Aktualności Wydarzenia

Warsztaty filozoficzno-artystyczne w Gdańsku

Już od dziś – 12 października – zapraszamy na warsztaty filozoficzne Artonautyki w Gdańsku, nad którym patronat medialny objęło „Filozofuj!”

Zapisz się do naszego newslettera

Zaprasza­my oso­by, którym bliska jest myśl kry­ty­cz­na, sztu­ka i rzemiosło na cykl spotkań i warsz­tatów @Artonautyka 2017 | Arts and Crafts |. Rozpoczy­namy od wykładu filo­zoficznego oraz warsz­tatów – filo­zoficznych i kon­cep­cyjnych. Wykład doty­czy spo­jrzenia na sztukę rzemieśl­niczą z per­spek­ty­wy roz­wo­ju współczes­nej sztu­ki, ale także potrzeb współczes­nego człowieka (…).

Jak moż­na zdekon­struować rozu­mie­nie artysty i rzemieśl­ni­ka poprzez metody wy-twarza­nia i metody filo­zo­fowa­nia? Postaramy się temu przyjrzeć pod­czas warsz­tatów filo­zoficznych. Zapisy na: https://warsztaty-filozoficzne-artonautyka.evenea.pl/

Kim jest gdańs­ki rzemieśl­nik? Czy rzemieśl­nik może zaj­mować się sztuką, a artys­ta rzemiosłem? Czy giną­cy zawód to taki, „z którego się nie wraca”? Zadamy sobie pyta­nia. Zapisy na: https://warsztaty-koncepcyjne-artonautyka.evenea.pl/

 

Więcej na: www.artonautyka.org

Wydarze­nie: https://www.facebook.com/events/144480612738556/

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy