Aktualności Ogłoszenia

Trzeci konkurs o Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego rozstrzygnięty

Dr Julia Borcherding z Uniwersytetu w Cambridge została laureatką trzeciego konkursu o Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego przyznawanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Celem stypendium jest wyróżnienie uczonych, którzy już na początku swojej kariery naukowej mogą pochwalić się wybitnym dorobkiem w zakresie historii idei i filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r.

Dr Julia Borcherding specjalizuje się w filozofii nowożytnej. Interesują ją zwłaszcza zagadnienia dotyczące etyki, epistemologii i metafizyki oraz ich wzajemne powiązania. Na arenie międzynarodowej jest postrzegana jako liderka w poszukiwaniu nowych podejść do filozofii nowożytnej. Mimo że jest dopiero na początkowym etapie kariery naukowej, ma bogaty dorobek publikacyjny i jest już uważana za czołową interpretatorkę filozofii Leibniza, jednego z najsłynniejszych nowożytnych filozofów. Ponadto angażuje się w badania nad autorami, którzy do niedawna pozostawieni byli na marginesie historii filozofii tego okresu – zwłaszcza, choć nie wyłącznie, filozofkami, takimi jak Anne Conway i Margaret Cavendish.

To wielki zaszczyt otrzymać tę prestiżową nagrodę, którą utworzono dla uczczenia wybitnego dziedzictwa intelektualnego Leszka Kołakowskiego. Mam nadzieję, że będę w stanie podtrzymywać doniosłość jego spuścizny, wykorzystując tę nagrodę nie tylko do pogłębiania własnych badań, ale także do zacieśnienia więzi między polskim środowiskiem naukowym a moim, pomimo – a może raczej przede wszystkim – tej trudnej sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujemy – mówi Borchergding.

Aktualnie dr Julia Borcherding kończy prace nad książką pt. Metafizyka emocji. Miłość w filozofii nowożytnej, która zgłębia to, w jaki sposób tematy metafizyczne łączą się z tematami epistemologicznymi i moralnymi w dyskusjach o miłości prowadzonych w tekstach filozofii nowożytnej.

Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego jest przyznawane od 2016 r. w cyklu dwuletnim. Pierwszym laureatem w 2016 r. został dr Dmitri Levitin z Uniwersytetu Oksfordzkiego, w kolejnym konkursie (2018) nagrodzono dr Caterinę Tarlazzi (ówcześnie z Uniwersytetu Genewskiego). Konkurs o stypendium jest prowadzony w trybie nominacji – kandydatów do konkursu zgłaszają zaproszeni imiennie uczeni z całego świata. Roczne stypendium może być przyznane zarówno naukowcowi z Polski, jak i z zagranicy. Wyboru laureata dokonuje kapituła, w skład której wchodzą filozofowie i historycy idei o międzynarodowym autorytecie: dr Dmitri Levitin z Uniwersytetu Oksfordzkiego; prof. Steven Nadler z Uniwersytetu Wisconsin-Madison; prof. Dominik Perler z Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie; prof. Bogdan Szlachta z Uniwersytetu Jagiellońskiego; dr Caterina Tarlazzi z Uniwersytetu Ca’Foscari w Wenecji; prof. Catherine Wilson z City University of New York. Wysokość stypendium wynosi 100 000 zł. Finansowanie pochodzi w połowie ze środków ustanowionego w tym celu Funduszu im. prof. Leszka Kołakowskiego i w połowie ze środków własnych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.


Dr Julia Borcherding w 2011 r. ukończyła studia z filozofii na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. W 2017 r. uzyskała stopień doktora na Uniwersytecie w Yale (USA). W latach 2017–2019 odbyła staż podoktorski na Uniwersytecie w Nowym Jorku. Od 2019 r. jest wykładowczynią w Trinity College na Uniwersytecie w Cambridge. Specjalizuje się w filozofii nowożytnej XVII w., z naciskiem na epistemologię, etykę, metafizykę. Interesują ją również filozofki tego okresu, filozofia feministyczna, grupa platoników z Cambridge, filozofia Iris Murdoch i różne zagadnienia filozofii średniowiecznej. Swoją pracę doktorską poświęciła analizie centralnych aspektów teorii poznania Leibniza i pokazała, w jaki sposób stanowią one podstawę jego etyki, śledząc związek między pojęciami mądrości, sprawiedliwości i wolności w jego filozofii moralnej i politycznej. Opublikowała lub jest w trakcie publikacji artykułów i rozdziałów książkowych na temat Leibniza, Conwaya, Spinozy, Locke’a, Arnaulda, Cavendisha i Du Châteleta.

Fot.: Dr Julia Borcherding, Illing & Vossbeck Berlin, Archiwum prywatne


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Do statutowych celów FNP należą: wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych i działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. Fundacja realizuje je poprzez przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców, przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np.: programy wydawnicze, konferencje). Fundacja angażuje się także we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej oraz zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych.

Najnowszy numer można nabyć od 2 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy