Aktualności Nowości wydawnicze Ogłoszenia

Uchwycić przemijanie – nowość wydawnicza

Książka profesora Michała Hellera Uchwycić przemijanie to ostatnia z propozycji, którą wybrali Czytelnicy w plebiscycie na popularnofilozoficzną książkę roku 2020. Publikacja ukazała się w październiku 2020 roku nadkładem wydawnictwa Copernicus Center Press.

Jed­nym z naj­bar­dziej oso­bi­stych doświad­czeń czło­wie­ka jest doświad­cze­nie zanu­rze­nia w stru­mień cza­su. Michał Hel­ler przed­sta­wia zagad­nie­nie cza­su w per­spek­ty­wie histo­rycz­nej mając na uwa­dze dzi­siej­szy stan nauk: mate­ma­ty­ki, fizy­ki i kosmo­lo­gii. Może­my śle­dzić pasjo­nu­ją­cą histo­rię myśli ludz­kiej zma­ga­ją­cej się z uchwy­ce­niem cze­goś tak dobrze nam zna­ne­go z codzien­ne­go, a jed­no­cze­śnie tak trud­ne­go do zwer­ba­li­zo­wa­nia, jak przemijanie.

Prze­szłość to ogrom­ny obszar, któ­ry już był, przy­szłość to nie­skoń­czo­ne pole moż­li­wo­ści, a chwi­la teraź­niej­sza jest punk­tem, nico­ścią, odgra­dza­ją­ca prze­szłość od przy­szło­ści, ale rów­no­cze­śnie jest ona czymś naj­bar­dziej rze­czy­wi­stym – rze­czy­wi­stym, bo jedy­nym, co napraw­dę istnieje.

Prze­szło­ści już nie ma, przy­szło­ści jesz­cze nie ma, jedy­nie teraź­niej­szość JEST.

Michał Hel­ler


Autor: Michał Hel­ler

Tytuł pol­ski: Uchwy­cić przemijanie

Wyda­nie I

Licz­ba stron: 272

ISBN: 9788378865476

Data pre­mie­ry: 22.10.2020


O auto­rze:

Prof. Michał Hel­ler — uczo­ny, kosmo­log, filo­zof i teo­log, któ­ry w mate­ma­tycz­nych rów­na­niach teo­rii nauko­wych potra­fi dostrzec dzie­ła sztu­ki, a wiel­kich fizy­ków uwa­ża za genial­nych arty­stów, two­rzą­cych swe kom­po­zy­cje z liczb i mate­ma­tycz­nych for­muł, a nie z kamie­nia, brą­zu, słów, barw czy dźwię­ków. Sam w swo­ich licz­nych książ­kach i arty­ku­łach nauko­wych z powo­dze­niem odnaj­du­je się w obu rolach: naukow­ca-arty­sty i pisarza-uczonego.

Lau­re­at nagro­dy J. Tem­ple­to­na, czło­nek Papie­skiej Aka­de­mii Nauk, Obser­wa­to­rium Waty­kań­skie­go, Euro­pe­an Socie­ty for the Stu­dy of Scien­ce and The­olo­gy, The Cen­ter for The­olo­gy and the Natu­ral Scien­ces, Euro­pe­an Phy­si­cal Socie­ty, Inter­na­tio­nal Astro­no­mi­cal Union, Inter­na­tio­nal Socie­ty for Gene­ral Rela­ti­vi­ty and Gra­vi­ta­tion, Inter­na­tio­nal Socie­ty for Scien­ce and Reli­gion, Pol­skiej Aka­de­mii Umie­jęt­no­ści, Towa­rzy­stwa Astro­no­micz­ne­go i Towa­rzy­stwa Teo­lo­gicz­ne­go. Kawa­ler Orde­ru Orła Bia­łe­go i Krzy­ża Koman­dor­skie­go Odro­dze­nia Polski.

Dyrek­tor i zało­ży­ciel Cen­trum Koper­ni­ka Badań Inter­dy­scy­pli­nar­nych w Krakowie.

Wię­cej nowo­ści wydaw­ni­czych znaj­dziesz w naszym dzia­le Nowo­ści wydaw­ni­cze.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy