Edukacja filozoficzna Konkursy Patronaty Wydarzenia

Gimnazjalista myślenia się nie boi – VII „Filozofiada” we Włocławku

Już po raz 7. uczniowie klas gimnazjalnych z Włocławka i okolic (województwo kujawsko-pomorskie) spróbują swoich sił jako początkujący historycy filozofii. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego organizuje kolejną edycję Konkursu Filozoficznego „Filozofiada”. „Filozofuj!” objęło patronat nad tym wydarzeniem.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

VII Konkurs Filo­zoficzny „Filo­zofi­a­da” skierowany jest do uczniów klas IIIII gim­nazjów z terenu wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego. Hasło tegorocznej edy­cji to „W poszuki­wa­niu człowieczeńst­wa”.
W ramach przy­go­towań konkur­sowych uczest­ni­cy proszeni są o zapoz­nanie się z trze­ma frag­men­ta­mi tek­stów filo­zoficznych: „Państ­wa” Pla­tona, „Kry­ty­ki czys­tego rozu­mu” Immanuela Kan­ta oraz „Człowieka zbun­towanego” Alber­ta Camusa. Młodzi „miłośni­cy mądroś­ci” będą musieli także zdobyć infor­ma­c­je o dzi­ałal­noś­ci tych trzech myśli­cieli oraz opra­cow­ać pod­sta­wowe poję­cia filo­zoficzne (takie jak aksjolo­gia, antropolo­gia, byt, dual­izm, egzys­tenc­jal­izm, este­ty­ka, ety­ka, ide­al­izm, mate­ri­al­izm, metafizy­ka, moral­ność, ontolo­gia czy relaty­wizm). Następ­nie 8 maja 2018 r. od godz. 10.00 przys­tąpią do tes­tu wiedzy oraz umiejęt­noś­ci czy­ta­nia ze zrozu­mie­niem. Wyni­ki konkur­sowych zma­gań zostaną ogłos­zone 15 maja 2018 r. pod­czas pod­sumowa­nia dzi­ałań konkur­sowych, które­mu – trady­cyjnie – towarzyszyć będzie prelekc­ja filo­zo­fa z Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu, zaprzy­jaźnionego z Szkołą Pod­sta­wową nr 23 we Włocławku.

Orga­ni­za­tor
Szkoła Pod­sta­wowa nr 23 im. Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego we Włocławku

Patronat hon­orowy
J. E. Ks. Biskup Dr Wiesław Alo­jzy Mer­ing, Ordy­nar­iusz Diecezji Włocławskiej
Piotr Całbec­ki, Marsza­łek Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego

Patronat naukowy
Marek Gra­lik, Kujawsko-Pomors­ki Kura­tor Oświaty
Dr Marek Wojtkows­ki, Prezy­dent Mias­ta Włocławek
Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu

Patronat medi­al­ny
„Filo­zo­fuj!”

: Szkoła Pod­sta­wowa nr 23 im. Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego we Włocławku
8.05.2018 r. od godz. 10.00 – test konkur­sowy, 15.05.2018 r. – pod­sumowanie, ogłosze­nie wyników
Strona inter­ne­towa orga­ni­za­torów
Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Jestem bard­zo ciekawa co dla uczniów znaczy ” Czysty Rozum” w/ g Immanuela Kan­ta? Jaka jest różni­ca znaczenia między poję­ci­a­mi “ety­ka” a “moral­ność”? Jak uczniowie rozu­mieją poję­cie “komu­nikac­ja społecz­na” i do czego prowadzi prob­lem w rozu­mie­niu wypowiedzi pod­mio­tu wypowiada­jącego się przez przed­miot słucha­ją­cy tej wypowiedzi? Jak rozu­mieć poję­cie dyscy­pliny naukowej ” Seman­ty­ka ling­wisty­cz­na”?

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy