Wywiady

Celina Głogowska: Czas na filozoficzne przebudzenie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
„Po co filozofować? Ponieważ nie ma dobrego działania bez dobrego myślenia, a filozofia jest właśnie sztuką rzetelnego rozumowania” – mówi Celina Głogowska, nasza koleżanka redakcyjna i spiritus movens spotkania Gdańsku, filozofuj! Dlaczego demokracja. Wokół nr. 5 „Filozofuj!”, w wywiadzie, który ukazał się w dzisiejszym trójmiejskim wydaniu „Gazety Wyborczej”. Wywiad przeprowadziła Aleksandra Kozłowska

Zapisz się do naszego newslettera

– Nasze spotka­nia będą okazją do wymi­any poglądów pomiędzy ludź­mi, którzy żywią różne przeko­na­nia, szan­są na opanowanie sztu­ki dyskusji, pod­czas której rozum trzy­ma emoc­je na wodzy, a sza­cunek dla opo­nen­ta nas nie opuszcza. […] Chce­my stworzyć przestrzeń, w której będzie moż­na wymienić się myśla­mi i opini­a­mi, nauczyć się dysku­tować w opar­ciu o rac­je (łac. „ratio” – rozum), argu­men­ty. Na tym prze­cież pole­ga filo­zofia. A czy to niepop­u­larne? Wbrew pozorom wyda­je mi się, że wielu z nas dąży do dyskusji, roz­mowy. Wielu z nas ma potrze­bę kon­struk­ty­wnej wymi­any myśli. – zauważa Celi­na.

Na pytanie, dlaczego prze­budze­nie filo­zoficzne jest potrzeb­ne, odpowia­da:

– Ponieważ wtedy będziemy bardziej świadomie pode­j­mować decyz­je i lep­iej wyz­naczać sobie cele. To prze­budze­nie jest potrzeb­ne, ponieważ nie ma dobrego dzi­ała­nia bez dobrego myśle­nia, a filo­zofia jest właśnie sztuką rzetel­nego rozu­mowa­nia. Filo­zofia to nie bujanie w obłokach. To dziedz­i­na wiedzy, która jest moc­no zako­rzeniona w rzeczy­wis­toś­ci. Nie moż­na dobrze żyć bez reflek­sji.

W dal­szej częś­ci wywiadu mówi o dzisiejszym spotka­niu:

– Spotka­nia mają na celu pop­u­laryza­cję filo­zofii i refleksyjnego myśle­nia. Są adresowane do tzw. zwykłych ludzi, nieza­wodowych filo­zofów – od liceal­istów i stu­den­tów po emery­tów. Spotka­nia odby­wać się będą co dwa miesiące, przy okazji ukazy­wa­nia się kole­jnych numerów dwu­miesięczni­ka pop­u­larnofilo­zoficznego „Filo­zo­fuj!” (dostęp­ny m.in. w Empiku, ale i online na: filozofuj.eu). Pier­wszy numer cza­sopis­ma poświę­cony był filo­zofii, dru­gi doty­czył sen­su życia, trze­ci – wol­noś­ci słowa, czwarty – umysłu, pią­ty, będą­cy pretek­stem do dzisiejszego spotka­nia, mówi o demokracji. Numer szósty, który ukaże się już wkrótce, będzie o Bogu i religii.

Na koniec zna­j­du­je się infor­ma­c­ja o idei Klubów „Filo­zo­fuj!”:

Inic­jaty­wa spotkań wokół kole­jnych numerów cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!” jest ogólnopol­s­ka. Pier­wsze na tere­nie kra­ju spotkanie wokół nr. 5 „Dlaczego demokrac­ja?” miało miejsce w Lublin­ie (25.11.), było również spotkanie w Opolu, a następ­ne, po gdańskim, odbędzie się w Krakowie (4.12.). W każdym ze spotkań uczest­niczą inni dysku­tan­ci.

Tekst całego wywiadu zna­j­du­je się > tutaj.


Celi­na Gło­gows­ka jest absol­wen­tką filo­zofii na Uni­w­er­syte­cie Gdańskim i dok­toran­tką filo­zofii na Uni­w­er­syte­cie Szczecińskim.

Orga­ni­za­tora­mi spotka­nia „Gdańsku, filo­zo­fuj!” są: Miłośni­cy Filo­zofii, Klub Filo­zo­fuj w Gdańsku oraz Insty­tut Filo­zofii, Socjologii i Dzi­en­nikarst­wa UG. Part­nera­mi spotka­nia są: Mias­to Gdańsk, Fun­dac­ja Gdańs­ka i Insty­tut Kul­tu­ry Miejskiej w Gdańsku. Spotkanie odbędzie się dzisi­aj o godz. 18.00 w Cafe Ale­go­ria przy ul. Dmowskiego 9 w Gdańsku Wrzeszczu.

Więcej nt. spotka­nia moż­na przeczy­tać > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy