Filozofia przyrody Konferencje Patronaty

Warsaw Spacetime Conference 2020 (WSC2020)

Warsaw Spacetime Conference
Filozoficzne pytania o naturę przestrzeni i czasu od zawsze intrygowały nie tylko akademików, ale też „zwykłych ludzi”. Wraz z nadejściem współczesnej fizyki pytania te zostały przeformułowane w jaśniejszy sposób, ale nadal daleko nam do udzielenia na nie jednej odpowiedzi i to takiej, która byłaby do przyjęcia przez wszystkich. WSC2020 to dwudniowa konferencja, która w zamyśle ma dostarczyć całościowego wglądu w stan badań nad fizyką czasoprzestrzeni i ich filozoficznymi implikacjami.

Phi­lo­so­phi­cal questions abo­ut the natu­re of spa­ce and time have always intri­gu­ed not only scho­lars but also lay­pe­ople. With the advent of modern phy­sics, the­se questions have cer­ta­in­ly been refor­mu­la­ted in a cle­arer man­ner, but they are still far for being answe­red once and for all. WSC2020 is two-day con­fe­ren­ce meant to deli­ver a ful­ly immer­si­ve expe­rien­ce in the sta­te of the art of the rese­arch on spa­ce­ti­me phy­sics and its phi­lo­so­phi­cal implications.

The con­fe­ren­ce goal is to bring toge­ther phi­lo­so­phers and phy­si­ci­sts inte­re­sted in the con­cep­tu­al issu­es sur­ro­un­ding spa­ce­ti­me phy­sics bro­adly con­stru­ed, from clas­si­cal mecha­nics to quan­tum gra­vi­ty. The topics of inte­rest inc­lu­de (but are not limi­ted to):

- The onto­lo­gy of spa­ce­ti­me from clas­si­cal mecha­nics to gene­ral rela­ti­vi­ty and beyond.

- Recent the­ore­ti­cal deve­lop­ments in the field of quan­tum gravity.

- Appro­aches to quan­ti­za­tion in sha­pe spa­ce physics.

- Black hole phy­sics and its phi­lo­so­phi­cal implications.

- Histo­ri­cal aspects of the deve­lop­ment of spa­ce­ti­me theories.

- Gene­ral rela­ti­vi­ty and par­tic­le phy­sics: uni­fi­ca­tion perspectives.

- Cau­sa­tion in spa­ce­ti­me physics.

- The dark mat­ter vs. modi­fied gra­vi­ty controversy.

- Meta­phy­si­cal foun­da­tio­na­lism vs. cohe­ren­tism under the light of quan­tum gravity.

- Epi­ste­mo­lo­gi­cal chal­len­ges in devi­sing empi­ri­cal tests for quan­tum-gra­vi­ta­tio­nal effects.

 

Invi­ted Speakers:

Tomasz Bigaj (Uni­ver­si­ty of Warsaw)

Carl Hoefer (Uni­ver­si­ty of Barcelona)

Tim Koslow­ski (Uni­ver­si­ty of Würzburg)

Vin­cent Lam (Uni­ver­si­ty of Bern)

Tomasz Pla­cek (Jagiel­lo­nian University)

Chri­stian Wüth­rich (Uni­ver­si­ty of Geneva)

 

Scien­ti­fic Committee:

Silvia De Bian­chi (Auto­no­mo­us Uni­ver­si­ty of Barcelona)

Danie­le Ori­ti (Ludwig Maxi­mi­lian Uni­ver­si­ty of Munich)

Tomasz Pla­cek (Jagiel­lo­nian University)

Karim Thébault (Uni­ver­si­ty of Bristol)

Anto­nio Vas­sal­lo (War­saw Uni­ver­si­ty of Technology)

 

Call for Abstracts:

Ple­ase send a sin­gle pdf file with a 500–800 words abs­tract blin­ded for review plus a cover page inc­lu­ding the author’s infor­ma­tion (affi­lia­tion, ema­il add­dress) to antonio.vassallo@pw.edu.pl befo­re May 25th, 2020. Abs­tracts sho­uld be suita­ble for a 30-minu­te talk. Noti­fi­ca­tions of accep­tan­ce will be sent by the end of June.

The event is orga­ni­zed by the phi­lo­so­phy of phy­sics gro­up at the Inter­na­tio­nal Cen­ter of For­mal Onto­lo­gy in col­la­bo­ra­tion with the Cen­ter for The­ore­ti­cal Phy­sics (Polish Aca­de­my of Scien­ces), and is rela­ted to the NCN fun­ded rese­arch pro­ject “Self-Sub­si­sting Struc­tu­res in Quan­tum Gra­vi­ty” (OPUS grant nr. 2019/33/B/HS1/01772).

Orga­ni­zer:

Anto­nio Vas­sal­lo (War­saw Uni­ver­si­ty of Technology)
Bar­tło­miej Skow­ron (War­saw Uni­ver­si­ty of Technology)
Marek Kuś (War­saw Uni­ver­si­ty of Technology/Center for The­ore­ti­cal Phy­sics PAS)

Patrons: 

Inter­na­tio­nal Cen­ter for For­mal Onto­lo­gy, War­saw Uni­ver­si­ty of Technology

Cen­ter for The­ore­ti­cal Phy­sics (Polish Aca­de­my of Sciences)

Filo­zo­fuj!”

War­saw Uni­ver­si­ty of Tech­no­lo­gy, Plac Poli­tech­ni­ki 1,  00–661 War­saw, Poland
Sep­tem­ber 3–4, 2020
www
Face­bo­ok

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy