Zadania

Zadanie #20: Tworzenie treści na kanały social media

Potrzebujemy osoby do pomocy w dziale marketingu! Jeżeli interesujesz się filozofią, a przy okazji znasz nowinki ze świata social mediów, to właśnie Ciebie szukamy :)

Zada­niem wolon­ta­riu­sza, któ­re­go szu­ka­my, będzie pomoc w two­rze­niu tre­ści mar­ke­tin­go­wych na nasze por­ta­le spo­łecz­no­ścio­we i por­tal filozofuj.eu. Jeśli masz lek­kie pió­ro, czu­jesz, że masz smy­kał­kę do mar­ke­tin­gu (albo chcesz się prze­ko­nać, czy ją masz) i potra­fisz robić świet­ne zdję­cia to jesteś naszym wyma­rzo­nym kandydatem 🙂 

Wolon­ta­riusz będzie two­rzył tre­ści mar­ke­tin­go­we, któ­re będą publi­ko­wa­ne na por­ta­lu filozofuj.eu i por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych (Face­bo­oku, Insta­gra­mie i Twit­te­rze) nale­żą­cych i admi­ni­stro­wa­nych przez redak­cję maga­zy­nu  „Filo­zo­fuj!”.

Zada­nia i wymagania:

  1. Reda­go­wa­nie tre­ści marketingowych.
  2. Dopa­so­wy­wa­nie rodza­ju publi­ko­wa­nych tre­ści do spe­cy­fi­ki kon­kret­ne­go kana­łu social media.
  3. Wyko­ny­wa­nie zdjęć, na któ­rych będzie widocz­ny maga­zyn „Filo­zo­fuj!” (nie wyma­ga­my posia­da­nia spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu foto­gra­ficz­ne­go, wystar­czy tele­fon komórkowy)
  4. Umie­jęt­ność samo­dziel­nej edy­cji zdjęć w zakre­sie podstawowym.
  5. Zaan­ga­żo­wa­nie, sumien­ność i terminowość. 

 

Zainteresowany/a? Prze­ślij nam CV i kil­ka słów o sobie. Powiedz nam dla­cze­go mamy wybrać aku­rat Ciebie 🙂

Maile moż­na prze­sy­łać na adres: olga.tuznik@academicon.pl.

Powrót do listy zadań >

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy