Kluby „Filozofuj!” Kraków

Relacja z pierwszego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Krakowie

Miło nam ogłosić, iż coraz śmielej ruszamy z cyklem spotkań Klubów „Filozofuj!”. Po spotkaniu w Gdańsku, z którego relację można przeczytać i obejrzeć > tutaj, tym razem zorganizowaliśmy spotkanie w mieście polskich królów. W mieście o najdłuższej filozoficznej tradycji i kulturze filozofowania. Mowa oczywiście o pięknym Krakowie.

Zapisz się do naszego newslettera

4 grud­nia zgro­madzil­iśmy się w kli­maty­cznej księ­gar­nio-kaw­iarni De Rev­o­lu­tion­ibus (więcej o tym miejs­cu moż­na przeczy­tać > tutaj), przy uli­cy, na której –  jak śpiewał Grze­gorz Tur­nau – „pada deszcz”. Tego wiec­zo­ra deszcz jed­nak nie padał, a nam udało się zgro­madz­ić spore – jak na week­endowy już wieczór – grono czytel­ników „Filo­zo­fuj!” szuka­ją­cych odpowiedzi na pytanie „Dlaczego demokrac­ja?”. Miejsce naszego spotka­nia, jak żadne inne w Krakowie, stwarza ide­alne warun­ki do filo­zoficznej wymi­any myśli, gdyż jest to najbardziej filo­zoficz­na krakows­ka kaw­iar­nia (mamy zami­ar zor­ga­ni­zować w niej również przyszłe spotka­nia). Nota bene, w De Rev­o­lu­tion­ibus moż­na też zakupić aktu­al­ny numer mag­a­zynu. Kole­jne też, bo zapowia­da się dłuższa obus­tron­na współpra­ca.

Spotkanie uświet­nili filo­zo­fowie z Insty­tu­tu Filo­zofii UJ: prof. Justy­na Mik­laszews­ka, dr hab. Piotr Bar­tu­la, dr Michał Bizoń, autor cyk­lu „Gre­ka z wielki­mi klasyka­mi” na łamach „Filo­zo­fuj!”, oraz dr Artur Szut­ta (Insty­tut Filo­zofii, Socjologii i Dzi­en­nikarst­wa UG), redak­tor naczel­ny „Filo­zo­fuj!”, który poprowadz­ił spotkanie, przy­jechawszy na nie aż z Gdańs­ka.


No Slide Found In Slid­er.

Fot. Mał­gorza­ta Kop­ci­uch


Deba­ta rozpoczęła się od kilku­min­u­towych wys­tąpień prele­gen­tów, którzy odpowiadali na tytułowe pytanie aktu­al­nego numeru. Pier­wsza głos zabrała prof. Mik­laszews­ka, autor­ka niedawno wydanej książ­ki o demokracji lib­er­al­nej, która przy­wołu­jąc postać Johna Rawl­sa i jego Teorię spraw­iedli­woś­ci (1971), stwierdz­iła, że więk­szość demokracji lib­er­al­nych zmierza właśnie w kierunku real­iza­cji Rawl­sows­kich zasad spraw­iedli­woś­ci. Zdaniem Pani Pro­fe­sor spraw­iedli­wość jest waż­na, wyz­nacza granice dla nadużyć demokraty­cznej woli więk­szoś­ci, która sama jeszcze o demokracji nie stanowi, a jest jedynie prak­ty­cznym narzędziem pode­j­mowa­nia zbiorowych decyzji, narzędziem, które ma swo­je ograniczenia.

Następ­ny prze­maw­iał dr hab. Piotr Bar­tu­la, który zaprezen­tował nieco scep­ty­czny punkt widzenia w sto­sunku do demokracji. Zauważył, iż warto staw­iać raczej pyta­nia o zakres władzy w sys­temie demokraty­cznym, a nie jej genezę. Demokrac­ja niekoniecznie musi iść w parze z wol­noś­cią. Pole­ca ostrożność w chwale­niu demokracji. Radzi, aby oce­ni­ać ją nie przez wzgląd na jej definicję i założe­nia, ale przez owoce jakie ona wyda­je.

Dr Michał Bizoń, jako his­to­ryk filo­zofii i filolog klasy­czny, zapro­ponował uczest­nikom spotka­nia małą podróż w cza­sie do starożyt­nego polis i zwróce­nie się ku początkom demokracji ateńskiej. Tym, co stanow­iło o wartoś­ci ówczes­nej demokracji dla jej starożyt­nych zwolen­ników, była wol­ność. Przy­pom­i­nał, że w starożyt­nej Grecji co innego rozu­mi­ano przez wol­ność niż my obec­nie. Pod­stawą oby­wa­tel­skiej wol­noś­ci w demokracji ateńskiej była możli­wość uczest­nict­wa w spra­wowa­niu rządów, panowanie nad inny­mi oby­wa­te­la­mi, ale też bycie tym, nad którym się panu­je. Dzisi­aj myśli się o wol­noś­ci jako o czymś pry­wat­nym, wtedy zaś – jako o czymś pub­licznym, społecznym, poli­ty­cznym. Demokrac­ja według starożyt­nych greków to pra­wo do stanowienia prawa i ksz­tał­towa­nia rzeczy­wis­toś­ci poli­ty­cznej. W Grecji demokrac­ja sama w sobie nie była wartoś­cią, a jedynie narzędziem. Wartoś­cią była wol­ność.

Po tych krót­kich wypowiedzi­ach wprowadza­ją­cych w tem­at i kli­mat spotka­nia, nastąpiła dyskus­ja między prele­gen­ta­mi. Skupiła się ona między inny­mi na uch­wyce­niu istot­nych cech demokracji oraz wskaza­niu wyraźnych racji na jej rzecz. Prof. Bar­tu­la stwierdz­ił, że demokrac­ja mu się podo­ba, czu­je się w niej dobrze, ale nie umie ziden­ty­fikować obiek­ty­wnych racji, które musi­ała­by przyjąć każ­da racjon­al­na oso­ba. Jed­no z pytań ze strony słuchaczy doty­czyło tego, czy Pla­ton i Sokrates byli zwolen­nika­mi, czy prze­ci­wnika­mi demokracji. Pytano także, czy filo­zo­fowie mogą świecić przykła­dem tego, jak rządz­ić się demokraty­cznie – np. poprzez to, jak zarządza­ją swoi­mi wydzi­ała­mi na uni­w­er­syte­tach. Moderu­ją­cy debatę dr Artur Szut­ta gorą­co zachę­cał do zabiera­nia gło­su w dyskusji i sko­rzys­ta­nia z okazji zadawa­nia pytań goś­ciom. Ani­mował zebraną pub­liczność, pozornie prosty­mi, acz niekiedy niewygod­ny­mi pyta­ni­a­mi, np. czy ktokol­wiek z zebranych, gdy­by miał wybór wyjechał­by z Pol­s­ki do które­gokol­wiek niedemokraty­cznego kra­ju, bo tam żyło­by się lep­iej, spraw­iedli­wiej. Żwawa dyskus­ja wokół demokracji toczyła się przez 2 godziny, których upły­wu dzię­ki przy­jem­nej, kam­er­al­nej atmos­ferze oraz intere­su­ją­cym gło­som nie dało się nawet odczuć.

Relację i zdję­cia przy­go­towała Mał­gorza­ta Kop­ci­uch
Przegląd­nął i dopis­ki poro­bił Artur Szut­ta

 

Pod­czas spotka­nia moż­na było kupić egz. „Filo­zo­fuj!”.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


 

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy