Gdańsk Kluby „Filozofuj!”

Relacja ze spotkania „Gdańsku, filozofuj!”

Pierwszego dnia grudnia 2015 roku w Gdańsku można było uczestniczyć w nowym przedsięwzięciu filozoficznym. Tamtejszego wieczoru filozofia zeszła z uniwersyteckich katedr na ulicę i przybrała postać spotkania po pracy. Przy herbacie, kawie lub piwie, w kawiarni Alegoria, około czterdziestu zgromadzonych wzięło udział w dyskusji o demokracji, organizowanym przez redakcję pisma „Filozofuj!”.

Zapisz się do naszego newslettera

Na początku ton spotka­niu nadawali trzej pra­cown­i­cy naukowi Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego: prof. Romuald Piekars­ki, zwolen­nik nowoczes­nego kon­ser­watyz­mu i kry­tyk demokracji, dr Artur Szut­ta, obroń­ca inteligent­nej demokracji, oraz prof. Woj­ciech Żełaniec, przed­staw­ia­ją­cy cząstkową anal­izę eide­ty­czną demokracji. W drugiej częś­ci spotka­nia głos uzyskali słuchacze zgro­madzeni w kaw­iarni. Tak też w dwu i pół­godzin­nym spotka­niu, w miłej atmos­ferze, choć niepozbaw­ionej bardziej szorst­kich momen­tów i intelek­tu­al­nych spięć, moż­na było posłuchać relacji o tym, jakie są rodza­je równoś­ci ludzi, prog­noz co do dal­szego ist­nienia demokracji lub możli­woś­ci zastąpi­enia jej przez inne formy ustro­jów, poglądów na tem­at roli mediów i infor­ma­cji w demokracji oraz opinii na tem­at form niewol­nict­wa we współczes­nej demokracji. Po częś­ci bardziej ofic­jal­nej chęt­ni mogli zostać dłużej i poroz­maw­iać bardziej oso­biś­cie i mniej for­mal­nie bądź ze spec­jal­is­ta­mi bądź między sobą. Z tej nie tak częstej, a ciekawej, możli­woś­ci przy­na­jm­niej niek­tórzy sko­rzys­tali.

W ten oto sposób moż­na było pofilo­zo­fować albo zobaczyć jak filo­zo­fu­ją inni – mery­to­rycznie, ciekaw­ie i sym­pa­ty­cznie. Następ­na okaz­ja już w kole­jnym miesiącu – tym razem będzie moż­na posłuchać i poroz­maw­iać o Bogu i religii.

Relac­ja Łukasza Depińskiego


No Slide Found In Slid­er.

Fot. dr Alek­san­dra Szulc


Spotkanie zostało zor­ga­ni­zowane przez grupę Miłośników Mądroś­ci, absol­wen­tów „gdańskiej filo­zofii”, w składzie: Mar­ta Broniews­ka, dr Alek­san­dra Szulc, Jarosław Dalke, Łukasz Depińs­ki i piszą­ca te słowa. Wydarze­nie odbyło się w kaw­iarni Ale­go­ria w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Dmowskiego 9. 

Pan­eliś­ci zaprezen­towali swo­je stanowiska w kwestii „Dlaczego demokrac­ja?” oraz przedysku­towali punk­ty sporne. Następ­nie głos został odd­any słuchac­zom spotka­nia. Każdy mógł zadać pytanie i włączyć się do dyskusji. Zaan­gażowanie pub­licznoś­ci było żywe. Nie brakowało ciekawych komen­tarzy i głębo­kich pytań się­ga­ją­cych isto­ty demokracji. Każdy z zapros­zonych goś­ci usto­sunkowywał się do staw­ianych prob­lemów, a zatem każde pytanie prz­er­adza­ło się w krótką dys­putę. Filo­zo­fowie rzad­ko zgadza­li się w swoich przeko­na­ni­ach. Choć wszyscy trzej wyda­ją się być zwolen­nika­mi demokracji, zaz­nacza­ły się między nimi różnice w kwes­t­i­ach szczegółowych. Dr hab. Romuald Piekars­ki zaprezen­tował się jako zwolen­nik kon­ser­watyz­mu, pod­kreślał zale­ty starożyt­nego repub­likaniz­mu i zwracał uwagę na oli­garchiza­cję współczes­nych prak­tyk demokraty­cznych w Europie. Dr hab. Woj­ciech Żełaniec akcen­tował znacze­nie dyskusji pub­licznej i forum wymi­any myśli, bez których oby­wa­tel nie może należy­cie wyro­bić sobie zda­nia w ważnych kwes­t­i­ach społecznych i poli­ty­cznych, a co za tym idzie, nie może pode­j­mować decyzji w pełni świadomie. Dr Artur Szut­ta zaprezen­tował argu­men­ty za i prze­ciw demokracji, staw­ia­jąc słuchaczy przed trud­nym pytaniem, czy pomi­mo wielu wad omaw­ianego sys­te­mu, naprawdę byli­by gotowi z niego zrezyg­nować, nawet otrzy­mu­jąc reg­u­larną graty­fikację finan­sową…

W dyskusji pojaw­iły się m.in. kwest­ie: his­to­ryczne korze­nie współczes­nych demokracji, zależność między ustro­jem poli­ty­cznym a religią wyz­nawaną przez dane społeczeńst­wo, kondy­c­ja demokracji w dobie mediów społecznoś­ciowych oraz możli­wość współt­worzenia demokraty­cznej rzeczy­wis­toś­ci z gru­pa­mi negu­ją­cy­mi wartoś­ci sto­jące u pod­staw omaw­ianego sys­te­mu. Pod­ję­tych zostało wiele tem­atów, choć pewnie jeszcze więcej pozostało tylko porus­zonych, ale głę­biej nieomówionych. Z pewnoś­cią była to doskon­ała okaz­ja by prze­myśleć filo­zoficznie rzeczy­wis­tość poli­ty­czną, która codzi­en­nie ksz­tał­tu­je nasze życie.

Następ­ne spotkanie z serii „Gdańsku, filo­zo­fuj!” wokół nr 6. „Filo­zo­fuj!” pt. „Bóg i reli­gia” planowane jest na drugą połowę sty­cz­nia. Mam nadzieję, że znów będzie sposob­ność do wymi­any poglądów, ściera­nia się sprzecznych przekon­ań i poszuki­wa­nia punk­tów wspól­nych, na bazie których moż­na budować porozu­mie­nie. Liczę, że tak jak pisał o greck­iej demokracji Tukidy­des, iż jest „szkołą wychowa­nia Hel­la­dy”, tak nasze spotka­nia staną się szkołą wychowa­nia Gdańs­ka, a szerzej spotka­nia Klubów „Filo­zo­fuj!” w całej Polsce – szkołą wychowa­nia całego społeczeńst­wa – tak, iż nauczymy się ze sobą roz­maw­iać, różniąc się w swoich poglą­dach i to nawet fun­da­men­tal­nie. Potrzeb­ne nam filo­zoficzne prze­budze­nie, ale też głębo­ki sza­cunek do drugiego człowieka bez różni­cy na to, w co wierzy i jakie przeko­na­nia żywi. Tylko we wspól­nej szcz­erej wymi­an­ie myśli zna­jdziemy rozwiąza­nia prob­lemów, które staw­ia przed nami „dziś” i „jutro”. Głęboko wierzę w to, że „Gdańsku, filo­zo­fuj!” przestrzeń do takiej dyskusji stworzy.

Relac­ja Celiny Gło­gowskiej


Zob. też wywiad z Celiną Gło­gowską w „Gaze­cie Wybor­czej”.


Spotkanie było ciekawe, inspiru­jące, choć – w mojej opinii – mogło bardziej „iskrzyć” między debatu­ją­cy­mi. Iskrzyło, jeżeli weźmie się pod uwagę salę – Cafe Ale­go­ria była peł­na po brze­gi! Ze strony uczest­ników przy­byłych na spotkanie padały nier­az moc­no odmi­enne tezy i pyta­nia, niek­tóre świetne, co oży­wiało dyskusję. Grat­u­lu­ję Orga­ni­za­torce, pomysłu i wyko­na­nia, a wypowiada­ją­cym się intere­su­ją­cych myśli! Gdańsku, filo­zo­fuj!

Dr Marek Peplińs­ki @ Face­book


Pod­czas spotka­nia moż­na było kupić egz. „Filo­zo­fuj!” w pro­mo­cyjnej cenie. Wiele osób sko­rzys­tało. 😉


Uwa­ga film tylko dla tych, którzy nie są podat­ni na chorobę morską! 😉


Zob. relac­je ze spotkań Klubów „Filo­zo­fuj!”

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy