Ogłoszenia

Uroczystość zakończenia XXIX Olimpiady Filozoficznej!

Nadszedł czas na wręczenie nagród oraz uroczystą galę na zakończenie XXIX Olimpiady Filozoficznej oraz Konkursu Filozoficznego „W drodze ku mądrości”. Jako patroni medialni i sponsorzy nagród serdecznie zapraszamy do Pałacu Kazimierzowskiego znajdującego się w Warszawie na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28 w najbliższy piątek 26 maja o godzinie 11:00!

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Sło­wem przy­po­mnie­nia, finał XXIX OF odbył się 22 kwiet­nia, a lau­re­at­ką tego­rocz­nej edy­cji zosta­ła Karo­li­na Bas­sa z okrę­gu szcze­ciń­skie­go. Każ­dy z fina­li­stów pod­cho­dził do dwu­czę­ścio­we­go egza­mi­nu, na któ­ry skła­da­ły się: roz­mo­wa z człon­ka­mi komi­sji oraz ana­li­za krót­kie­go frag­men­tu tek­stu źró­dło­we­go.

Poza ufun­do­wa­niem nagród w Olim­pia­dzie, któ­re wrę­czo­ne zosta­ną w ten pią­tek, redak­cja nasze­go maga­zy­nu ufun­do­wa­ła pierw­szej trój­ce lau­re­atów rocz­ną pre­nu­me­ra­tę „Filo­zo­fuj!”.

Tutaj znaj­du­je się link do pro­gra­mu uro­czy­sto­ści.

Zatem raz jesz­cze uprzej­mie zapra­sza­my na wykład oraz spra­woz­da­nie z XXIX OF, a tak­że na spo­tka­nie z lau­re­ata­mi oraz redak­cją maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!” w War­sza­wie!

Opra­co­wa­ła: Kami­la Dylew­ska
Źró­dło: PTF


Zob. relację z uroczystego zakończenia 28. edycji OFwywiad z Mirą Zyśko, zwyciężczynią 28. edycji OF.

Patro­nem medial­nym Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej jest maga­zyn „Filo­zo­fuj!”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy