LSF Ogłoszenia

2. Letnia Szkoła „Filozofuj!” w Czorsztynie – program ramowy

Prezentujemy program ramowy 2. Letniej Szkoły „Filozofuj!”, a w nim: szczegółowy opis zajęć dotyczących Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, wycieczek turystycznych i rekreacyjnych oraz dodatkowych zajęć prowadzonych przez redaktorów „Filozofuj!”. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc, więc nie zwlekaj i zapisz się już dziś na wakacje z filozoficzną przygodą!

Zapisz się do naszego newslettera

Informacje na temat zapisów na 2. LSF można znaleźć > tutaj.


Program

Pro­gram jest tak pomyślany, by „dzi­ałał” zarówno w pogodę, jak i nie­pogodę. W tym pier­wszym przy­pad­ku po zaję­ci­ach będzie wyjś­cie w góry (przewidu­je­my dni prz­er­wy od wypraw górs­kich), w tym drugim przy­pad­ku też na pewno nie będziemy się nudz­ić, bo na każdy dzień zostały zaplanowane dodatkowo atrak­cyjne zaję­cia.

Dzień 1 – 5 sierpnia, sobota

17.00 Rejes­trac­ja uczest­ników
18.00 Kolac­ja
19.00 Ofic­jalne otwar­cie 2. LSF, pow­i­tanie uczest­ników i inte­grac­ja przy ognisku

Dzień 2 – 6 sierpnia, niedziela

09.00 Śni­adanie
09.45–10.30 Prof. Ryszard Kleszcz: Filo­zoficzne wprowadze­nie, poję­cie szkoły filo­zoficznej,  Szkoła Kaz­imierza Twar­dowskiego jako szkoła filo­zoficz­na, Twar­dows­ki we Lwowie, Twar­dows­ki jako nauczy­ciel filo­zofii
10.45–11.30 Prof. Ryszard Kleszcz: Twar­dows­ki jako filo­zof – charak­terysty­ka ogól­na, zain­tere­sowa­nia, syl­wet­ka i osobowość filo­zo­fa

Wari­ant 1 (dobra pogo­da)
12.00–18.30 Wyciecz­ka na Górę Wdżar, dyskus­je w drodze, zjazd torem saneczkowym, Msza Św. dla chęt­nych

Wari­ant 2 (pada)
12.00–12.45 Zaję­cia dodatkowe prowad­zone przez redak­torów „Filo­zo­fuj!”: red. Mał­gorza­ta Szostak Filo­zofia w filmie

13.00 Obi­ad
14.00–16.00 Pro­jekc­ja fil­mu #1
16.00–17.00 Dyskus­ja nad filo­zoficzny­mi aspek­ta­mi fil­mu

17.30–18.30 Msza Św. dla chęt­nych

19.00 Kolac­ja / obi­adoko­lac­ja

20.00 Inte­grac­ja

Dzień 3 – 7 sierpnia, poniedziałek

08.00 Śni­adanie
08.45–09.30 Prof. Anna Brożek: Kon­cepc­ja filo­zofii i pos­tu­laty metodolog­iczne Szkoły Lwowsko-Warsza­wskiej, skrzy­dło log­iczne (Jan Łukasiewicz) i psy­cho­log­iczne (Władysław Witwic­ki) Szkoły Lwowsko-Warsza­wskiej

09.45–10.30 Prof. Anna Brozek: Anal­iza frag­men­tów tek­stu Twar­dowskiego O tzw. praw­dach względ­nych

Wari­ant 1 (dobra pogo­da)
11.00–14.00 Wyciecz­ka na zamek w Czorsz­tynie, dyskus­je w drodze

14.00–19.00 Wyciecz­ka na górę Lubań, dyskus­je w drodze

Wari­ant 2 (pada)
11.00–11.45 Zaję­cia dodatkowe prowad­zone przez redak­torów „Filo­zo­fuj!”: red. Artur Kosec­ki Filo­zofia umysłu
12.00–12.45 Zaję­cia dodatkowe prowad­zone przez redak­torów „Filo­zo­fuj!”: red. Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka Gry filo­zoficzne

13.00 Obi­ad

14.00–16.00 Pro­jekc­ja fil­mu #2
16.00–17.00 Dyskus­ja nad filo­zoficzny­mi aspek­ta­mi fil­mu

Czas wol­ny

19.00 Kolac­ja / obi­adoko­lac­ja

20.00 Inte­grac­ja

Dzień 4 – 8 sierpnia, wtorek

08.00 Śni­adanie
08.45–09.30 Prof. Ryszard Kleszcz: Ogól­na charak­terysty­ka Szkoły i syl­wet­ki jej niek­tórych wybit­nych przed­staw­icieli: Tadeusz Kotar­bińs­ki, Tadeusz Czeżows­ki, Maria Ossows­ka

09.45–10.30 Prof. Ryszard Kleszcz: Anal­iza tek­stu Twar­dowskiego Czy człowiek postępu­je zawsze ego­isty­cznie i dyskus­ja nad nim

Wari­ant 1 (dobra pogo­da)
11.30–14.00 Plażowanie nad Jeziorem Czorsz­tyńskim, dyskus­je na plaży, row­er­ki wodne

16.00–18.00 Mecz pił­ki nożnej i siatkowej z redakcją „Filo­zo­fuj!”

Wari­ant 2 (pada)
11.00–11.45 Zaję­cia dodatkowe prowad­zone przez redak­torów „Filo­zo­fuj!”: red. Robert Kryńs­ki Dzi­en­nikarst­wo pop­u­larnonaukowe
12.00–12.45 Zaję­cia dodatkowe prowad­zone przez redak­torów „Filo­zo­fuj!”: red. Celi­na Gło­gows­ka Jak z filo­zofią „trafić pod strzechy”?

13.00 Obi­ad

14.00–16.00 Pro­jekc­ja fil­mu #3
16.00–17.00 Dyskus­ja nad filo­zoficzny­mi aspek­ta­mi fil­mu

Czas wol­ny

19.00 Kolac­ja / obi­adoko­lac­ja

20.00 Ognisko

Dzień 5 – 9 sierp­nia, śro­da

08.00 Śni­adanie
09.00–18.00 Całod­niowa wyciecz­ka do jask­iń lodowych na Słowacji, dyskus­je w jask­ini­ach 😉
19.00 Obi­adoko­lac­ja

20.00 Inte­grac­ja

Dzień 6 – 10 sierpnia, czwartek

08.00 Śni­adanie
08.45–09.30 Prof. Anna Brożek: Syl­wet­ki niek­tórych wybit­nych przed­staw­icieli Szkoły (c.d.): Władysław Tatarkiewicz, Kaz­imierz Ajdukiewicz i Izy­do­ra Dąmb­s­ka
09.40–10.25 Prof. Anna Brożek: Anal­iza wybranych haseł ze Stu zabobonów Józe­fa Marii Bocheńskiego,

Wari­ant 1 (dobra pogo­da)
11.00–17.00 Wyciecz­ka na Trzy Korony, dyskus­je w drodze

Wari­ant 2 (pada)
11.00–11.45 Zaję­cia dodatkowe prowad­zone przez redak­torów „Filo­zo­fuj!”: dr Artur Szut­ta Jak czy­tać tekst filo­zoficzny?
12.00–12.45 Zaję­cia dodatkowe prowad­zone przez redak­torów „Filo­zo­fuj!”: dr Natasza Szut­ta Ety­ka wobec nau­ki
13.00 Obi­ad

14.00–16.00 Pro­jekc­ja fil­mu #4
16.00–17.00 Dyskus­ja nad filo­zoficzny­mi aspek­ta­mi fil­mu

Czas wol­ny

19.00 Kolac­ja / obi­adoko­lac­ja

20.00 Inte­grac­ja

  Dzień 7 – 11 sierpnia, piątek

08.00 Śni­adanie
08.45–9.30 Prof. Anna Brożek: Znacze­nie Szkoły Lwowsko-Warsza­wskiej dla kul­tu­ry pol­skiej

9.45–10.30 Prof. Ryszard Kleszcz: Dorobek Szkoły Lwowsko-Warsza­wskiej a współczes­na filo­zofia: Co w pro­gramie Szkoły jest aktu­alne, ważne i inspiru­jące w kon­tekś­cie obec­nych debat filo­zoficznych?

Wari­ant 1 (dobra pogo­da)
11.00–15.00 Wyciecz­ka na zamek w Niedz­i­cy, dyskus­je w drodze

15.00–16.00 Rejs statkiem po Jeziorze Czorsz­tyńskim, dyskus­je na wodzie 🙂

Wari­ant 2 (pada)
11.00–11.45 Zaję­cia dodatkowe prowad­zone przez redak­torów „Filo­zo­fuj!”: dr Natasza Szut­ta Współczesne prob­le­my w bioe­tyce
12.00–12.45 Zaję­cia dodatkowe prowad­zone przez redak­torów „Filo­zo­fuj!”: dr Artur Szut­ta Ekspery­men­ty myślowe

13.00 Obi­ad

14.00–16.00 Pro­jekc­ja fil­mu #5
16.00–17.00 Dyskus­ja nad filo­zoficzny­mi aspek­ta­mi fil­mu

Czas wol­ny

19.00 Kolac­ja / obi­adoko­lac­ja

20.00 Ognisko

  Dzień 8 – 12 sierpnia, sobota

08.00 Śni­adanie
09.00–12.00 Pod­sumowanie 2. LSF i ofic­jalne zamknię­cie

Pakowanie

13.00 Obi­ad

Redakc­ja zas­trze­ga sobie możli­wość wprowadzenia zmi­an w pro­gramie.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy