Aktualności Opracowania Wydarzenia

Arystoteles – teoretyk cnót

Greccy archeolodzy twierdzą, że odkryli grób Arystotelesa w centrum antycznej Stagiry (środkowa grecka Macedonia, Półwysep Chalcydycki), opodal ówczesnej Agory – informuje portal GreekReporter.com.  

 rok-arysototelesa

 

Akcja: Popu­la­ry­zu­je­my Ary­sto­te­le­sa! Zachę­ca­my do prze­sy­ła­nia wszel­kich mate­ria­łów zwią­za­nych z życiem i twór­czo­ścią Ary­sto­te­le­sa: tek­stów, ilu­stra­cji, cyta­tów, memów, komik­sów, aneg­dot, lin­ków do audy­cji i fil­mów, rela­cji z wyda­rzeń, a nawet pry­wat­nych obja­wień inte­lek­tu­al­nych. 😉 Moż­na je prze­sy­łać na adres: redakcja@filozofuj.eu.


Pod­czas kon­fe­ren­cji odby­wa­ją­cej się na Uni­wer­sy­te­cie w Salo­ni­kach (Gre­cja), upa­mięt­nia­ją­cej 2400 rocz­ni­cę uro­dzin Ary­sto­te­le­sa, Kon­stan­ti­nos Sisma­ni­dis, arche­olog z zespo­łu bada­ją­ce­go wyko­pa­li­ska w antycz­nej Sta­gi­rze, powie­dział, że nie ma pew­nych dowo­dów, jako­by grób nale­żał do Filo­zo­fa, ale jest wie­le bar­dzo sil­nych poszlak prze­ma­wia­ją­cych za tym.

War­to obja­śnić, że pozo­sta­ło­ści antycz­nej Sta­gi­ry znaj­du­ją się bli­sko współ­cze­sne­go mia­stecz­ka tury­stycz­ne­go Olim­pia­da, ok. 8 km od współ­cze­snej wio­ski o nazwie Sta­gi­ra i ok. 64 km od Salonik.

Przede wszyst­kim dla­cze­go w Sta­gi­rze? Prze­cież Ary­sto­te­les, uro­dzo­ny 384 r. p.n.e. w Sta­gi­rze, zmarł 7 mar­ca 322 r. p.n.e. w wie­ku 62 lat w mie­ście Chal­kis na wyspie Eubea, dokąd rok wcze­śniej miał zbiec z Aten, oskar­żo­ny, a jak­że!, o bezbożność.Otóż arche­olo­dzy powo­łu­ją się na źró­dła histo­rycz­ne, według któ­rych oby­wa­te­le Sta­gi­ry spro­wa­dzi­li pro­chy Filo­zo­fa do mia­sta jego urodzenia.

Wyko­pa­li­ska, któ­re dopro­wa­dzi­ły do odkry­cia, były pro­wa­dzo­ne od 1996 roku. Odkry­to wów­czas mar­mu­ro­wą pod­ło­gę z okre­su hel­le­ni­stycz­ne­go (roz­po­czy­na­ją­ce­go się śmier­cią Alek­san­dra Wiel­kie­go w 323 r. p.n.e.), a tak­że cera­mi­kę i mone­ty pocho­dzą­ce z okre­su pano­wa­nia Mace­doń­czy­ka. Ulo­ko­wa­nie i poło­że­nie gro­bu świad­czy o pogrze­bie publicz­nym, na jaki mogła liczyć tyl­ko oso­ba zasłu­żo­na. Naj­praw­do­po­dob­niej grób był czę­ścią monu­men­tu wznie­sio­ne­go na cześć Ary­sto­te­le­sa, zaraz po jego śmierci.


Opra­co­wał Robert Kryński

Źró­dła: GreekReporter.com, The New York Times

rok-arysototelesa


Akcja: Popu­la­ry­zu­je­my Ary­sto­te­le­sa! Zachę­ca­my do prze­sy­ła­nia wszel­kich mate­ria­łów zwią­za­nych z życiem i twór­czo­ścią Ary­sto­te­le­sa: tek­stów, ilu­stra­cji, cyta­tów, memów, komik­sów, aneg­dot, lin­ków do audy­cji i fil­mów, rela­cji z wyda­rzeń, a nawet pry­wat­nych obja­wień inte­lek­tu­al­nych. 😉 Moż­na je prze­sy­łać na adres: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy