Aktualności Patronaty Wydarzenia

Wszystko jest filozofią — trzecia edycja warsztatów i wykładów filozoficznych w Gdyni

wszystko jest filozofią

Zapisz się do naszego newslettera

Wszyst­ko jest filo­zo­fią – edy­cja III  to cykl warsz­ta­tów filo­zo­ficz­nych przy­bli­ża­ją­cych i roz­wi­ja­ją­cych pod­sta­wy wie­dzy filo­zo­ficz­nej oraz cykl spo­tkań z pol­ski­mi filo­zo­fa­mi i huma­ni­sta­mi, aktu­al­nie zaj­mu­ją­cy­mi się pra­cą aka­de­mic­ką i zwią­za­ny­mi z róż­ny­mi śro­do­wi­ska­mi inte­lek­tu­al­ny­mi w Pol­sce i za gra­ni­cą. W pierw­szej odsło­nie pro­jek­tu klu­czem łączą­cym spo­tka­nia z naukow­ca­mi była pono­wo­cze­sność w kon­tek­ście filo­zo­ficz­nym, etycz­nym, moral­nym. Tema­tem dru­giej odsło­ny była głów­nie histo­ria pol­skiej myśli filozoficznej.
W tym roku głów­ny akcent poło­ży­my na jeden z naj­bar­dziej wpły­wo­wych ruchów inte­lek­tu­al­nych i kul­tu­ro­wych, sta­wia­ją­cych sobie za cel udo­sko­na­le­nie czło­wie­ka za pomo­cą tech­no­lo­gii czy­li transhumanizm.

Wyda­rze­nia w pro­jek­cie będą się odby­wa­ły w nastę­pu­ją­cym ukła­dzie: 3 wyda­rze­nia w mie­sią­cu od kwiet­nia do grud­nia 2019 roku, w tym: 14 warsz­ta­tów – 2 warsz­ta­ty w mie­sią­cu (co dwa tygo­dnie) od kwiet­nia do grud­nia 2019 roku (z prze­rwą waka­cyj­ną) i 7 spo­tkań z naukow­ca­mi – jed­no spo­tka­nie w mie­sią­cu od kwiet­nia do czerw­ca 2019 roku (łącz­nie trzy spo­tka­nia) i po prze­rwie waka­cyj­nej od wrze­śnia do grud­nia 2019 roku (łącz­nie czte­ry spo­tka­nia). Wszyst­kie zaję­cia odby­wa­ją się w godz. 18:00 – 20:00.

Vademecum filozoficzne – warsztaty (Cafe Księgarnia Vademecum)

Wstęp na warsz­ta­ty jest wol­ny. Na miej­scu będzie dla gości poczęstunek.
NA WARSZTATY OBOWIĄZUJĄ ZAPISY (limit miejsc: do 30 osób).
Potwier­dze­nie uczest­nic­twa pro­si­my wysy­łać na adres: ksiegarnia@vademecumgdynia.org wraz z poda­niem imie­nia, nazwi­ska i nume­ru tele­fo­nu. Zgło­sze­nia moż­na doko­ny­wać rów­nież tele­fo­nicz­nie: 58–661 15 41
Zapra­sza­my serdecznie!

Kalendarz spotkań:

04 kwiet­nia WARSZTATY, Temat: Trans­hu­ma­nizm i per­spek­ty­wa reli­gij­na – Adam Jank

25 kwiet­nia WARSZTATY, Temat: Świa­ty moż­li­we w lite­ra­tu­rze. Tek­stu­al­na podróż po dzie­łach A. Huxley’a i G. Orwel­la – Bry­gi­da Maciejewska

29 kwiet­nia WYKŁAD, Temat: Trans­hu­ma­nizm czy anty­hu­ma­nizm – Dr Paweł For­tu­na – psy­cho­log, wykła­da w Aka­de­mii Leona Koź­miń­skie­go i Insty­tu­cie Psy­cho­lo­gii KUL, men­tor i tre­ner biz­ne­su, spo­łecz­nik, kom­po­zy­tor muzy­ki fil­mo­wej i ilu­stra­cyj­nej, czło­nek ZAiKS, pomy­sło­daw­ca PSINEMA oraz – Jolan­ta Pisa­rek – psy­cho­log, miło­śnicz­ka kina i festi­wa­li fil­mo­wych, spe­cja­li­sta od wyszu­ki­wa­nia fil­mów boga­to ilu­stru­ją­cych zagad­nie­nia psy­cho­lo­gicz­ne w pro­jek­cie PSINEMA. Naj­le­piej czu­je się w kinie i tere­nie – w pra­cy u pod­staw (wykład w Teatrze Gdy­nia Głów­na).

09 maja WARSZTATY, Temat: Sztucz­na inte­li­gen­cja – z czym to się je – Mar­cin Wróbel

23 maja WARSZTATY, Temat: Ety­ka w dobie zmian kli­ma­tu – mię­dzy nowo­ścią a ety­ką per se – dr Han­na Schudy

31 maja WYKŁAD, PREZENTACJA Temat: Szu­kal­ski – albo jakiej sztu­ki Pola­cy potrze­bu­ją? –  dr hab. Waw­rzy­niec Rym­kie­wicz – autor ksią­żek „Ktoś i nikt. Wpro­wa­dze­nie do lek­tu­ry Heideg­ge­ra” i „For­my ist­nie­nia. Heideg­ger według Ary­sto­te­le­sa”. Tłu­macz Heideg­ge­ra i Schel­lin­ga. Twór­ca i redak­tor naczel­ny kwar­tal­ni­ka „Kro­nos”, prze­wod­ni­czą­cy Rady Fun­da­cji Augu­sta hr. Ciesz­kow­skie­go. Kie­row­nik Zakła­du Histo­rii Filo­zo­fii Pol­skiej IF UW (wykład w Kon­su­la­cie Kul­tu­ry).

06 czerw­ca WARSZTATY, Temat: Pod­sta­wy filo­zo­fii mate­ma­ty­ki – dr Michał Eckstein

13 czerw­ca WYKŁAD, Temat: Tech­no-uto­pie. Wizje przy­szło­ści w kul­tu­rze popu­lar­nej – prof. Urszu­la Jarec­ka– dr hab. socjo­lo­gii kul­tu­ry, prof. nad­zwy­czaj­na IFiS PAN, Kie­row­nik Zakła­du Teo­rii Kul­tu­ry. Od 1998 roku wykła­da socjo­lo­gię kul­tu­ry i socjo­lo­gię na pol­skich uczel­niach wyż­szych (Poznań, War­sza­wa). Obszar badaw­czy to: pro­pa­gan­da woj­ny, wizja histo­rii w mediach, reto­ry­ka dys­kur­su popu­lar­ne­go, roz­wój kul­tu­ry kon­wer­gen­cji (wykład w Gdyń­skim Cen­trum Fil­mo­wym – gale­ria).

27 czerw­ca WARSZTATY, Temat: Nick Bostrom vs Frie­drich Nie­tz­sche. Nad­czło­wiek a post-czło­wiek – Adam Jank

Stro­na inter­ne­to­wa III edy­cji „Wszyst­ko jest filo­zo­fią”: http://vademecumgdynia.org/wszystko-jest-filozofia-edycja-iii/

Orga­ni­za­to­rem spo­tkań jest Fun­da­cja Vademecum.

Mece­na­sem spo­tkań jest Mia­sto Gdynia.

Filo­zo­fuj!” obję­ło wyda­rze­nia patronatem.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy