Aktualności Opracowania Wydarzenia

Arystoteles – teoretyk cnót

Greccy archeolodzy twierdzą, że odkryli grób Arystotelesa w centrum antycznej Stagiry (środkowa grecka Macedonia, Półwysep Chalcydycki), opodal ówczesnej Agory – informuje portal GreekReporter.com.  

Zapisz się do naszego newslettera

 rok-arysototelesa

 

Akc­ja: Pop­u­laryzu­je­my Arys­tote­le­sa! Zachę­camy do przesyła­nia wszel­kich mate­ri­ałów związanych z życiem i twór­c­zoś­cią Arys­tote­le­sa: tek­stów, ilus­tracji, cytatów, memów, komik­sów, aneg­dot, linków do audy­cji i filmów, relacji z wydarzeń, a nawet pry­wat­nych objaw­ień intelek­tu­al­nych. 😉 Moż­na je przesyłać na adres: redakcja@filozofuj.eu.


Pod­czas kon­fer­encji odby­wa­jącej się na Uni­w­er­syte­cie w Salonikach (Grec­ja), upamięt­ni­a­jącej 2400 rocznicę urodzin Arys­tote­le­sa, Kon­stan­ti­nos Sis­man­i­dis, arche­olog z zespołu bada­jącego wykopaliska w anty­cznej Sta­girze, powiedzi­ał, że nie ma pewnych dowodów, jako­by grób należał do Filo­zo­fa, ale jest wiele bard­zo sil­nych pos­zlak prze­maw­ia­ją­cych za tym.

Warto objaśnić, że pozostałoś­ci anty­cznej Sta­giry zna­j­du­ją się blisko współczes­nego miastecz­ka turysty­cznego Olimpia­da, ok. 8 km od współczes­nej wios­ki o nazwie Sta­gi­ra i ok. 64 km od Salonik.

Przede wszys­tkim dlaczego w Sta­girze? Prze­cież Arys­tote­les, urod­zony 384 r. p.n.e. w Sta­girze, zmarł 7 mar­ca 322 r. p.n.e. w wieku 62 lat w mieś­cie Chalkis na wyspie Eubea, dokąd rok wcześniej miał zbiec z Aten, oskarżony, a jakże!, o bezbożność.Otóż arche­olodzy powołu­ją się na źródła his­to­ryczne, według których oby­wa­tele Sta­giry sprowadzili prochy Filo­zo­fa do mias­ta jego urodzenia.

Wykopaliska, które doprowadz­iły do odkrycia, były prowad­zone od 1996 roku. Odkry­to wów­czas mar­murową podłogę z okre­su hel­lenisty­cznego (rozpoczy­na­jącego się śmier­cią Alek­san­dra Wielkiego w 323 r. p.n.e.), a także ceramikę i mon­e­ty pochodzące z okre­su panowa­nia Mace­dończy­ka. Ulokowanie i położe­nie grobu świad­czy o pogrze­bie pub­licznym, na jaki mogła liczyć tylko oso­ba zasłużona. Najpraw­dopodob­niej grób był częś­cią mon­u­men­tu wznie­sionego na cześć Arys­tote­le­sa, zaraz po jego śmier­ci.


Opra­cow­ał Robert Kryńs­ki

Źródła: GreekReporter.com, The New York Times

rok-arysototelesa


Akc­ja: Pop­u­laryzu­je­my Arys­tote­le­sa! Zachę­camy do przesyła­nia wszel­kich mate­ri­ałów związanych z życiem i twór­c­zoś­cią Arys­tote­le­sa: tek­stów, ilus­tracji, cytatów, memów, komik­sów, aneg­dot, linków do audy­cji i filmów, relacji z wydarzeń, a nawet pry­wat­nych objaw­ień intelek­tu­al­nych. 😉 Moż­na je przesyłać na adres: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy