Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #6: Mechanika klasyczna na Zakopiance

Wyjeżdżamy z Pcimia. Wiecie, jak się nazywa słynna droga, przy której leży Pcim? To Zakopianka. Jedziemy do Zakopanego. W drodze nie daje nam spokoju intrygująca zagadka. Zachęcamy do gimnastyki umysłowej.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Zachę­ca­my Was do nad­sy­ła­nia zaga­dek logicz­nych oraz zaob­ser­wo­wa­nych „wpa­dek” logicz­nych (rów­nież naszych): redakcja@filozofuj.eu.


Mechanika klasyczna na Zakopiance*

Wyjeż­dża­my z Pci­mia do Zako­pa­ne­go. Wie­my, że godzi­nę póź­niej nasz zna­jo­my wyjeż­dża z Zako­pa­ne­go w kie­run­ku Pci­mia. Jedzie­my z dokład­nie taką samą prędkością.

Pyta­nie: Któ­ry z nas będzie bli­żej Pci­mia, gdy się spotkamy?

 

Odpowiadając na pytania, opiszcie, jakim sposobem doszliście do rozwiązania.

 

* Na pod­sta­wie książ­ki Ray­mon­da Smul­ly­ana: Jaki jest tytuł tej książ­ki?, tłum. Boh­dan Chwe­deń­czuk, Książ­ka i Wie­dza 2004.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy