Aktualności Wydarzenia

Warsztaty filozoficzno-artystyczne w Gdańsku

Już od dziś – 12 października – zapraszamy na warsztaty filozoficzne Artonautyki w Gdańsku, nad którym patronat medialny objęło „Filozofuj!”

Zapisz się do naszego newslettera

Zapra­sza­my oso­by, któ­rym bli­ska jest myśl kry­tycz­na, sztu­ka i rze­mio­sło na cykl spo­tkań i warsz­ta­tów @Artonautyka 2017 | Arts and Cra­fts |. Roz­po­czy­na­my od wykła­du filo­zo­ficz­ne­go oraz warsz­ta­tów – filo­zo­ficz­nych i kon­cep­cyj­nych. Wykład doty­czy spoj­rze­nia na sztu­kę rze­mieśl­ni­czą z per­spek­ty­wy roz­wo­ju współ­cze­snej sztu­ki, ale tak­że potrzeb współ­cze­sne­go człowieka (…).

Jak moż­na zde­kon­stru­ować rozu­mie­nie arty­sty i rze­mieśl­ni­ka poprzez meto­dy wy-twa­rza­nia i meto­dy filo­zo­fo­wa­nia? Posta­ra­my się temu przyj­rzeć pod­czas warsz­ta­tów filo­zo­ficz­nych. Zapi­sy na: https://warsztaty-filozoficzne-artonautyka.evenea.pl/

Kim jest gdań­ski rze­mieśl­nik? Czy rze­mieśl­nik może zaj­mo­wać się sztu­ką, a arty­sta rze­mio­słem? Czy giną­cy zawód to taki, „z któ­re­go się nie wra­ca”? Zada­my sobie pyta­nia. Zapi­sy na: https://warsztaty-koncepcyjne-artonautyka.evenea.pl/

 

Wię­cej na: www.artonautyka.org

Wyda­rze­nie: https://www.facebook.com/events/144480612738556/

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy