Aktualności Konferencje Patronaty

Filozofia w górach po raz IV

„Górskie Filozofowanie” to wyjątkowe przedsięwzięcie służące integracji środowisk akademickich z całej Polski. Kolejna edycja zaplanowana na 9–11 czerwca 2017 r. w Schronisku Szrenica odbędzie się pod hasłem: „Jak żyć? – Co ma wspólnego filozofia z życiem codziennym? Najważniejsze wyzwania aksjologiczno-etyczne współczesności”. Wszystko w klimacie górskiej wędrówki połączonej z filozoficzną debatą. „Filozofuj!” jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Tego­rocz­na edy­cja kon­fe­ren­cji będzie kon­cen­tro­wa­ła się na pyta­niu „jak żyć?” i będzie mia­ła cha­rak­ter semi­na­ryj­ny. Prze­wi­dzia­na jest pre­zen­ta­cja mak­sy­mal­nie 15 wystą­pień po 2030 minut oraz dys­ku­sja wokół każ­de­go z refe­ra­tów. Jak piszą orga­ni­za­to­rzy:

zale­ży nam na filo­zo­fo­wa­niu in sta­tu nascen­di, a więc „tu i teraz”, w kon­tek­ście bie­żą­cych wyzwań aksjo­lo­gicz­no-etycz­nych, w ramach doświad­cze­nia współ­cze­sno­ści i z jego wnę­trza. […] Nie ozna­cza to depre­cja­cji dorob­ku i dzie­dzic­twa filo­zo­ficz­ne­go poprzed­nich poko­leń, a raczej ich ewen­tu­al­ną nobi­li­ta­cję poprzez wska­za­nie ich nie­prze­mi­ja­ją­cej aktu­al­no­ści, ale nie w cha­rak­te­rze muze­al­nych pomni­ków, ale żywej obec­no­ści i to nie ponad, ale w zmien­nych kole­jach losów ludz­ko­ści.

Pro­po­zy­cję refe­ra­tów, a tak­że chęć bier­ne­go udzia­łu w kon­fe­ren­cji nale­ży zgła­szać do dnia 10 maja na adres: gorskie.filozofowanie@gmail.com, prze­sy­ła­jąc for­mu­larz dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej orga­ni­za­to­rów. Udział w kon­fe­ren­cji jest bez­płat­ny, a dla naj­lep­szych refe­ren­tów prze­wi­dy­wa­na jest moż­li­wość publi­ka­cji arty­ku­łu w 5-punk­to­wym cza­so­pi­śmie nauko­wym „Filo­zo­fia. Pra­ce Nauko­we Aka­de­mii im. Jana Dłu­go­sza w Czę­sto­cho­wie”.

Kon­fe­ren­cja połą­czo­na jest z trzy­dnio­wą wyciecz­ką gór­ską, któ­rej tra­sa obej­mu­je nastę­pu­ją­ce punk­ty:

DZIEŃ I

Szklar­ska Porę­ba – Wodo­spad Kamień­czy­ka – Schro­ni­sko Hala Szre­nic­ka – Schro­ni­sko Szre­ni­ca

DZIEŃ II

Schro­ni­sko Szre­ni­ca – Gra­nicz­na Łąka – Trzy Świn­ki – Svin­ské  Kame­ny – Mokra Prze­łęcz – Česká  Bud­ka – Mały Śnież­ny Kocioł – Śnież­ne Kotły – Pod Wiel­kim Szy­sza­kiem – Śnież­ne Koty­ły – Lab­ský vodo­spád – Lab­ská Bouda – Źró­dła Łaby – Česká Bud­ka – Mokra Prze­łęcz –  Svin­ské Kame­ny – Trzy Świn­ki – Gra­nicz­na Łąka – Schro­ni­sko Szre­ni­ca

DZIEŃ III

Schro­ni­sko Szre­ni­ca – Gra­nicz­na Łąka – Trzy Świn­ki – Svin­ské Kame­ny Kame­ny – Mokra Prze­łęcz – Schro­ni­sko pod Łab­skim Szczy­tem – Sta­ra Dro­ga – Szklar­ska Porę­ba

Orga­ni­za­to­rzy:

dr hab. prof. AJD Maciej Woź­nicz­ka
dr hab. Janusz Jasku­ła (UWr)
mgr Michał Płó­cien­nik (AJD)
mgr Mak­sym Adam­czak (UWr)
lic. Arian Kowal­ski (UWr)
Koło Nauko­we Filo­zo­fów Aka­de­mii im. Jana Dłu­go­sza w Czę­sto­cho­wie
Koło Nauko­we Stu­den­tów Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go


Schro­ni­sko Szre­ni­ca (Kar­ko­no­sze) 1362 m. n.p.m.
9–11 czerw­ca 2017 r.
Stro­na inter­ne­to­wa orga­ni­za­to­rów
Wyda­rze­nie na face­bo­oku

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy