Filozofia przyrody Konferencje Patronaty

Warsaw Spacetime Conference 2020 (WSC2020)

Warsaw Spacetime Conference
Filozoficzne pytania o naturę przestrzeni i czasu od zawsze intrygowały nie tylko akademików, ale też „zwykłych ludzi”. Wraz z nadejściem współczesnej fizyki pytania te zostały przeformułowane w jaśniejszy sposób, ale nadal daleko nam do udzielenia na nie jednej odpowiedzi i to takiej, która byłaby do przyjęcia przez wszystkich. WSC2020 to dwudniowa konferencja, która w zamyśle ma dostarczyć całościowego wglądu w stan badań nad fizyką czasoprzestrzeni i ich filozoficznymi implikacjami.

Zapisz się do naszego newslettera

Philo­soph­i­cal ques­tions about the nature of space and time have always intrigued not only schol­ars but also laypeo­ple. With the advent of mod­ern physics, these ques­tions have cer­tain­ly been refor­mu­lat­ed in a clear­er man­ner, but they are still far for being answered once and for all. WSC2020 is two-day con­fer­ence meant to deliv­er a ful­ly immer­sive expe­ri­ence in the state of the art of the research on space­time physics and its philo­soph­i­cal impli­ca­tions.

The con­fer­ence goal is to bring togeth­er philoso­phers and physi­cists inter­est­ed in the con­cep­tu­al issues sur­round­ing space­time physics broad­ly con­strued, from clas­si­cal mechan­ics to quan­tum grav­i­ty. The top­ics of inter­est include (but are not lim­it­ed to):

- The ontol­ogy of space­time from clas­si­cal mechan­ics to gen­er­al rel­a­tiv­i­ty and beyond.

- Recent the­o­ret­i­cal devel­op­ments in the field of quan­tum grav­i­ty.

- Approach­es to quan­ti­za­tion in shape space physics.

- Black hole physics and its philo­soph­i­cal impli­ca­tions.

- His­tor­i­cal aspects of the devel­op­ment of space­time the­o­ries.

- Gen­er­al rel­a­tiv­i­ty and par­ti­cle physics: uni­fi­ca­tion per­spec­tives.

- Cau­sa­tion in space­time physics.

- The dark mat­ter vs. mod­i­fied grav­i­ty con­tro­ver­sy.

- Meta­phys­i­cal foun­da­tion­al­ism vs. coher­en­tism under the light of quan­tum grav­i­ty.

- Epis­te­mo­log­i­cal chal­lenges in devis­ing empir­i­cal tests for quan­tum-grav­i­ta­tion­al effects.

 

Invit­ed Speak­ers:

Tomasz Bigaj (Uni­ver­si­ty of War­saw)

Carl Hoe­fer (Uni­ver­si­ty of Barcelona)

Tim Koslows­ki (Uni­ver­si­ty of Würzburg)

Vin­cent Lam (Uni­ver­si­ty of Bern)

Tomasz Placek (Jagiel­lon­ian Uni­ver­si­ty)

Chris­t­ian Wüthrich (Uni­ver­si­ty of Gene­va)

 

Sci­en­tif­ic Com­mit­tee:

Sil­via De Bianchi (Autonomous Uni­ver­si­ty of Barcelona)

Daniele Ori­ti (Lud­wig Max­i­m­il­ian Uni­ver­si­ty of Munich)

Tomasz Placek (Jagiel­lon­ian Uni­ver­si­ty)

Karim Thébault (Uni­ver­si­ty of Bris­tol)

Anto­nio Vas­sal­lo (War­saw Uni­ver­si­ty of Tech­nol­o­gy)

 

Call for Abstracts:

Please send a sin­gle pdf file with a 500–800 words abstract blind­ed for review plus a cov­er page includ­ing the author’s infor­ma­tion (affil­i­a­tion, email adddress) to antonio.vassallo@pw.edu.pl before May 25th, 2020. Abstracts should be suit­able for a 30-minute talk. Noti­fi­ca­tions of accep­tance will be sent by the end of June.

The event is orga­nized by the phi­los­o­phy of physics group at the Inter­na­tion­al Cen­ter of For­mal Ontol­ogy in col­lab­o­ra­tion with the Cen­ter for The­o­ret­i­cal Physics (Pol­ish Acad­e­my of Sci­ences), and is relat­ed to the NCN fund­ed research project “Self-Sub­sist­ing Struc­tures in Quan­tum Grav­i­ty” (OPUS grant nr. 2019/33/B/HS1/01772).

Orga­niz­er:

Anto­nio Vas­sal­lo (War­saw Uni­ver­si­ty of Tech­nol­o­gy)
Bartłomiej Skowron (War­saw Uni­ver­si­ty of Tech­nol­o­gy)
Marek Kuś (War­saw Uni­ver­si­ty of Technology/Center for The­o­ret­i­cal Physics PAS)

Patrons: 

Inter­na­tion­al Cen­ter for For­mal Ontol­ogy, War­saw Uni­ver­si­ty of Tech­nol­o­gy

Cen­ter for The­o­ret­i­cal Physics (Pol­ish Acad­e­my of Sci­ences)

Filo­zo­fuj!”

War­saw Uni­ver­si­ty of Tech­nol­o­gy, Plac Politech­ni­ki 1,  00–661 War­saw, Poland
Sep­tem­ber 3–4, 2020
www
Face­book

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy