Aktualności Patronaty Wydarzenia

Czym jest dobre życie i dlaczego powinniśmy być hedonistami? Filozofia w IKM

filozofia w IKM czym jest dobre życie
21 listopada, z okazji Światowego Dnia Filozofii, dr Katarzyna de Lazari-Radek, od lat zajmująca się zagadnieniem szczęścia, przyjemności i dobrego życia, poprowadzi dyskusję na temat tego, jak możemy rozumieć szczęście i do którego z jego aspektów warto dążyć. Spotkanie odbędzie się 21 listopada o godz. 18.00 w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku przy ul. Długi Targ 39/40.

Zapisz się do naszego newslettera

Filo­zofia w IKM | Czym jest dobre życie i dlaczego powin­niśmy być hedo­nista­mi?

– Jako hedo­nist­ka podzielę się argu­men­ta­mi na rzecz zwięk­sza­nia przy­jem­noś­ci w świecie istot odczuwa­ją­cych – mówi Katarzy­na de Lazari-Radek, filo­zof­ka i ety­cz­ka, pracu­ją­ca w Insty­tu­cie Filo­zofii UŁ, od lat zaj­mu­ją­ca się zagad­nie­niem szczęś­cia, przy­jem­noś­ci i dobrego życia. Poprowadzi dyskusję na tem­at tego, jak może­my rozu­mieć szczęś­cie i do którego z jego aspek­tów warto dążyć.

Filo­zofia poma­ga w tworze­niu przestrzeni do roz­mowy wol­nej od potrze­by postaw­ienia na swoim, otwartej na poz­nanie innych punk­tów widzenia. Od wrześ­nia 2018 w Insty­tu­cie Kul­tu­ry Miejskiej odby­wa­ją się warsz­taty dla dzieci i opiekunów, cyk­le wykładów, spotka­nia, kon­fer­enc­je, kon­cer­ty, wydarzenia inter­dyscy­pli­narne z filo­zofią w tytule. Koor­dy­na­torem cyk­lu jest Sla­womir Czar­nec­ki.

Data: 21 listopa­da, godz. 18.00

Miejsce: Insty­tut Kul­tu­ry Miejskiej, ul. Dłu­gi Targ 39/40, Gdańsk

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/2658066104245706/

Kole­jne spotkanie z cyk­lu Filo­zofia w IKM: 19 grud­nia, Dead­pool jako Świę­ty Mikołaj. Czyli kil­ka słów o post­mod­ern­izmie.

Patronat: Filo­zo­fuj!

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy