Kluby „Filozofuj!” Kraków

Relacja z pierwszego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Krakowie

Miło nam ogłosić, iż coraz śmielej ruszamy z cyklem spotkań Klubów „Filozofuj!”. Po spotkaniu w Gdańsku, z którego relację można przeczytać i obejrzeć > tutaj, tym razem zorganizowaliśmy spotkanie w mieście polskich królów. W mieście o najdłuższej filozoficznej tradycji i kulturze filozofowania. Mowa oczywiście o pięknym Krakowie.

4 grud­nia zgro­madzil­iśmy się w kli­maty­cznej księ­gar­nio-kaw­iarni De Rev­o­lu­tion­ibus (więcej o tym miejs­cu moż­na przeczy­tać > tutaj), przy uli­cy, na której –  jak śpiewał Grze­gorz Tur­nau – „pada deszcz”. Tego wiec­zo­ra deszcz jed­nak nie padał, a nam udało się zgro­madz­ić spore – jak na week­endowy już wieczór – grono czytel­ników „Filo­zo­fuj!” szuka­ją­cych odpowiedzi na pytanie „Dlaczego demokrac­ja?”. Miejsce naszego spotka­nia, jak żadne inne w Krakowie, stwarza ide­alne warun­ki do filo­zoficznej wymi­any myśli, gdyż jest to najbardziej filo­zoficz­na krakows­ka kaw­iar­nia (mamy zami­ar zor­ga­ni­zować w niej również przyszłe spotka­nia). Nota bene, w De Rev­o­lu­tion­ibus moż­na też zakupić aktu­al­ny numer mag­a­zynu. Kole­jne też, bo zapowia­da się dłuższa obus­tron­na współpra­ca.

Spotkanie uświet­nili filo­zo­fowie z Insty­tu­tu Filo­zofii UJ: prof. Justy­na Mik­laszews­ka, dr hab. Piotr Bar­tu­la, dr Michał Bizoń, autor cyk­lu „Gre­ka z wielki­mi klasyka­mi” na łamach „Filo­zo­fuj!”, oraz dr Artur Szut­ta (Insty­tut Filo­zofii, Socjologii i Dzi­en­nikarst­wa UG), redak­tor naczel­ny „Filo­zo­fuj!”, który poprowadz­ił spotkanie, przy­jechawszy na nie aż z Gdańs­ka.


Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Fot. Mał­gorza­ta Kop­ci­uch


Deba­ta rozpoczęła się od kilku­min­u­towych wys­tąpień prele­gen­tów, którzy odpowiadali na tytułowe pytanie aktu­al­nego numeru. Pier­wsza głos zabrała prof. Mik­laszews­ka, autor­ka niedawno wydanej książ­ki o demokracji lib­er­al­nej, która przy­wołu­jąc postać Johna Rawl­sa i jego Teorię spraw­iedli­woś­ci (1971), stwierdz­iła, że więk­szość demokracji lib­er­al­nych zmierza właśnie w kierunku real­iza­cji Rawl­sows­kich zasad spraw­iedli­woś­ci. Zdaniem Pani Pro­fe­sor spraw­iedli­wość jest waż­na, wyz­nacza granice dla nadużyć demokraty­cznej woli więk­szoś­ci, która sama jeszcze o demokracji nie stanowi, a jest jedynie prak­ty­cznym narzędziem pode­j­mowa­nia zbiorowych decyzji, narzędziem, które ma swo­je ograniczenia.

Następ­ny prze­maw­iał dr hab. Piotr Bar­tu­la, który zaprezen­tował nieco scep­ty­czny punkt widzenia w sto­sunku do demokracji. Zauważył, iż warto staw­iać raczej pyta­nia o zakres władzy w sys­temie demokraty­cznym, a nie jej genezę. Demokrac­ja niekoniecznie musi iść w parze z wol­noś­cią. Pole­ca ostrożność w chwale­niu demokracji. Radzi, aby oce­ni­ać ją nie przez wzgląd na jej definicję i założe­nia, ale przez owoce jakie ona wyda­je.

Dr Michał Bizoń, jako his­to­ryk filo­zofii i filolog klasy­czny, zapro­ponował uczest­nikom spotka­nia małą podróż w cza­sie do starożyt­nego polis i zwróce­nie się ku początkom demokracji ateńskiej. Tym, co stanow­iło o wartoś­ci ówczes­nej demokracji dla jej starożyt­nych zwolen­ników, była wol­ność. Przy­pom­i­nał, że w starożyt­nej Grecji co innego rozu­mi­ano przez wol­ność niż my obec­nie. Pod­stawą oby­wa­tel­skiej wol­noś­ci w demokracji ateńskiej była możli­wość uczest­nict­wa w spra­wowa­niu rządów, panowanie nad inny­mi oby­wa­te­la­mi, ale też bycie tym, nad którym się panu­je. Dzisi­aj myśli się o wol­noś­ci jako o czymś pry­wat­nym, wtedy zaś – jako o czymś pub­licznym, społecznym, poli­ty­cznym. Demokrac­ja według starożyt­nych greków to pra­wo do stanowienia prawa i ksz­tał­towa­nia rzeczy­wis­toś­ci poli­ty­cznej. W Grecji demokrac­ja sama w sobie nie była wartoś­cią, a jedynie narzędziem. Wartoś­cią była wol­ność.

Po tych krót­kich wypowiedzi­ach wprowadza­ją­cych w tem­at i kli­mat spotka­nia, nastąpiła dyskus­ja między prele­gen­ta­mi. Skupiła się ona między inny­mi na uch­wyce­niu istot­nych cech demokracji oraz wskaza­niu wyraźnych racji na jej rzecz. Prof. Bar­tu­la stwierdz­ił, że demokrac­ja mu się podo­ba, czu­je się w niej dobrze, ale nie umie ziden­ty­fikować obiek­ty­wnych racji, które musi­ała­by przyjąć każ­da racjon­al­na oso­ba. Jed­no z pytań ze strony słuchaczy doty­czyło tego, czy Pla­ton i Sokrates byli zwolen­nika­mi, czy prze­ci­wnika­mi demokracji. Pytano także, czy filo­zo­fowie mogą świecić przykła­dem tego, jak rządz­ić się demokraty­cznie – np. poprzez to, jak zarządza­ją swoi­mi wydzi­ała­mi na uni­w­er­syte­tach. Moderu­ją­cy debatę dr Artur Szut­ta gorą­co zachę­cał do zabiera­nia gło­su w dyskusji i sko­rzys­ta­nia z okazji zadawa­nia pytań goś­ciom. Ani­mował zebraną pub­liczność, pozornie prosty­mi, acz niekiedy niewygod­ny­mi pyta­ni­a­mi, np. czy ktokol­wiek z zebranych, gdy­by miał wybór wyjechał­by z Pol­s­ki do które­gokol­wiek niedemokraty­cznego kra­ju, bo tam żyło­by się lep­iej, spraw­iedli­wiej. Żwawa dyskus­ja wokół demokracji toczyła się przez 2 godziny, których upły­wu dzię­ki przy­jem­nej, kam­er­al­nej atmos­ferze oraz intere­su­ją­cym gło­som nie dało się nawet odczuć.

Relację i zdję­cia przy­go­towała Mał­gorza­ta Kop­ci­uch
Przegląd­nął i dopis­ki poro­bił Artur Szut­ta

 

Pod­czas spotka­nia moż­na było kupić egz. „Filo­zo­fuj!”.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


 

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy