Aktualności Patronaty Wydarzenia

Wszystko jest filozofią — trzecia edycja warsztatów i wykładów filozoficznych w Gdyni

wszystko jest filozofią

Zapisz się do naszego newslettera

Wszys­tko jest filo­zofią – edy­c­ja III  to cykl warsz­tatów filo­zoficznych przy­bliża­ją­cych i rozwi­ja­ją­cych pod­stawy wiedzy filo­zoficznej oraz cykl spotkań z pol­ski­mi filo­zo­fa­mi i human­ista­mi, aktu­al­nie zaj­mu­ją­cy­mi się pracą aka­demicką i związany­mi z różny­mi środowiska­mi intelek­tu­al­ny­mi w Polsce i za granicą. W pier­wszej odsłonie pro­jek­tu kluczem łączą­cym spotka­nia z naukow­ca­mi była ponowoczes­ność w kon­tekś­cie filo­zoficznym, ety­cznym, moral­nym. Tem­atem drugiej odsłony była głównie his­to­ria pol­skiej myśli filo­zoficznej.
W tym roku główny akcent położymy na jeden z najbardziej wpły­wowych ruchów intelek­tu­al­nych i kul­tur­owych, staw­ia­ją­cych sobie za cel udoskonale­nie człowieka za pomocą tech­nologii czyli tran­shu­man­izm.

Wydarzenia w pro­jek­cie będą się odby­wały w następu­ją­cym układzie: 3 wydarzenia w miesiącu od kwiet­nia do grud­nia 2019 roku, w tym: 14 warsz­tatów – 2 warsz­taty w miesiącu (co dwa tygod­nie) od kwiet­nia do grud­nia 2019 roku (z prz­er­wą waka­cyjną) i 7 spotkań z naukow­ca­mi – jed­no spotkanie w miesiącu od kwiet­nia do czer­w­ca 2019 roku (łącznie trzy spotka­nia) i po prz­er­wie waka­cyjnej od wrześ­nia do grud­nia 2019 roku (łącznie cztery spotka­nia). Wszys­tkie zaję­cia odby­wa­ją się w godz. 18:00 – 20:00.

Vademecum filozoficzne – warsztaty (Cafe Księgarnia Vademecum)

Wstęp na warsz­taty jest wol­ny. Na miejs­cu będzie dla goś­ci poczęs­tunek.
NA WARSZTATY OBOWIĄZUJĄ ZAPISY (lim­it miejsc: do 30 osób).
Potwierdze­nie uczest­nict­wa prosimy wysyłać na adres: ksiegarnia@vademecumgdynia.org wraz z podaniem imienia, nazwiska i numeru tele­fonu. Zgłoszenia moż­na dokony­wać również tele­fon­icznie: 58–661 15 41
Zaprasza­my serdecznie!

Kalendarz spotkań:

04 kwiet­nia WARSZTATY, Tem­at: Tran­shu­man­izm i per­spek­ty­wa religi­j­na – Adam Jank

25 kwiet­nia WARSZTATY, Tem­at: Światy możli­we w lit­er­aturze. Tek­stu­al­na podróż po dziełach A. Huxley’a i G. Orwella – Bry­gi­da Maciejew­s­ka

29 kwiet­nia WYKŁAD, Tem­at: Tran­shu­man­izm czy anty­hu­man­izm – Dr Paweł For­tu­na – psy­cholog, wykła­da w Akademii Leona Koźmińskiego i Insty­tu­cie Psy­chologii KUL, men­tor i tren­er biz­ne­su, społecznik, kom­pozy­tor muzy­ki fil­mowej i ilus­tra­cyjnej, członek ZAiKS, pomysło­daw­ca PSINEMA oraz – Jolan­ta Pis­arek – psy­cholog, miłośnicz­ka kina i fes­ti­wali fil­mowych, spec­jal­ista od wyszuki­wa­nia filmów boga­to ilus­tru­ją­cych zagad­nienia psy­cho­log­iczne w pro­jek­cie PSINEMA. Najlepiej czu­je się w kinie i tere­nie – w pra­cy u pod­staw (wykład w Teatrze Gdy­nia Głów­na).

09 maja WARSZTATY, Tem­at: Sztucz­na inteligenc­ja – z czym to się je – Marcin Wró­bel

23 maja WARSZTATY, Tem­at: Ety­ka w dobie zmi­an kli­matu – między nowoś­cią a etyką per se – dr Han­na Schudy

31 maja WYKŁAD, PREZENTACJA Tem­at: Szukals­ki – albo jakiej sztu­ki Pola­cy potrze­bu­ją? –  dr hab. Wawrzyniec Rymkiewicz – autor książek „Ktoś i nikt. Wprowadze­nie do lek­tu­ry Hei­deg­gera” i „Formy ist­nienia. Hei­deg­ger według Arys­tote­le­sa”. Tłu­macz Hei­deg­gera i Schellinga. Twór­ca i redak­tor naczel­ny kwartal­ni­ka „Kro­nos”, prze­wod­niczą­cy Rady Fun­dacji Augus­ta hr. Cieszkowskiego. Kierown­ik Zakładu His­torii Filo­zofii Pol­skiej IF UW (wykład w Kon­sulac­ie Kul­tu­ry).

06 czer­w­ca WARSZTATY, Tem­at: Pod­stawy filo­zofii matem­aty­ki – dr Michał Eck­stein

13 czer­w­ca WYKŁAD, Tem­at: Tech­no-utopie. Wiz­je przyszłoś­ci w kul­turze pop­u­larnej – prof. Urszu­la Jarec­ka– dr hab. socjologii kul­tu­ry, prof. nadzwycza­j­na IFiS PAN, Kierown­ik Zakładu Teorii Kul­tu­ry. Od 1998 roku wykła­da socjologię kul­tu­ry i socjologię na pol­s­kich uczel­ni­ach wyższych (Poz­nań, Warsza­wa). Obszar badaw­czy to: pro­pa­gan­da wojny, wiz­ja his­torii w medi­ach, reto­ry­ka dyskur­su pop­u­larnego, rozwój kul­tu­ry kon­wer­gencji (wykład w Gdyńskim Cen­trum Fil­mowym – gale­ria).

27 czer­w­ca WARSZTATY, Tem­at: Nick Bostrom vs Friedrich Niet­zsche. Nad­człowiek a post-człowiek – Adam Jank

Strona inter­ne­towa III edy­cji „Wszys­tko jest filo­zofią”: http://vademecumgdynia.org/wszystko-jest-filozofia-edycja-iii/

Orga­ni­za­torem spotkań jest Fun­dac­ja Vade­me­cum.

Mece­nasem spotkań jest Mias­to Gdy­nia.

Filo­zo­fuj!” objęło wydarzenia patronatem.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy