Aktualności Konferencje Patronaty

XI Krakowska Konferencja Kognitywistyczna – Uwaga i pamięć

Krakowska Konferencja Kognitywistyczna
Krakowska Konferencja Kognitywistyczna jest wydarzeniem, które już na stałe wpisało się na mapę wydarzeń naukowych w Polsce. Jej organizacja to okazja do podkreślenia jak istotna dla rozwoju kognitywistyki jest próba interdyscyplinarnego spojrzenia na procesy poznawcze. Realizacji tego celu sprzyja fakt, że każdego roku podczas konferencji wystąpień udzielają nie tylko studenci z Polski i zagranicy, lecz także wybitni specjaliści z całego świata.

Kra­kow­ska Kon­fe­ren­cja Kogni­ty­wi­stycz­na jest orga­ni­zo­wa­na przez Koło Nauko­we Stu­den­tów Kogni­ty­wi­sty­ki Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go. Odbę­dzie się 11–12 maja 2019 roku w Kra­ko­wie przy uli­cy Ingar­de­na 6. Tema­tem prze­wod­nim tego­rocz­nej edy­cji będzie „Uwa­ga i pamięć”.

Celem orga­ni­za­cji Kra­kow­skiej Kon­fe­ren­cji Kogni­ty­wi­stycz­nej jest stwo­rze­nie przy­ja­znej prze­strze­ni, któ­ra umoż­li­wi stu­den­tom dys­ku­sje o zain­te­re­so­wa­niach nauko­wych, posze­rzy ich hory­zon­ty i pozwo­li na wymia­nę inspi­ra­cji. Wie­rzy­my też, że przed­sta­wie­nie mno­go­ści per­spek­tyw, z któ­rych postrze­ga­ny może być pro­blem, jest szcze­gól­nie istot­ne dla kogni­ty­wi­sty­ki jako dzie­dzi­ny o inter­dy­scy­pli­nar­nym cha­rak­te­rze. Każ­de­go roku pod­czas pre­lek­cji obser­wu­je­my coraz licz­niej­sze gro­no stu­den­tów nie tyl­ko z Pol­ski, lecz tak­że zagra­ni­cy. Ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem cie­szą się rów­nież orga­ni­zo­wa­ne od dwóch lat warsz­ta­ty inte­rak­tyw­ne, pod­czas któ­rych uczest­ni­cy mogą zapo­znać się z róż­ny­mi tech­ni­ka­mi pro­wa­dze­nia badań, czy meto­da­mi ana­li­zy danych.

Ponad­to może­my pochwa­lić się pre­lek­cja­mi wie­lu zna­ko­mi­tych gości, któ­rzy uświet­nia­ją każ­dą edy­cję. Pod­czas poprzed­nich edy­cji mie­li­śmy szan­sę wysłu­chać wykła­dów takich spe­cja­li­stów jak na przy­kład prof. Wło­dzi­sław Duch, prof. Ryszard Tadeu­sie­wicz, prof. Edwar­da Nęc­ka, prof. Kevi­na O’Regan, prof. Micha­el Pau­en czy  prof. Axel Cle­ere­mans. Tego­rocz­ną edy­cję uświet­nią, mię­dzy inny­mi, spe­cja­li­zu­ją­cy się w zagad­nie­niach zwią­za­nych z tema­tem prze­wod­nim, dr Juan Lupi­áñez oraz prof. Rob van der Lub­be. Pierw­szy z nich wygło­si wykład pt.: “Seman­tic incon­gru­ity attracts atten­tion at a pre-con­scio­us level: The effects on objects detec­tion, iden­ti­fi­ca­tion and memo­ry”. Dru­gi zaś opo­wie o elek­tro­fi­zjo­lo­gicz­nych mar­ke­rach uwa­gi prze­strzen­nej. Zor­ga­ni­zo­wa­ne zosta­ną tak­że warsz­ta­ty towa­rzy­szą­ce na róż­nych pozio­mach zaawan­so­wa­nia, któ­re będą doty­czy­ły ana­li­zy sta­ty­stycz­nej danych eksperymentalnych.

Ter­min nad­sy­ła­nia zgło­szeń: 1 marca.

Tutaj znaj­du­ją się: Call for Papers, for­mu­larz zgło­sze­nio­wy, stro­na kon­fe­ren­cji na Face­bo­oku oraz stro­na warsz­ta­tów na Face­bo­oku.

Orga­ni­za­tor: Koło Nauko­we Stu­den­tów Kogni­ty­wi­sty­ki UJ

Opie­kun mery­to­rycz­ny kon­fe­ren­cji: dr Dariusz Asanowicz

Patro­ni:

Coper­ni­cus Center

neuropsychologia.org

mojapsychologia.pl

Filo­zo­fuj!

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy