Nowości wydawnicze

Już jest! Dwudziesty ósmy numer „Filozofuj!” o relatywizmie trafił do saloników prasowych

dwudziesty ósmy numer Filozofuj! okładka
Od dzisiaj w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można kupić dwudziesty ósmy numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Relatywizm. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około miesiąc. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Filo­zo­fuj!” jest cza­so­pi­smem popu­lar­no­nau­ko­wym o filozofii.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor pro­wa­dzą­cy nume­ru: prof. Andrzej Szahaj

Podzię­ko­wa­nia nale­żą się: Auto­rom tek­stów, Redak­to­rom, w szcze­gól­no­ści: Eli Droz­dow­skiej, Bła­że­jo­wi Gębu­rze, Mar­ci­no­wi Iwa­nic­kie­mu, Doro­cie Mon­kie­wicz-Cybul­skiej, Patry­ko­wi Popław­skie­mu, Mar­cie Rat­kie­wicz-Siłuch, Mał­go­si Szo­stak, Macie­jo­wi Wój­ci­ko­wi, Redak­to­rom języ­ko­wym: Mał­go­rza­cie Szo­stak, Oldze Tysz­ce, Justy­nie Grzesz­czuk, Gra­fi­kom: Nata­lii Bie­sia­dzie-Myszak, Zuzan­nie Boł­tryk, Wik­to­rii Jabłoń­skiej, Mar­ko­wi Moso­ro­wi, Jędrze­jo­wi Paw­la­czy­ko­wi, Łuka­szo­wi Szo­sta­ko­wi, Mał­go­rza­cie Uglik, Hani Urban­kow­skiej, Patry­cji Walesz­czak, Spe­cja­li­stom DTP: Ada­mo­wi Doro­to­wi, Patry­cji Walesz­czak, Naszym Hoj­nym Patro­nom, któ­rzy nas wspar­li w pro­jek­cie Patro­ni­te: Woj­cie­cho­wi Pacior­ko­wi, Ali­cji Pie­tras, Toma­szo­wi Ste­piń­skie­mu, Domi­ni­ce Sza­fran, Sla­vo Szcze­śnia­ko­wi, a tak­że wszyst­kim innym oso­bom, któ­re nam poma­ga­ły i nas wspie­ra­ły. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie! Bez Was wyda­nie kolej­ne­go nume­ru było­by niemożliwe.


Dro­dzy Czytelnicy,

nie­mal każ­da oso­ba, któ­ra nie­co dłu­żej zaj­mu­je się filo­zo­fią, marzy o tym, nawet jeśli się do tego nie przy­zna­je, żeby cho­ciaż przez chwi­lę poroz­ma­wiać z wiel­ki­mi myśli­cie­la­mi z prze­szło­ści, zadać im kil­ka pytań i podzie­lić się wąt­pli­wo­ścia­mi. Zakła­da­jąc, że pro­ble­mem nie jest dla nas barie­ra języ­ko­wa, wyobraź­my sobie, że nagle znaj­du­je­my się w sta­ro­żyt­nych Ate­nach i spo­ty­ka­my Sokra­te­sa sie­dzą­ce­go pod ogrom­nym pla­ta­nem. Korzy­sta­jąc z oka­zji, zada­je­my mu pyta­nie: „Czym jest spra­wie­dli­wość?”, a on patrzy na nas zdu­mio­ny i mówi: „Na Zeu­sa, prze­cież to zale­ży! Naj­pierw powiedz mi, kim jesteś”. W tym samym momen­cie docho­dzi do nie­ocze­ki­wa­nej zamia­ny miejsc, w wyni­ku któ­rej nie roz­ma­wia­my już z Sokra­te­sem, ale Pro­ta­go­ra­sem z Abde­ry, któ­ry pod­stę­pem pró­bu­je nas prze­ko­nać o słusz­no­ści swo­jej słyn­nej tezy, że czło­wiek jest mia­rą wszechrzeczy.

Tak rozu­mia­ny rela­ty­wizm miał­by zwra­cać naszą uwa­gę na oce­an róż­nych moty­wów i sądów two­rzo­nych przez ludz­kość. Spo­sób, w jaki widzi­my świat, jest zależ­ny nie tyl­ko od naszych psy­cho­lo­gicz­nych uwa­run­ko­wań, ale przede wszyst­kim od kul­tu­ry, któ­ra nas ukształ­to­wa­ła, wpa­ja­jąc nam okre­ślo­ne prze­ko­na­nia i spo­so­by myśle­nia. A jeśli tak, to rosz­cze­nie sobie pre­ten­sji do tego, by to wła­śnie nasz punkt widze­nia był pod wzglę­dem poznaw­czym wyróż­nio­ny i lep­szy od innych, wyda­je się mało uza­sad­nio­ne. To samo doty­czy zarów­no kul­tu­ry euro­pej­skiej, jak i innych kul­tur czy wspól­not. Jeśli rela­ty­wi­ści mają rację, to nikt nie może nicze­go usta­lić w spo­sób abso­lut­ny, obiek­tyw­ny i osta­tecz­ny, a więc nie­za­leż­nie od wła­snej perspektywy.

Roz­strzy­gnię­cie, czy sta­no­wi­sko rela­ty­wi­zmu moż­na uza­sad­nić, jest klu­czo­we nie tyl­ko w osza­co­wa­niu naszych ambi­cji poznaw­czych, ale tak­że w okre­śle­niu, jaka jest natu­ra filo­zo­fii. Czy ma ona jedy­nie kata­lo­go­wać i opi­sy­wać róż­ne punk­ty widze­nia, czy też docie­rać do nie­pod­wa­żal­nej i obiek­tyw­nej praw­dy – praw­dy przez duże P? Uwa­ża­my, że są to pyta­nia nie­zwy­kle istot­ne i wła­śnie z tego powo­du łamy naj­now­sze­go nume­ru „F!” poświę­ca­my na zre­la­cjo­no­wa­nie spo­ru o rela­ty­wizm, przy­ta­cza­jąc na rzecz tego sta­no­wi­ska argu­men­ty, któ­re jako pierw­szy wyar­ty­ku­ło­wał Pro­ta­go­ras, oraz zarzu­ty for­mu­ło­wa­ne przez jego prze­ciw­ni­ków, któ­rym cier­pli­we sekun­du­ją Sokra­tes i Platon.

Zachę­ca­my Was rów­nież do zwró­ce­nia uwa­gi na sta­łe dzia­ły cza­so­pi­sma, w któ­rych tym razem prze­czy­ta­cie m.in. o rela­ty­wi­stycz­nym eks­pe­ry­men­cie myślo­wym z kosmi­ta­mi w rolach głów­nych, fil­mie Przed­szko­lan­ka, etycz­nej ana­li­zie Meda­lio­nów Zofii Nał­kow­skiej oraz o tym, dla­cze­go w dys­ku­sji nale­ży ostroż­nie postę­po­wać z nie­któ­ry­mi dyle­ma­ta­mi. Dla nauczy­cie­li jak zwy­kle przy­go­to­wa­li­śmy obja­śnie­nie kolej­ne­go frag­men­tu pod­sta­wy programowej.

Filo­zo­fuj­cie (nie­za­leż­nie od wszystkiego)!

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 4(28)/2019:

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Sło­wo jest naj­waż­niej­szym narzę­dziem w rela­cjach mię­dzy ludź­mi, tyl­ko ono zale­ży od pod­mio­to­we­go nada­wa­nia mu zna­cze­nia, bo każ­dy może rozu­mieć je po swo­je­mu. Dla­te­go trud­no­ści dzi­siej­sze w rela­cjach mię­dzy ludź­mi wyni­ka­ją z tego że niko­mu nie chce się tra­cić cza­su na dys­kurs, on teraz już pra­wie nie ist­nie­je z powo­du wzra­sta­ją­ce­go ego­cen­try­zmu pod­mio­tów w komu­ni­ka­cji za pomo­cą uzna­wa­nia wza­jem­ne­go rozu­mie­nia albo bra­ku cza­su na dłuż­sze rozmowy.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy