Ogłoszenia

Prenumerata 2018

Znamy już wyniki ankiety dotyczącej tematu 6 numeru z 2018 roku. Zwycięski temat uzyskał ogromną przewagę nad konkurencją. Tym samym możemy ogłosić tematy wszystkich numerów „Filozofuj!” w roku 2018 oraz podać warunki prenumeraty i sprzedaży egzemplarzy drukowanych magazynu „Filozofuj!” na rok 2018. Ciekawi? Zapraszamy do lektury.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Naj­pierw o ankie­cie doty­czą­cej nume­ru 6 / 2018. Zwy­cię­żył temat „Poza­ludz­kie umy­sły”, któ­ry uzy­skał 36% gło­sów. Na podium zna­la­zły się rów­nież tema­ty: „Wła­dza” i „Świa­do­mość”, któ­re jed­nak uzy­ska­ły zale­d­wie – odpo­wied­nio – 11% i 9%. Zatem ogła­sza­my, że zesta­wie­nie tema­tów nume­rów maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!” w roku 2018 wyglą­da następująco:

 1. Pięk­no
 2. Czas
 3. Spra­wie­dli­wość
 4. Oso­ba
 5. Język
 6. Poza­ludz­kie umysły

Spie­szy­my poin­for­mo­wać rów­nież, że cena egzem­pla­rza pozo­sta­je bez zmian10 zł (w tym 5% VAT). Będzie je moż­na kupić:

 • w naszym skle­pie inter­ne­to­wym > tutaj.
 • salo­nach Empi­ku w całej Pol­sce – wię­cej infor­ma­cji > tutaj.
 • salo­ni­kach pra­so­wych Ruchu, Inme­dio, Relay, Świat Pra­sy i innych w całej Pol­sce – wię­cej infor­ma­cji > tutaj.
 • w punk­tach two­rzą­cej się sie­ci sprze­da­ży „Filo­zo­fuj!” – wię­cej infor­ma­cji > tutaj.

Cena prenumeraty 2018 również pozostanie bez zmian – 60 zł (w tym 5% VAT).

 • Dosta­wa gra­tis! W cenie pre­nu­me­ra­ty są kosz­ty prze­sył­ki wszyst­kich egzem­pla­rzy listem zwykłym.
 • Zama­wia­ją­cy, któ­rzy chcą zamó­wić prze­sył­kę pole­co­ną dla wszyst­kich egzem­pla­rzy, będą musie­li dopła­cić 14,99 zł (w tym 23% VAT). W tym celu nale­ży w koszy­ku, w opcjach wysył­ki wybrać: Prze­sył­ka pole­co­na x 6 — prenumerata.

Prenumeratę można zamówić już teraz > tutaj.

Czy WIECIE, ŻE…

Życzy­my miłej i owoc­nej lek­tu­ry! Filozofujcie!

Redak­cja

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy