Gdańsk Kluby „Filozofuj!”

Relacja ze spotkania „Gdańsku, filozofuj!”

Pierwszego dnia grudnia 2015 roku w Gdańsku można było uczestniczyć w nowym przedsięwzięciu filozoficznym. Tamtejszego wieczoru filozofia zeszła z uniwersyteckich katedr na ulicę i przybrała postać spotkania po pracy. Przy herbacie, kawie lub piwie, w kawiarni Alegoria, około czterdziestu zgromadzonych wzięło udział w dyskusji o demokracji, organizowanym przez redakcję pisma „Filozofuj!”.

Na począt­ku ton spo­tka­niu nada­wa­li trzej pra­cow­ni­cy nauko­wi Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go: prof. Romu­ald Pie­kar­ski, zwo­len­nik nowo­cze­sne­go kon­ser­wa­ty­zmu i kry­tyk demo­kra­cji, dr Artur Szut­ta, obroń­ca inte­li­gent­nej demo­kra­cji, oraz prof. Woj­ciech Żeła­niec, przed­sta­wia­ją­cy cząst­ko­wą ana­li­zę eide­tycz­ną demo­kra­cji. W dru­giej czę­ści spo­tka­nia głos uzy­ska­li słu­cha­cze zgro­ma­dze­ni w kawiar­ni. Tak też w dwu i pół­go­dzin­nym spo­tka­niu, w miłej atmos­fe­rze, choć nie­po­zba­wio­nej bar­dziej szorst­kich momen­tów i inte­lek­tu­al­nych spięć, moż­na było posłu­chać rela­cji o tym, jakie są rodza­je rów­no­ści ludzi, pro­gnoz co do dal­sze­go ist­nie­nia demo­kra­cji lub moż­li­wo­ści zastą­pie­nia jej przez inne for­my ustro­jów, poglą­dów na temat roli mediów i infor­ma­cji w demo­kra­cji oraz opi­nii na temat form nie­wol­nic­twa we współ­cze­snej demo­kra­cji. Po czę­ści bar­dziej ofi­cjal­nej chęt­ni mogli zostać dłu­żej i poroz­ma­wiać bar­dziej oso­bi­ście i mniej for­mal­nie bądź ze spe­cja­li­sta­mi bądź mię­dzy sobą. Z tej nie tak czę­stej, a cie­ka­wej, moż­li­wo­ści przy­naj­mniej nie­któ­rzy skorzystali.

W ten oto spo­sób moż­na było pofi­lo­zo­fo­wać albo zoba­czyć jak filo­zo­fu­ją inni – mery­to­rycz­nie, cie­ka­wie i sym­pa­tycz­nie. Następ­na oka­zja już w kolej­nym mie­sią­cu – tym razem będzie moż­na posłu­chać i poroz­ma­wiać o Bogu i religii. 

Rela­cja Łuka­sza Depińskiego


No Sli­de Found In Slider.

Fot. dr Alek­san­dra Szulc


Spo­tka­nie zosta­ło zor­ga­ni­zo­wa­ne przez gru­pę Miło­śni­ków Mądro­ści, absol­wen­tów „gdań­skiej filo­zo­fii”, w skła­dzie: Mar­ta Bro­niew­ska, dr Alek­san­dra Szulc, Jaro­sław Dal­ke, Łukasz Depiń­ski i piszą­ca te sło­wa. Wyda­rze­nie odby­ło się w kawiar­ni Ale­go­ria w Gdań­sku Wrzesz­czu przy ul. Dmow­skie­go 9. 

Pane­li­ści zapre­zen­to­wa­li swo­je sta­no­wi­ska w kwe­stii „Dla­cze­go demo­kra­cja?” oraz prze­dys­ku­to­wa­li punk­ty spor­ne. Następ­nie głos został odda­ny słu­cha­czom spo­tka­nia. Każ­dy mógł zadać pyta­nie i włą­czyć się do dys­ku­sji. Zaan­ga­żo­wa­nie publicz­no­ści było żywe. Nie bra­ko­wa­ło cie­ka­wych komen­ta­rzy i głę­bo­kich pytań się­ga­ją­cych isto­ty demo­kra­cji. Każ­dy z zapro­szo­nych gości usto­sun­ko­wy­wał się do sta­wia­nych pro­ble­mów, a zatem każ­de pyta­nie prze­ra­dza­ło się w krót­ką dys­pu­tę. Filo­zo­fo­wie rzad­ko zga­dza­li się w swo­ich prze­ko­na­niach. Choć wszy­scy trzej wyda­ją się być zwo­len­ni­ka­mi demo­kra­cji, zazna­cza­ły się mię­dzy nimi róż­ni­ce w kwe­stiach szcze­gó­ło­wych. Dr hab. Romu­ald Pie­kar­ski zapre­zen­to­wał się jako zwo­len­nik kon­ser­wa­ty­zmu, pod­kre­ślał zale­ty sta­ro­żyt­ne­go repu­bli­ka­ni­zmu i zwra­cał uwa­gę na oli­gar­chi­za­cję współ­cze­snych prak­tyk demo­kra­tycz­nych w Euro­pie. Dr hab. Woj­ciech Żeła­niec akcen­to­wał zna­cze­nie dys­ku­sji publicz­nej i forum wymia­ny myśli, bez któ­rych oby­wa­tel nie może nale­ży­cie wyro­bić sobie zda­nia w waż­nych kwe­stiach spo­łecz­nych i poli­tycz­nych, a co za tym idzie, nie może podej­mo­wać decy­zji w peł­ni świa­do­mie. Dr Artur Szut­ta zapre­zen­to­wał argu­men­ty za i prze­ciw demo­kra­cji, sta­wia­jąc słu­cha­czy przed trud­nym pyta­niem, czy pomi­mo wie­lu wad oma­wia­ne­go sys­te­mu, napraw­dę byli­by goto­wi z nie­go zre­zy­gno­wać, nawet otrzy­mu­jąc regu­lar­ną gra­ty­fi­ka­cję finansową…

W dys­ku­sji poja­wi­ły się m.in. kwe­stie: histo­rycz­ne korze­nie współ­cze­snych demo­kra­cji, zależ­ność mię­dzy ustro­jem poli­tycz­nym a reli­gią wyzna­wa­ną przez dane spo­łe­czeń­stwo, kon­dy­cja demo­kra­cji w dobie mediów spo­łecz­no­ścio­wych oraz moż­li­wość współ­two­rze­nia demo­kra­tycz­nej rze­czy­wi­sto­ści z gru­pa­mi negu­ją­cy­mi war­to­ści sto­ją­ce u pod­staw oma­wia­ne­go sys­te­mu. Pod­ję­tych zosta­ło wie­le tema­tów, choć pew­nie jesz­cze wię­cej pozo­sta­ło tyl­ko poru­szo­nych, ale głę­biej nie­omó­wio­nych. Z pew­no­ścią była to dosko­na­ła oka­zja by prze­my­śleć filo­zo­ficz­nie rze­czy­wi­stość poli­tycz­ną, któ­ra codzien­nie kształ­tu­je nasze życie. 

Następ­ne spo­tka­nie z serii „Gdań­sku, filo­zo­fuj!” wokół nr 6. „Filo­zo­fuj!” pt. „Bóg i reli­gia” pla­no­wa­ne jest na dru­gą poło­wę stycz­nia. Mam nadzie­ję, że znów będzie spo­sob­ność do wymia­ny poglą­dów, ście­ra­nia się sprzecz­nych prze­ko­nań i poszu­ki­wa­nia punk­tów wspól­nych, na bazie któ­rych moż­na budo­wać poro­zu­mie­nie. Liczę, że tak jak pisał o grec­kiej demo­kra­cji Tuki­dy­des, iż jest „szko­łą wycho­wa­nia Hel­la­dy”, tak nasze spo­tka­nia sta­ną się szko­łą wycho­wa­nia Gdań­ska, a sze­rzej spo­tka­nia Klu­bów „Filo­zo­fuj!” w całej Pol­sce – szko­łą wycho­wa­nia całe­go spo­łe­czeń­stwa – tak, iż nauczy­my się ze sobą roz­ma­wiać, róż­niąc się w swo­ich poglą­dach i to nawet fun­da­men­tal­nie. Potrzeb­ne nam filo­zo­ficz­ne prze­bu­dze­nie, ale też głę­bo­ki sza­cu­nek do dru­gie­go czło­wie­ka bez róż­ni­cy na to, w co wie­rzy i jakie prze­ko­na­nia żywi. Tyl­ko we wspól­nej szcze­rej wymia­nie myśli znaj­dzie­my roz­wią­za­nia pro­ble­mów, któ­re sta­wia przed nami „dziś” i „jutro”. Głę­bo­ko wie­rzę w to, że „Gdań­sku, filo­zo­fuj!” prze­strzeń do takiej dys­ku­sji stworzy.

Rela­cja Celi­ny Głogowskiej


Zob. też wywiad z Celi­ną Gło­gow­ską w „Gaze­cie Wybor­czej”.


Spo­tka­nie było cie­ka­we, inspi­ru­ją­ce, choć – w mojej opi­nii – mogło bar­dziej „iskrzyć” mię­dzy deba­tu­ją­cy­mi. Iskrzy­ło, jeże­li weź­mie się pod uwa­gę salę – Cafe Ale­go­ria była peł­na po brze­gi! Ze stro­ny uczest­ni­ków przy­by­łych na spo­tka­nie pada­ły nie­raz moc­no odmien­ne tezy i pyta­nia, nie­któ­re świet­ne, co oży­wia­ło dys­ku­sję. Gra­tu­lu­ję Orga­ni­za­tor­ce, pomy­słu i wyko­na­nia, a wypo­wia­da­ją­cym się inte­re­su­ją­cych myśli! Gdań­sku, filozofuj!

Dr Marek Pepliń­ski @ Facebook


Pod­czas spo­tka­nia moż­na było kupić egz. „Filo­zo­fuj!” w pro­mo­cyj­nej cenie. Wie­le osób skorzystało. 😉


Uwa­ga film tyl­ko dla tych, któ­rzy nie są podat­ni na cho­ro­bę morską! 😉


Zob. rela­cje ze spo­tkań Klu­bów „Filo­zo­fuj!”

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy