Dystrybucja Kraków

De Revolutionibus. Books&Cafe

Tu można nabyć egzemplarze drukowane „Filozofuj!”.

Adres

31–005 Kra­ków
ul. Brac­ka 14
tel.: +48 530 769 530
e‑mail: ksiegarnia@derevolutionibus.com.pl
www.derevolutionibus.com.pl
www.facebook.com/derevolutionibus


Galeria

No Sli­de Found In Slider.

Wydarzenia

DSC02153
Fot. Mał­go­rza­ta Kopciuch
Opis lokalu

De Revo­lu­tio­ni­bus Books & Cafe to księ­gar­nia nauko­wa i kawiar­nia stwo­rzo­ne przez Fun­da­cję Cen­trum Koper­ni­ka jako miej­sce spo­tkań i debat wokół pro­ble­mów filo­zo­ficz­nych, mate­ma­tycz­nych, teo­lo­gicz­nych oraz wyda­rzeń literackich.

Ofe­ru­je­my pro­fe­sjo­nal­ny wybór ksią­żek z zakre­su filo­zo­fii, teo­lo­gii, psy­cho­lo­gii, socjo­lo­gii, poli­to­lo­gii i sztuki.

Mamy boga­ty księ­go­zbiór dla dzie­ci oraz nie­oczy­wi­sty dobór pro­zy pol­skiej i obcej, repor­ta­żu i esejów.

De Revo­lu­tio­ni­bus Books & Cafe is a book­sto­re and café foun­ded by the Coper­ni­cus Cen­ter Foun­da­tion as a pla­ce for meetings and deba­tes aro­und phi­lo­so­phi­cal, scien­ti­fic, the­olo­gi­cal issu­es and  lite­ra­tu­re events.

We offer a pro­fes­sio­nal selec­tion of books on phi­lo­so­phy, the­olo­gy, psy­cho­lo­gy, socio­lo­gy, poli­ti­cal scien­ce and art.

We have a rich col­lec­tion of books for kids, and unu­su­al cho­ice of Polish and fore­ign fic­tion, repor­ta­ge and essays.


Mapka

Zachę­ca­my do odwie­dze­nia lokalu!

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy