Dystrybucja Kraków

De Revolutionibus. Books&Cafe

Zapisz się do naszego newslettera

Tu można nabyć egzemplarze drukowane „Filozofuj!”.

Adres

31–005 Kraków
ul. Brac­ka 14
tel.: +48 530 769 530
e‑mail: ksiegarnia@derevolutionibus.com.pl
www.derevolutionibus.com.pl
www.facebook.com/derevolutionibus


Galeria

No Slide Found In Slid­er.

Wydarzenia

DSC02153
Fot. Mał­gorza­ta Kop­ci­uch
Opis lokalu

De Rev­o­lu­tion­ibus Books & Cafe to księ­gar­nia naukowa i kaw­iar­nia stwor­zone przez Fun­dację Cen­trum Koperni­ka jako miejsce spotkań i debat wokół prob­lemów filo­zoficznych, matem­aty­cznych, teo­log­icznych oraz wydarzeń lit­er­ac­kich.

Ofer­u­je­my pro­fesjon­al­ny wybór książek z zakre­su filo­zofii, teologii, psy­chologii, socjologii, poli­tologii i sztu­ki.

Mamy bogaty księ­gozbiór dla dzieci oraz nieoczy­wisty dobór prozy pol­skiej i obcej, repor­tażu i ese­jów.

De Rev­o­lu­tion­ibus Books & Cafe is a book­store and café found­ed by the Coper­ni­cus Cen­ter Foun­da­tion as a place for meet­ings and debates around philo­soph­i­cal, sci­en­tif­ic, the­o­log­i­cal issues and  lit­er­a­ture events.

We offer a pro­fes­sion­al selec­tion of books on phi­los­o­phy, the­ol­o­gy, psy­chol­o­gy, soci­ol­o­gy, polit­i­cal sci­ence and art.

We have a rich col­lec­tion of books for kids, and unusu­al choice of Pol­ish and for­eign fic­tion, reportage and essays.


Mapka

Zachę­camy do odwiedzenia lokalu!

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy