Bakcyl filozofii Video Vlog

Adrian Kuźniar: Bakcyl filozofii #17 – Emotywizm w ramach empiryzmu logicznego

Akceptacja neopozytywistycznego kryterium znaczenia doprowadziła Alfreda J. Ayera do emotywistycznej teorii języka moralności. Co teoria ta głosi? Czym różni się od subiektywizmu?

Zapisz się do naszego newslettera


Adrian Kuź­niar – dr hab., adiunkt w Zakła­dzie Filo­zo­fii Nauki Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Jego zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze kon­cen­tru­ją się wokół meta­ety­ki (zwłasz­cza teo­rii eks­pre­sy­wi­stycz­nych) oraz wybra­nych pro­ble­mów filo­zo­fii nauki (głów­nie filo­zo­fii bio­lo­gii), onto­lo­gii i epi­ste­mo­lo­gii. Autor m.in. mono­gra­fii Ety­ka ana­li­tycz­na a teo­ria ewo­lu­cji (CSZ Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, 2019), Kon­se­kwen­cje wyja­śnień dar­wi­now­skich w meta­ety­ce (WN „Sem­per”, 2017) oraz Język i war­to­ści (WN „Sem­per”, 2009).

 


Cykl obję­li­śmy patro­na­tem medialnym.

Za dwa tygo­dnie kolej­ny odcinek.

Ilu­stra­cja: Pixabay

Najnowszy numer można nabyć od 4 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Oso­by wypo­wia­da­ją­ce prze­ciw­staw­ne poglą­dy moral­ne o tym że coś jest złe lub dobre nie zaprze­cza­ją sobie w sen­sie logicznym.Jednak trze­ba obiek­tyw­nie stwier­dzić że nie jest obo­jęt­ne dla ludzi jak wie­lu spo­śród nich będzie wyzna­wać takie czy inne poglądy.Świadomość doty­czą­ca waż­no­ści ogó­łu rela­cji i związ­ków mię­dzy ludź­mi powin­na prze­wa­żać nad kry­te­rium empi­rycz­nym ich wycinka.Od stop­nia rela­cji, powią­zań, związ­ków zale­ży zarów­no jakość jak osta­tecz­nie ich ist­nie­nie cze­go wła­śnie doświadczamy.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy