Aktualności Konferencje Patronaty

XI Krakowska Konferencja Kognitywistyczna – Uwaga i pamięć

Krakowska Konferencja Kognitywistyczna
Krakowska Konferencja Kognitywistyczna jest wydarzeniem, które już na stałe wpisało się na mapę wydarzeń naukowych w Polsce. Jej organizacja to okazja do podkreślenia jak istotna dla rozwoju kognitywistyki jest próba interdyscyplinarnego spojrzenia na procesy poznawcze. Realizacji tego celu sprzyja fakt, że każdego roku podczas konferencji wystąpień udzielają nie tylko studenci z Polski i zagranicy, lecz także wybitni specjaliści z całego świata.

Zapisz się do naszego newslettera

Krakows­ka Kon­fer­enc­ja Kog­ni­ty­wisty­cz­na jest orga­ni­zowana przez Koło Naukowe Stu­den­tów Kog­ni­ty­wisty­ki Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego. Odbędzie się 11–12 maja 2019 roku w Krakowie przy uli­cy Ingar­de­na 6. Tem­atem prze­wod­nim tegorocznej edy­cji będzie „Uwa­ga i pamięć”.

Celem orga­ni­za­cji Krakowskiej Kon­fer­encji Kog­ni­ty­wisty­cznej jest stworze­nie przy­jaznej przestrzeni, która umożli­wi stu­den­tom dyskus­je o zain­tere­sowa­ni­ach naukowych, posz­erzy ich hory­zon­ty i poz­woli na wymi­anę inspiracji. Wierzymy też, że przed­staw­ie­nie mno­goś­ci per­spek­tyw, z których postrze­gany może być prob­lem, jest szczegól­nie istotne dla kog­ni­ty­wisty­ki jako dziedziny o inter­dyscy­pli­narnym charak­terze. Każdego roku pod­czas prelekcji obser­wu­je­my coraz liczniejsze grono stu­den­tów nie tylko z Pol­s­ki, lecz także zagrani­cy. Ogrom­nym zain­tere­sowaniem cieszą się również orga­ni­zowane od dwóch lat warsz­taty inter­ak­ty­wne, pod­czas których uczest­ni­cy mogą zapoz­nać się z różny­mi tech­nika­mi prowadzenia badań, czy meto­da­mi anal­izy danych.

Pon­ad­to może­my pochwal­ić się prelekc­ja­mi wielu znakomi­tych goś­ci, którzy uświet­ni­a­ją każdą edy­cję. Pod­czas poprzed­nich edy­cji mieliśmy szan­sę wysłuchać wykładów takich spec­jal­istów jak na przykład prof. Włodzisław Duch, prof. Ryszard Tadeusiewicz, prof. Edwar­da Nęc­ka, prof. Kev­ina O’Regan, prof. Michael Pauen czy  prof. Axel Cleere­mans. Tegoroczną edy­cję uświet­nią, między inny­mi, spec­jal­izu­ją­cy się w zagad­nieni­ach związanych z tem­atem prze­wod­nim, dr Juan Lupiáñez oraz prof. Rob van der Lubbe. Pier­wszy z nich wygłosi wykład pt.: “Seman­tic incon­gruity attracts atten­tion at a pre-con­scious lev­el: The effects on objects detec­tion, iden­ti­fi­ca­tion and mem­o­ry”. Dru­gi zaś opowie o elek­trofizjo­log­icznych mark­er­ach uwa­gi przestrzen­nej. Zor­ga­ni­zowane zostaną także warsz­taty towarzyszące na różnych poziomach zaawan­sowa­nia, które będą doty­czyły anal­izy statysty­cznej danych ekspery­men­tal­nych.

Ter­min nadsyła­nia zgłoszeń: 1 mar­ca.

Tutaj zna­j­du­ją się: Call for Papers, for­mu­la­rz zgłoszeniowy, strona kon­fer­encji na Face­booku oraz strona warsz­tatów na Face­booku.

Orga­ni­za­tor: Koło Naukowe Stu­den­tów Kog­ni­ty­wisty­ki UJ

Opiekun mery­to­ryczny kon­fer­encji: dr Dar­iusz Asanow­icz

Patroni:

Coper­ni­cus Cen­ter

neuropsychologia.org

mojapsychologia.pl

Filo­zo­fuj!

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy