Bakcyl filozofii Video Vlog

Adrian Kuźniar: Bakcyl filozofii #17 – Emotywizm w ramach empiryzmu logicznego

Akceptacja neopozytywistycznego kryterium znaczenia doprowadziła Alfreda J. Ayera do emotywistycznej teorii języka moralności. Co teoria ta głosi? Czym różni się od subiektywizmu?


Adrian Kuź­niar – dr hab., adiunkt w Zakła­dzie Filo­zo­fii Nauki Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Jego zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze kon­cen­tru­ją się wokół meta­ety­ki (zwłasz­cza teo­rii eks­pre­sy­wi­stycz­nych) oraz wybra­nych pro­ble­mów filo­zo­fii nauki (głów­nie filo­zo­fii bio­lo­gii), onto­lo­gii i epi­ste­mo­lo­gii. Autor m.in. mono­gra­fii Ety­ka ana­li­tycz­na a teo­ria ewo­lu­cji (CSZ Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, 2019), Kon­se­kwen­cje wyja­śnień dar­wi­now­skich w meta­ety­ce (WN „Sem­per”, 2017) oraz Język i war­to­ści (WN „Sem­per”, 2009).

 


Cykl obję­li­śmy patro­na­tem medialnym.

Za dwa tygo­dnie kolej­ny odcinek.

Ilu­stra­cja: Pixabay

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Oso­by wypo­wia­da­ją­ce prze­ciw­staw­ne poglą­dy moral­ne o tym że coś jest złe lub dobre nie zaprze­cza­ją sobie w sen­sie logicznym.Jednak trze­ba obiek­tyw­nie stwier­dzić że nie jest obo­jęt­ne dla ludzi jak wie­lu spo­śród nich będzie wyzna­wać takie czy inne poglądy.Świadomość doty­czą­ca waż­no­ści ogó­łu rela­cji i związ­ków mię­dzy ludź­mi powin­na prze­wa­żać nad kry­te­rium empi­rycz­nym ich wycinka.Od stop­nia rela­cji, powią­zań, związ­ków zale­ży zarów­no jakość jak osta­tecz­nie ich ist­nie­nie cze­go wła­śnie doświadczamy.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy