Zadania

Zadanie # 9: Key account manager

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Key account manager

Korzy­ści dla Ciebie:

 • zdo­by­cie doświad­cze­nia zawo­do­we­go przy wspar­ciu uczci­wych i doświad­czo­nych osób zespołu
 • ela­stycz­ne godzi­ny pra­cy (moż­li­wość połą­cze­nia z inny­mi obowiązkami)
 • brak narzu­co­nych limi­tów sprzedażowych
 • moż­li­wość udzia­łu w szko­le­niach wewnętrz­nych pod­no­szą­cych kwa­li­fi­ka­cje zawodowe
 • coaching sta­no­wi­sko­wy
 • Pro­cen­to­we wyna­gro­dze­nie  za zdo­by­cie rekla­mo­daw­ców (30% war­to­ści faktury)
 • udział w two­rze­niu nowej mar­ki „Filo­zo­fuj”

Jakie mamy wobec Cie­bie oczekiwania:

 • doświad­cze­nie w pra­cy B2B –mile widziane
 • zain­te­re­so­wa­nie obsza­rem sprze­da­ży i mar­ke­tin­gu – mile widziane
 • obo­wiąz­ko­wość i sumienność
 • otwar­tość w rela­cjach z ludźmi
 • pozy­tyw­ność i dobra energia

Co będzie nale­ża­ło do Two­ich obowiązków:

 • przy­go­to­wy­wa­nie ofert i pro­wa­dze­nie nego­cja­cji z klientem
 • two­rze­nie bazy poten­cjal­nych klien­tów oraz kalen­da­rza kontaktów
 • utrzy­my­wa­nie kon­tak­tów z naj­waż­niej­szy­mi klien­ta­mi i pozy­ski­wa­nie nowych klientów
 • udział w pro­gra­mach roz­wo­jo­wych dla kadry sprzedażowej
 • moni­to­ro­wa­nie rynku
 • rapor­to­wa­nie

Zain­te­re­so­wa­ny? Prze­ślij nam  cv i kil­ka słów o sobie dla­cze­go mamy wybrać aku­rat Ciebie.

Maile moż­na prze­sy­łać na adres: filozofuj@academicon.pl.

Powrót do listy zadań >

 

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy