Aktualności Nowości wydawnicze Ogłoszenia

Uchwycić przemijanie – nowość wydawnicza

Książka profesora Michała Hellera Uchwycić przemijanie to ostatnia z propozycji, którą wybrali Czytelnicy w plebiscycie na popularnofilozoficzną książkę roku 2020. Publikacja ukazała się w październiku 2020 roku nadkładem wydawnictwa Copernicus Center Press.

Zapisz się do naszego newslettera

Jed­nym z naj­bar­dziej oso­bi­stych doświad­czeń czło­wie­ka jest doświad­cze­nie zanu­rze­nia w stru­mień cza­su. Michał Hel­ler przed­sta­wia zagad­nie­nie cza­su w per­spek­ty­wie histo­rycz­nej mając na uwa­dze dzi­siej­szy stan nauk: mate­ma­ty­ki, fizy­ki i kosmo­lo­gii. Może­my śle­dzić pasjo­nu­ją­cą histo­rię myśli ludz­kiej zma­ga­ją­cej się z uchwy­ce­niem cze­goś tak dobrze nam zna­ne­go z codzien­ne­go, a jed­no­cze­śnie tak trud­ne­go do zwer­ba­li­zo­wa­nia, jak przemijanie.

Prze­szłość to ogrom­ny obszar, któ­ry już był, przy­szłość to nie­skoń­czo­ne pole moż­li­wo­ści, a chwi­la teraź­niej­sza jest punk­tem, nico­ścią, odgra­dza­ją­ca prze­szłość od przy­szło­ści, ale rów­no­cze­śnie jest ona czymś naj­bar­dziej rze­czy­wi­stym – rze­czy­wi­stym, bo jedy­nym, co napraw­dę istnieje.

Prze­szło­ści już nie ma, przy­szło­ści jesz­cze nie ma, jedy­nie teraź­niej­szość JEST.

Michał Hel­ler


Autor: Michał Hel­ler

Tytuł pol­ski: Uchwy­cić przemijanie

Wyda­nie I

Licz­ba stron: 272

ISBN: 9788378865476

Data pre­mie­ry: 22.10.2020


O auto­rze:

Prof. Michał Hel­ler — uczo­ny, kosmo­log, filo­zof i teo­log, któ­ry w mate­ma­tycz­nych rów­na­niach teo­rii nauko­wych potra­fi dostrzec dzie­ła sztu­ki, a wiel­kich fizy­ków uwa­ża za genial­nych arty­stów, two­rzą­cych swe kom­po­zy­cje z liczb i mate­ma­tycz­nych for­muł, a nie z kamie­nia, brą­zu, słów, barw czy dźwię­ków. Sam w swo­ich licz­nych książ­kach i arty­ku­łach nauko­wych z powo­dze­niem odnaj­du­je się w obu rolach: naukow­ca-arty­sty i pisarza-uczonego.

Lau­re­at nagro­dy J. Tem­ple­to­na, czło­nek Papie­skiej Aka­de­mii Nauk, Obser­wa­to­rium Waty­kań­skie­go, Euro­pe­an Socie­ty for the Stu­dy of Scien­ce and The­olo­gy, The Cen­ter for The­olo­gy and the Natu­ral Scien­ces, Euro­pe­an Phy­si­cal Socie­ty, Inter­na­tio­nal Astro­no­mi­cal Union, Inter­na­tio­nal Socie­ty for Gene­ral Rela­ti­vi­ty and Gra­vi­ta­tion, Inter­na­tio­nal Socie­ty for Scien­ce and Reli­gion, Pol­skiej Aka­de­mii Umie­jęt­no­ści, Towa­rzy­stwa Astro­no­micz­ne­go i Towa­rzy­stwa Teo­lo­gicz­ne­go. Kawa­ler Orde­ru Orła Bia­łe­go i Krzy­ża Koman­dor­skie­go Odro­dze­nia Polski.

Dyrek­tor i zało­ży­ciel Cen­trum Koper­ni­ka Badań Inter­dy­scy­pli­nar­nych w Krakowie.

Wię­cej nowo­ści wydaw­ni­czych znaj­dziesz w naszym dzia­le Nowo­ści wydaw­ni­cze.

Najnowszy numer można nabyć od 4 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy