Dzień Patrona

Wrześniowy Dzień Patronki i Patrona

W „Filozofuj!" szczególnie zależy nam na popularyzowaniu filozofii w najwyższej, a jednocześnie przystępnej formie. Wśród naszych odbiorców jest grono osób, którym również bardzo na tym zależy, są to nasze Patronki i nasi Patroni. 

Dzień Patron­ki i Patro­na jest świę­tem, któ­re usta­no­wi­li­śmy, by wyra­zić naszą wdzięcz­ność, za pomoc któ­rą otrzy­mu­je­my od naszych Patro­nek i Patro­nów. Są to oso­by, któ­rym zale­ży na popu­la­ry­zo­wa­niu filo­zo­fii tak bar­dzo, że zde­cy­do­wa­ły się aktyw­nie wspo­ma­gać „Filo­zo­fuj!” na plat­for­mie Patro­ni­te. Dzię­ki naszym Patron­kom i Patro­nom może­my łatwiej reali­zo­wać naszą misję, w ramach któ­rej udo­stęp­nia­my rze­tel­ną i cie­ka­wą filo­zo­ficz­ną wie­dzę zupeł­nie za dar­mo – wie­dzę, z któ­rej korzy­sta­my wszy­scy, choć cza­sem o tym nie wiemy 🙂

Zatem dro­gie Patron­ki i dro­dzy Patro­ni – wszyst­kie­go naj­lep­sze­go w Waszym dniu 🙂 ! Z tej oka­zji, jak zwy­kle przy­go­to­wa­li­śmy dla Was mały upo­mi­nek w posta­ci książ­ki, któ­rą logos przy­dzie­li w loso­wy spo­sób jed­nej lub jed­ne­mu z Was. Tym razem do wybo­ru będą:

Tym razem książ­kę otrzy­ma Seba­stian Łasaj. Pozdra­wia­my!


Czy Ty też chcesz nas wes­przeć i stać się aktyw­nym uczest­ni­kiem obcho­dów Dnia Patro­na? Wejdź na stro­nę: https://patronite.pl/filozofuj, zade­kla­ruj kwo­tę, któ­rą chcesz prze­zna­czyć na nasze dzia­ła­nia i popu­la­ry­zuj z nami filozofię!

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy