Aktualności Ogłoszenia

Trzeci konkurs o Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego rozstrzygnięty

Dr Julia Borcherding z Uniwersytetu w Cambridge została laureatką trzeciego konkursu o Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego przyznawanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Zapisz się do naszego newslettera

Celem sty­pen­dium jest wyróż­nie­nie uczo­nych, któ­rzy już na począt­ku swo­jej karie­ry nauko­wej mogą pochwa­lić się wybit­nym dorob­kiem w zakre­sie histo­rii idei i filo­zo­fii śre­dnio­wiecz­nej i nowo­żyt­nej do 1939 r.

Dr Julia Bor­cher­ding spe­cja­li­zu­je się w filo­zo­fii nowo­żyt­nej. Inte­re­su­ją ją zwłasz­cza zagad­nie­nia doty­czą­ce ety­ki, epi­ste­mo­lo­gii i meta­fi­zy­ki oraz ich wza­jem­ne powią­za­nia. Na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej jest postrze­ga­na jako lider­ka w poszu­ki­wa­niu nowych podejść do filo­zo­fii nowo­żyt­nej. Mimo że jest dopie­ro na począt­ko­wym eta­pie karie­ry nauko­wej, ma boga­ty doro­bek publi­ka­cyj­ny i jest już uwa­ża­na za czo­ło­wą inter­pre­ta­tor­kę filo­zo­fii Leib­ni­za, jed­ne­go z naj­słyn­niej­szych nowo­żyt­nych filo­zo­fów. Ponad­to anga­żu­je się w bada­nia nad auto­ra­mi, któ­rzy do nie­daw­na pozo­sta­wie­ni byli na mar­gi­ne­sie histo­rii filo­zo­fii tego okre­su – zwłasz­cza, choć nie wyłącz­nie, filo­zof­ka­mi, taki­mi jak Anne Con­way i Mar­ga­ret Cavendish.

To wiel­ki zaszczyt otrzy­mać tę pre­sti­żo­wą nagro­dę, któ­rą utwo­rzo­no dla uczcze­nia wybit­ne­go dzie­dzic­twa inte­lek­tu­al­ne­go Lesz­ka Koła­kow­skie­go. Mam nadzie­ję, że będę w sta­nie pod­trzy­my­wać donio­słość jego spu­ści­zny, wyko­rzy­stu­jąc tę nagro­dę nie tyl­ko do pogłę­bia­nia wła­snych badań, ale tak­że do zacie­śnie­nia wię­zi mię­dzy pol­skim śro­do­wi­skiem nauko­wym a moim, pomi­mo – a może raczej przede wszyst­kim – tej trud­nej sytu­acji, w jakiej się obec­nie znaj­du­je­my – mówi Borchergding.

Aktu­al­nie dr Julia Bor­cher­ding koń­czy pra­ce nad książ­ką pt. Meta­fi­zy­ka emo­cji. Miłość w filo­zo­fii nowo­żyt­nej, któ­ra zgłę­bia to, w jaki spo­sób tema­ty meta­fi­zycz­ne łączą się z tema­ta­mi epi­ste­mo­lo­gicz­ny­mi i moral­ny­mi w dys­ku­sjach o miło­ści pro­wa­dzo­nych w tek­stach filo­zo­fii nowożytnej.

Hono­ro­we Sty­pen­dium im. Lesz­ka Koła­kow­skie­go jest przy­zna­wa­ne od 2016 r. w cyklu dwu­let­nim. Pierw­szym lau­re­atem w 2016 r. został dr Dmi­tri Levi­tin z Uni­wer­sy­te­tu Oks­fordz­kie­go, w kolej­nym kon­kur­sie (2018) nagro­dzo­no dr Cate­ri­nę Tar­laz­zi (ówcze­śnie z Uni­wer­sy­te­tu Genew­skie­go). Kon­kurs o sty­pen­dium jest pro­wa­dzo­ny w try­bie nomi­na­cji – kan­dy­da­tów do kon­kur­su zgła­sza­ją zapro­sze­ni imien­nie ucze­ni z całe­go świa­ta. Rocz­ne sty­pen­dium może być przy­zna­ne zarów­no naukow­co­wi z Pol­ski, jak i z zagra­ni­cy. Wybo­ru lau­re­ata doko­nu­je kapi­tu­ła, w skład któ­rej wcho­dzą filo­zo­fo­wie i histo­ry­cy idei o mię­dzy­na­ro­do­wym auto­ry­te­cie: dr Dmi­tri Levi­tin z Uni­wer­sy­te­tu Oks­fordz­kie­go; prof. Ste­ven Nad­ler z Uni­wer­sy­te­tu Wiscon­sin-Madi­son; prof. Domi­nik Per­ler z Uni­wer­sy­te­tu Hum­bold­tów w Ber­li­nie; prof. Bog­dan Szlach­ta z Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go; dr Cate­ri­na Tar­laz­zi z Uni­wer­sy­te­tu Ca’Foscari w Wene­cji; prof. Cathe­ri­ne Wil­son z City Uni­ver­si­ty of New York. Wyso­kość sty­pen­dium wyno­si 100 000 zł. Finan­so­wa­nie pocho­dzi w poło­wie ze środ­ków usta­no­wio­ne­go w tym celu Fun­du­szu im. prof. Lesz­ka Koła­kow­skie­go i w poło­wie ze środ­ków wła­snych Fun­da­cji na rzecz Nauki Polskiej.


Dr Julia Bor­cher­ding w 2011 r. ukoń­czy­ła stu­dia z filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie Hum­bold­tów w Ber­li­nie. W 2017 r. uzy­ska­ła sto­pień dok­to­ra na Uni­wer­sy­te­cie w Yale (USA). W latach 2017–2019 odby­ła staż podok­tor­ski na Uni­wer­sy­te­cie w Nowym Jor­ku. Od 2019 r. jest wykła­dow­czy­nią w Tri­ni­ty Col­le­ge na Uni­wer­sy­te­cie w Cam­brid­ge. Spe­cja­li­zu­je się w filo­zo­fii nowo­żyt­nej XVII w., z naci­skiem na epi­ste­mo­lo­gię, ety­kę, meta­fi­zy­kę. Inte­re­su­ją ją rów­nież filo­zof­ki tego okre­su, filo­zo­fia femi­ni­stycz­na, gru­pa pla­to­ni­ków z Cam­brid­ge, filo­zo­fia Iris Mur­doch i róż­ne zagad­nie­nia filo­zo­fii śre­dnio­wiecz­nej. Swo­ją pra­cę dok­tor­ską poświę­ci­ła ana­li­zie cen­tral­nych aspek­tów teo­rii pozna­nia Leib­ni­za i poka­za­ła, w jaki spo­sób sta­no­wią one pod­sta­wę jego ety­ki, śle­dząc zwią­zek mię­dzy poję­cia­mi mądro­ści, spra­wie­dli­wo­ści i wol­no­ści w jego filo­zo­fii moral­nej i poli­tycz­nej. Opu­bli­ko­wa­ła lub jest w trak­cie publi­ka­cji arty­ku­łów i roz­dzia­łów książ­ko­wych na temat Leib­ni­za, Con­waya, Spi­no­zy, Locke’a, Arnaul­da, Caven­di­sha i Du Châteleta.

Fot.: Dr Julia Bor­cher­ding, Illing & Voss­beck Ber­lin, Archi­wum prywatne


Fun­da­cja na rzecz Nauki Pol­skiej ist­nie­je od 1991 r. i jest nie­za­leż­ną, samo­fi­nan­su­ją­cą się insty­tu­cją poza­rzą­do­wą typu non-pro­fit, któ­ra reali­zu­je misję wspie­ra­nia nauki. Jest naj­więk­szym w Pol­sce poza­bu­dże­to­wym źró­dłem finan­so­wa­nia nauki. Do sta­tu­to­wych celów FNP nale­żą: wspie­ra­nie wybit­nych naukow­ców i zespo­łów badaw­czych i dzia­ła­nie na rzecz trans­fe­ru osią­gnięć nauko­wych do prak­ty­ki gospo­dar­czej. Fun­da­cja reali­zu­je je poprzez przy­zna­wa­nie indy­wi­du­al­nych nagród i sty­pen­diów dla naukow­ców, przy­zna­wa­nie sub­wen­cji na wdra­ża­nie osią­gnięć nauko­wych do prak­ty­ki gospo­dar­czej, inne for­my wspie­ra­nia waż­nych przed­się­wzięć słu­żą­cych nauce (jak np.: pro­gra­my wydaw­ni­cze, kon­fe­ren­cje). Fun­da­cja anga­żu­je się tak­że we wspie­ra­nie mię­dzy­na­ro­do­wej współ­pra­cy nauko­wej oraz zwięk­sza­nie samo­dziel­no­ści nauko­wej mło­de­go poko­le­nia uczonych.

Najnowszy numer można nabyć od 4 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy