacji za pomocą uznawa­nia wza­jem­nego rozu­mienia albo braku cza­su na dłuższe roz­mowy.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy