Pożegnania

Zmarł Zygmunt Bauman

9 stycznia tego roku w wieku 91 lat zmarł w brytyjskim Leeds profesor Zygmunt Bauman, wybitny socjolog, teoretyk kultury, filozof i eseista. W roku 2014 szwajcarski Instytut Gottlieba Duttweilera (GDI) uznał go za jednego ze stu najbardziej wpływowych intelektualistów świata. Swoją popularność zdobył, kierując swoje książki, zawierające oryginalne koncepcje filozoficzne, do szerszej publiczności, także pozaakademickiej. Zdobywca wielu prestiżowych nagród, w tym Nagrody im. Theodora W. Adorno z 1998 r.

Bau­man urodz­ił się 19 listopa­da 1925 r. w Poz­na­niu w rodzinie żydowskiego pochodzenia. Ksz­tałce­nie wyższe rozpoczął w ZSRR, dokąd uciekł z rodzi­ca­mi po wybuchu wojny we wrześniu 1939 r. Swo­je wyk­sz­tałce­nie uzu­peł­ni­ał także po wojnie odby­wa­jąc stu­dia filo­zoficzne na Uni­w­er­syte­cie Warsza­wskim. Został pier­wszym redak­torem kwartal­ni­ka „Stu­dia Socjo­log­iczne”. Ze wzglę­du na pochodze­nie został pozbaw­iony stanowiska kierown­i­ka Kat­edry Socjologii Ogól­nej w mar­cu 1968 r., po czym zde­cy­dował się opuś­cić kraj. Do roku 1971 wykładał w Tel Awi­wie i Haj­fie, następ­nie zaś związał się na stałe z bry­tyjskim Uni­w­er­sytetem w Leeds jako tamte­jszy kierown­ik Kat­edry Socjologii do 1990, kiedy przeszedł na emery­turę.

Nazwisko Bau­mana nieod­mi­en­nie kojarzy się z kon­cepcją „płyn­nej nowoczes­noś­ci” (którą zawarł w wydanej w Polsce w roku 2006 książce o tym samym tytule). Nowoczes­ność, według filo­zo­fa i socjolo­ga, niosła na sztan­darach ambicję intelek­tu do porząd­kowa­nia rzeczy­wis­toś­ci społecznej, co doprowadz­iło do pow­sta­nia obozów zagłady. To właśnie filo­zo­fowie mod­ern­iz­mu powin­ni zapo­biec pot­wornoś­ciom II Wojny Świa­towej. Sko­ro ludzkość poz­woliła na zaist­nie­nie tak stras­zli­wego zła, należy szukać innych niż mod­ernisty­czne dróg myśle­nia w ramach post­mod­ern­iz­mu, czyli ponowoczes­noś­ci. W roku 1989 otrzy­mu­je on Europe­jską Nagrodę Amal­fi za swo­ją najsłyn­niejszą książkę: Nowoczes­ność i Zagła­da. Podob­nie jak fran­cus­ki filo­zof, Emmanuel Lev­inas, Bau­man tworzy swo­ją filo­zofię na bazie głębok­iej nieufnoś­ci wobec rozu­mu ludzkiego, który poz­wolił na Holo­caust. U obu znakomi­tych myśli­cieli życie i twór­c­zość są niezwyk­le ściśle pow­iązane.

Opra­cow­anie Izabela Sankows­ka

Fot.: Some rights reserved by Meet the media Guru, CC BY-SA 2.0 Gener­ic


Gdy­by ktoś chci­ał napisać kil­ka słów upamięt­nienia zmarłego filo­zo­fa i jego dorobku, prosimy je kierować na adres: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy