Aktualności

Podszepty pochopnego Hermesa – „Czwartki z filozofią” w toruńskim Dworze Artusa

Po przerwie wakacyjnej do Dworu Artusa w Toruniu powraca cykl „Czwartek z filozofią”. Już w pierwszy czwartek października (5 X) w Sali Wielkiej będzie można wysłuchać wykładu pt. „Podszepty pochopnego Hermesa, czyli dlaczego filozofowie kochają etymologię”.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Na począt­ku było sło­wo. Nic więc dziw­ne­go, że filo­zo­fo­wie od wie­ków przy­glą­da­ją się języ­kom. Zawie­ra­ją one dużo praw­dy o kul­tu­rach, któ­re znik­nę­ły ze świa­ta, a któ­re sta­no­wią pod­wa­li­nę dzi­siej­szej cywi­li­za­cji. Dzię­ki nie­mu pozna­je­my histo­rię, a poprzez nią – samych sie­bie. War­to więc spoj­rzeć na świat przez pry­zmat ety­mo­lo­gicz­ny, obrać języ­ko­znaw­czy punkt widze­nia. Może w języ­ku kry­je się praw­da o człowieku?

Bywa jed­nak, że filo­zo­fo­wie ule­ga­ją pod­szep­tom Her­me­sa, pochop­ne­go boga łatwych roz­wią­zań, patro­na języ­ka, któ­ry zwa­bia myśli­cie­li na manow­ce, w wyni­ku cze­go roz­wa­ża­nia ety­mo­lo­gicz­ne sta­ją się czy­sty­mi fan­ta­zja­mi. Pro­ble­my, któ­re sta­wia przed nami nie­ła­twy, acz­kol­wiek inte­re­su­ją­cy temat wykła­du roz­wa­ży dr hab. Mar­cin Zdren­ka z Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu, któ­ry w swo­jej pra­cy nauko­wej zaj­mu­je się pro­ble­ma­ty­ką ety­ki cnót, gene­alo­gią pojęć filo­zo­fii moral­nej oraz filo­zo­fią zła.

Patro­nat nad cyklem obję­ło „Filo­zo­fuj!”. Orga­ni­za­to­rzy zapra­sza­ją na spo­tka­nie wszyst­kich chęt­nych w naj­bliż­szy czwar­tek o 18:30, wstęp wolny.

Źró­dło: Dwór Atru­sa

Opra­co­wa­ła: Lilia­na Radkiewicz

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Reklama

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy